Top

Brig

Coed Coffa

Gall plannu coeden goffa helpu pobl i ddygymod â’u profedigaeth, ac mae’n creu lle arbennig y gall teulu a ffrindiau ymweld ag e i gofio ac i feddwl. 

 

Mae nifer o fannau lle gall coeden gael ei phlannu, ac mae cyfle’n codi pan fod gwaith plannu coed ar y gweill fel rhan o gynllun rheoli tirwedd y parc gwledig.  Rhywogaethau coed cynhenid yn unig y gellir eu plannu. Mae gan staff y parc gwledig restr o’r rhywogaethau cymeradwy y gallwch ddewis o’u plith.

 

Y noddwr sy’n gyfrifol am ddewis a phrynu’r goeden, postyn cynnal a strap. Gall staff y parc gwledig argymell gwerthwr dibynadwy lle gallwch brynu coeden o’r taldra addas (oddeutu 6-8 troedfedd).

 

Prynu Coeden Goffa

Mae pris y plannu yn cynnwys gwasanaethau ceidwad ar ddiwrnod y plannu, a gwaith cynnal a chadw’r goeden gan wasanaeth profiadol ceidwaid y parc gwledig yn y dyfodol. Os digwydd i’r goeden fethu ag aeddfedu, caiff un arall ei phlannu yn ei lle am ddim cost ychwanegol. 

 

Pris: £195 (heb gynnwys pris y goeden)

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn plannu coeden goffa ym Mharc Gwledig Llynnoedd Cosmeston neu Barc Gwledig Porthceri, cysylltwch â:

  • 029 2070 1678

Plannu Coed

Mae tymor plannu coed coffa’n dechrau yng nghanol mis Hydref ac yn dod i ben ddiwedd mis Chwefror.

 

Bydd aelod profiadol o wasanaeth y ceidwaid yn eich helpu â’r plannu, a bydd fel arfer yn paratoi’r twll cyn i chi gyrraedd.

 

Gall y ceidwad gynnig cyngor i chi am y goeden, ac ar ôl hynny, croeso i chi a’ch teulu blannu’r goeden yn y twll a balwyd ar ei chyfer.

 

Unwaith bydd y goeden wedi ei phlannu, byddwch yn derbyn map sy’n dangos ei lleoliad ac yn nodi dyddiad a rhywogaeth y goeden a blannwyd. 

Os digwydd i’ch coeden gael niwed a methu aeddfedu o’r herwydd, bydd y parc gwledig yn plannu coeden arall unwaith am ddim cost ychwanegol.

 

Yn anffodus, ni ellir gosod placiau na phlannu blodau ger y goeden, rhag tynnu sylw nad sydd ei eisiau at y goeden. Mae hi’n dderbyniol i chi osod blodau wrth droed y goeden ar adegau penodol o’r flwyddyn, fodd bynnag.