Top

Brig

County Library Main Entrance

System rheoli gyfrifiadurol newydd

Bydd y gwasanaeth llyfrgell yn newid i system rheoli gyfrifiadurol newydd ar gyfer staff  o 5 Mehefin a bydd hyn yn effeithio arnoch chi. 

 

Darllenwch y neges ganlynol am gyngor ar yr hyn y gallai fod angen i chi ei wneud i gadw eich cofnodion a sut y gallwch helpu staff a gwirfoddolwyr trwy fod yn amyneddgar â ni tra byddwn yn gweithio all-lein ac yn dod i’r arfer â’r system newydd.

 

Vale of Glamorgan Libraries Logo

5 Mehefin bydd llyfrgelloedd yn gweithio all-lein ac ni fydd modd cael mynediad at eich cofnodion neu gatalog y llyfrgell.

 

Byddant yn dal i gyhoeddi a dychwelyd llyfrau heb drafferth ond ni fyddant yn gallu cymryd ceisiadau (cadw) am lyfrau neu fynd â nhw yn eu blaen yn ystod yr amser hwn felly cadwch unrhyw geisiadau newydd a'u rhoi i ni unwaith y byddwn ar-lein eto os gallwch.

 

Diweddariad 03/07/2017

Bydd cwsmeriaid y llyfrgell wedi sylwi nad yw’r system reoli newydd ar waith eto. Mae hyn yn sgil ambell broblem dechnegol sy’n dal i beri trafferth. Gallwch fenthyg a dychwelyd llyfrau a DVDs o hyd, a defnyddio’r cyfrifiaduron a mynychu digwyddiadau, ond nid oes modd i ni gadw eitemau ar gatalog y llyfrgell ar hyn o bryd.

 

Gobeithiwn ddatrys y problemau hyn yn fuan a bydd y gwasanaeth cadw eitemau ar waith unwaith eto cyn gynted â phosibl. Yn y cyfamser, mae ein tîm TG yn gweithio’n galed iawn i ddatrys y broblem. Rydym wedi trefnu na fyddwch yn derbyn unrhyw ffioedd dychwelyd eitemau’n hwyr tra bo’r sefyllfa fel y mae.

 

Ymddiheurwn am hyn a gobeithio y gwelwn ni chi yn y llyfrgell eto yr wythnos hon.

 

 

Ciosgau hunanwasanaeth y Llyfrgell 

Caiff ciosgau hunanwasanaeth y Llyfrgell eu diffodd yn ystod y cyfnod all-lein, ac efallai'n hirach, felly bydd angen i chi fynd â phob llyfr ac eitem arall at y ddesg staff i’w gymryd a’i ddychwelyd.

 

 

Catalog y llyfrgell, OPAC

Ni fydd catalog y llyfrgell, OPAC, ar gael tra byddwn all-lein a bydd system newydd ar waith pan fo yn ôl. Dylai eich rhifau PIN presennol weithio o hyd ond rhowch wybod i ni os nad ydynt.

 

 

Hanes Darllen

Ni fydd eich hanes darllen yn symud i’r systemau newydd felly ni fyddwn yn gallu dweud wrth beth rydych wedi'i ddarllen, ac ni fyddwch yn gallu gweld hyn eich hunain ar yr OPAC newydd. Os hoffech chi gadw cofnod o’r hyn rydych wedi’i ddarllen yn flaenorol neu’ch rhestrau llyfrau sydd wedi’u cadw ar OPAC, gwnewch hynny nawr. Gallech wneud hyn trwy argraffu’r rhestrau erbyn hanner nos ar 4 Mehefin.

 

Bydd y system newydd yn dechrau creu hanes darllen newydd sbon i chi cyn gynted ag y bydd wedi’i gosod, ond ni chaiff cofnodion darllen eu trosglwyddo o’r system bresennol i’r un newydd.

 

 

Cyswllt

Bydd y system newydd yn ein galluogi i gysylltu â chi ar e-bost a neges testun felly disgwyliwch i ni ofyn i chi ddiweddaru eich cofnodion neu roi gwybod i ni os ydynt wedi newid yn ddiweddar.

 

 

Dyddiad Cychwyn

Rydym yn bwriadu mynd yn fyw ar y system newydd ar 13 Mehefin neu ddiwrnod neu ddau'n hwyrach. Am resymau technegol mae’n bosibl na fyddwn yn rhoi’r peirannau hunanwasanaeth ymlaen eto am rai dyddiau ar ôl hyn.

 

Rydym yn gobeithio na effeithir ar gyfrifiaduron cyhoeddus yn ystod y cyfnod hwn ond byddwn yn rhoi gwybod i chi fel arall.

 

Rydym yn edrych ymlaen at y newidiadau. Byddant yn rhoi system fwy cyfredol i staff ei defnyddio ac rydym yn meddwl y byddwch yn mwynhau’r OPAC newydd ac yn eich annog i ofyn am rif PIN fel y gallwch gael mynediad at eich cofnodion eich hun gartref.

 

Byddwn yn defnyddio System Rheoli Llyfrgelloedd SirsiDynix Symphony, ac ni yw'r 8fed awdurdod llyfrgell o 22 yng Nghymru a fydd yn mabwysiadu'r un system.

 

Pan fo’r system ar waith trwy Gymru gyfan erbyn 2019 byddwn yn un o wledydd cyntaf y byd a’i llyfrgelloedd cyhoeddus yn defnyddio'r un system.

Rhannu Hoffi