Top

Brig

Adolygiadau llyfrau

Adolygiadau gan Grwpiau Darllen ledled y Fro

 

Dyma ddetholiad o adolygiadau gan Grwpiau Darllen a gefnogir Gan lyfrgelloedd Bro Morgannwg. Mae'r llyfrau yma i gyd ar gael mewn setiau ar restr ein casgliad i Grwpiau Darllen. Wrth i’r tudalennau yma ddatblygu, bydd amrywiaeth barn i’w gweld gan y grwpiau a gobeithio y bydd yn ddefnyddiol i bobl eraill wrth iddynt benderfynu ar eu llyfr nesaf nhw.

 

 •  The Rosie Project gan Graeme Simsion

  Cytunodd holl aelodau’r grŵp fod hon yn nofel ddifyr, ddoniol; mi chwarddodd ambell un yn uchel. 

   

  Mae gan Don, y prif gymeriad, syndrom Asperger gweithrediad uchel heb ddiagnosis, ac mae e’n chwilio am wraig. O’i safbwynt e, buan iawn rydyn ni’n deall ei fod yn ffafrio gwneud penderfyniadau drwy ddefnyddio rhesymeg. O bryd i’w gilydd, fodd bynnag, roedden ni’n teimlo nad oedd y llais yn gyson, a bod rhai gweithredoedd allan o gymeriad. Er ein bod yn deall y gallai ‘ymddygiad dysgedig’ newid rhai agweddau o’i fywyd, roedd ambell olygfa’n teimlo’n fwy gweledol ei natur (at ddiben ffilm/drama yn hytrach na nofel, efallai?), er mwyn gorffen ambell linyn penodol yn y stori. 

   

  Buom yn holi beth oedd bwriad y llyfr, yn enwedig o ystyried bod nifer o lyfrau eraill ar gael sy’n ymwneud â syndrom Asperger, a daethom i’r casgliad mai’r hyn mae’r llyfr hwn yn ei wneud yn dda yw rhoi cipolwg i ni ar y ffyrdd gwahanol mae pob cymeriad yn mynd i’r afael â’i fyd emosiynol astrus. Mae Don yn gwneud pethau yn ei ffordd ei hun. Defnyddiwyd yr ymadrodd ‘normaleiddio’r cyflwr’ fwy nag unwaith yn ystod y drafodaeth gan wahanol aelodau o’r grŵp, ond dilynwyd hyn bob tro gan gytgan o ‘beth bynnag yw “normal”!’

   

  Er mai’r themâu sy’n arwain y stori, mae’n llyfr ysgafn ac ymylu ar genre llên y genod. Mae Grŵp Llyfrau Llyfrgell Llanilltud Fawr yn unfrydol wrth argymell The Rosie Project fel llyfr da. 

   

  Adolygiad gan Grŵp Llyfrau Llyfrgell Llanilltud Fawr.

 •  Remainder gan Tom McCarthy

  Llyfr tebyg i Marmite ydy hwn - rydych chi naill ai’n ei garu neu’n ei gasáu. Cafodd aelodau grŵp y Rhws y testun yn araf ac yn ddisgrifiadol hyd syrffed. Ond os edrychwch chi ar bwrpas yr holl ddisgrifiadau, sef ymdrech dyn i ail-greu ei gof ar ôl damwain ddifrifol, fe welwch batrymau’n ymddangos, ac mae manylion nad oedd i’w gweld yn bwysig yn dod yn arwyddocaol iawn.

   

  Hanes obsesiwn yw hwn – cwymp i bwll gwallgofrwydd, colli cydwybod a sut gall arian diderfyn bron wneud i rywun deimlo’n hollbwerus. Yn sicr, mae’n nofel ryfedd, od ac aflonyddol, ond mae’n hollol gyfareddol yr un pryd. Dywedodd un darllenydd yng ngrŵp y Sili ei bod wedi mwynhau ei hodrwydd a’i chael yn hawdd i’w darllen, a disgrifiodd Alexis o grŵp darllen y Barri hi fel ‘pos clyfar, crefftus a gwreiddiol o nofel. Mae pob manylyn dibwys ar yr olwg gyntaf yn dychwelyd ac yn atseinio fel symbolau a phatrymau rhyfedd drwy gydol y naratif. Ardderchog.’

   

  Ychwanegodd Alexis, ‘O’r dechrau’n deg, mi ges hi’n anodd gollwng gafael yn y llyfr gan fod y rhyddiaith yn llifo cystal. Dwi’n tybio ei bod wedi cymryd amser hir i McCarthy drefnu’r argraffiadau, y golygfeydd, y seiniau a’r pytiau o gof mor gywrain, fel darnau bach bach o jig-so anferth, gwallgof. Alla i ddim â dweud ’mod i’n hoffi’r prif gymeriad fel y cyfryw, ond mae hynny’n rhan o’r hwyl – edrych arno’n pellhau i’r byd go iawn a diflannu i lawr twnnel y gwningen yn ei ymgais i ail-greu atgof. Neu ai gweledigaeth yw hi?’

   

  Andy Griffiths, Swyddog Estyn Cymunedol, Medi 2015

 •  Gone Girl gan Gillian Flynn

  Er bod hon yn dechrau’n araf deg, mae hon yn nofel ddifyr ac ynddi sawl tro yn y gynffon, ac mae’n hawdd mynd i mewn i’r stori. Mae eich ymlynhiad wrth y cymeriadau’n newid yn ôl a blaen drwy gydol y llyfr, a chawn gipolwg cyfareddol ar feddwl gwyrdroëdig, ystrywgar erbyn y diwedd. Rhybudd: os am gael y mwynhad mwyaf o’r llyfr hwn, PEIDIWCH â mynd i weld y ffilm cyn ei ddarllen. 

   

  Cylch Darllen y Sili 

 •  The Light Between Oceans gan M L Stedman

  Anaml iawn bydda i’n dweud ’mod i’n methu rhoi llyfr i lawr, ond mae hwn un o’r achlysuron rheiny.

   

  Mae Tom Sherborne yn dychwelyd adref i Awstralia o erchyllterau’r Rhyfel Byd Cyntaf. Fel llawer o arwyr a ddeuai adref, mae’n teimlo’n euog ei fod wedi goroesi’r lladdfa ar y Ffrynt Gorllewinol. Mae’n derbyn swydd Ceidwad y Goleudy ar ynys fechan yn eithafion gorllewinol Awstralia rhwng cefnfor India a chefnfor y De. 

   

  Iawnderau ac afiawnderau sydd wrth wraidd y stori, a sut i unioni’r afiawnderau yna. Gofynnir cwestiynau am ddyletswydd foesol a’u gadael heb ateb tan yn nes ymlaen. Mae’r stori’n symud yn llyfn a cheir yma gymeriadau credadwy a phenodau byr.

   

  David Briggs, Clwb Llyfrau Annette

 •  The Reluctant Fundamentalist gan Moshin Hamid

  Roedd y grŵp yn hoff o’r llyfr hwn – ardderchog, perthnasol a chyfoes. Gallwch ei ddarllen yn gyflym ac mae’n hygyrch iawn. Dylai pobl ei ddarllen er mwyn dyneiddio ‘terfysgwyr’, e.e. sut caiff dynion Islamaidd eu portreadu yn y cyfryngau. Mae’n fewnwelediad glir i fywyd dyn ifanc Pacistanaidd yn y ganrif hon – yr hiliaeth mae’n ei hwynebu, effaith Jihadaeth a gweithredoedd yr Unol Daleithiau a’r Gorllewin yn y rhanbarth. 

   

  Clwb Llyfrau’r Barri

 •  Shadow Baby gan Margaret Forster

  Mae hwn yn llyfr ardderchog i grŵp darllen. Mae’n archwilio mamolaeth a’r hyn mae’n ei olygu i amrywiaeth o bobl dros gyfnod hir. Fel yn llyfrau eraill yr awdur, mae’r cymeriadau benywaidd yn rhai cyflawn a chryf. Roeddem i gyd yn eu hoffi. Arweiniodd hyn at drafodaeth dda am newid hanfod ystyr bod yn fam. Mae Margaret Forster yn awdur medrus wrth bortreadu’r berthynas rhwng menywod ar draws y cenedlaethau. Cafwyd adlewyrchiad effeithlon o rôl eilradd y dynion ym mywydau’r merched hefyd, er nad oeddent i weld yn bwysig ar yr olwg gyntaf. Yr unig elfen negyddol oedd bod hwn yn llyfr hynod drist yn ei archwiliad o safle menywod mewn cymdeithas a’u canfyddiad o’r rhan sydd ganddynt i’w chwarae ynddi. 

   

  Grŵp Llyfrau Elaine

 •  The Road Home gan Rose Tremain

  'Ro’n i’n hoffi’r cymeriadau, yn enwedig Llew – roedd gen i lawer o gydymdeimlad ato. Portreadodd yr awdur ei ochr dywyll hefyd.’

   

  ‘Stori dda, dim rhannau diflas, ambell ran gofiadwy.’

   

  ‘Ychydig yn smala – yn rhy rhwydd a darnau’n disgyn i’w lle yn rhy hawdd, felly ddim yn realistig.’

   

  ‘Er ei fod yn llafurus ar y dechrau, ces i flas ar y darllen. Ro’n i’n meddwl ei fod yn eithaf realistig. Wn i ddim a fydden i’n darllen llyfr arall gan yr un awdur.’

   

  'Hoffwn i wybod beth sy’n digwydd nesaf! Stori dda, cymeriadau go iawn. Roedd gan Lev ei feiau – portread da. Ches i ddim cymaint o flas o’i ddarllen eilwaith – ond pigo beiau ydw i nawr. Stori dda, llifo’n llyfn. Stori feidrol iawn.’

   

  ‘Darllenadwy, digon ysgafn. Tebyg i stori dylwyth teg yn yr unfed ganrif ar hugain ond â rhannau tywyll.’

   

  ‘Roedd agwedd Lev at fenywod yn anodd i mi.’

   

  ‘Mi gymerodd sbel i mi fynd i’r afael â hon (yn rhannol am ’mod i’n poeni na fyddwn i’n ei g mewn pryd!), ond unwaith des i at y rhan lle mae Lev yn cael swydd, ro’n i wrth fy modd â’r llyfr. Ro’n i’n credu ei bod yn ddull anghyffredin a chlyfar i ddangos pobl ‘Brydeinig’ o safbwynt rhywun nad sy’n deall iaith diwylliant a hiwmor y Saesneg ar y dechrau. Roedd hefyd yn ddifyr gweld sut roedd perthynas Lev â phobl eraill yn newid dros gyfnod, yn enwedig yn y pentref oedd yn gartref iddo, wrth iddo ‘Brydeineiddio’.

  ‘Do’n i ddim yn siŵr am Lydia – roedd hi’n mynd o dan fy nghroen, er iddi geisio helpu Lev a gwylltio pan ofynnodd e iddi am £10,000! Efallai nad o’n i’n credu yn y cymeriad – dewis mynd am y bywyd bras gyda’r arweinydd pan gaiff gynnig y cyfle. Ro’n i wrth fy modd â’r sgwrs rhwng Lev a’i landlord yn y fflat – roedd y cyfeillgarwch hwnnw i weld yn glosiach na’r un oedd rhwng Lev a Rudi.

   

  Grŵp Darllen y Bont-faen

 •  Before I fall asleep gan S J Watson

  Dyma ddewis gogleisiol. Dywedodd pawb eu bod wedi mwynhau i ryw raddau. Ysgogodd drafodaeth am y cof, perthnasau, ymddiried, teuluoedd ac agweddau cyfoes at faterion iechyd meddwl.

  Roedd yn ddefnyddiol cymharu’r llyfr â’r ffilm o’r un enw gan nad oedd llawer o’r grŵp wedi ei gweld. Esgorodd hyn ar drafodaeth ehangach parthed llyfr vs ffilm. Llyfrau aeth â hi bob tro.

   

  Roedd rhai o elfennau’r llyfr yn anodd i’w credu, a chafodd pob un ohonom ni hi’n anodd dychmygu sut beth fyddai hi i beidio meddu ar gof o gwbl. Buasai gwybodaeth bellach am y mathau o driniaeth sydd ar gael wedi bod yn ddiddorol, ond ni tharfodd hyn ar yr ing a ysgogwyd gan yr awdur.

   

  Grŵp Darllen Elaine

 •  The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry gan Rachel Joyce

  Mae’r stori’n adrodd hanes Harold Fry, dyn oedrannus sy’n derbyn llythyr gan gyn-gariad sy’n marw o ganser mewn hosbis ym mhen pella’r wlad. Mae e’n ysgrifennu llythyr yn ôl ati ac yn mynd allan i’w bostio. Ni all wneud am ei fod yn teimlo bod ei ymateb yn annigonol, felly mae’n dechrau ar daith o 627 o filltiroedd – ar droed. Daw i gredu y gall ei gwest achub bywyd Queenie os gall ei chyrraedd mewn pryd. Mae’n nofel yn olrhain hanes ei daith, y cymeriadau amrywiol mae’n cwrdd â nhw ar hyd y ffordd, a’i briodas e â Maureen a’i blentyndod ei hun. Mae’r stori’n frith o unigrwydd a siomau bach niferus bywyd, galar a’i realiti bob dydd. Ond lleddfir y rhain gan ymdeimlad o ddathlu tawel am fod ei daith yn gorfforol ac yn drosiannol.

  Cytunodd y grŵp fod hon yn nofel hawdd i’w darllen, ac ar y cyfan, roedd y stori’n argyhoeddi. Yn sicr, roedd rhannau doniol ond roedd golygfeydd teimladwy hefyd. Teimlodd nifer fod y nofel yn gorsentimentaleiddio er mwyn ennyn cydymdeimlad. Does dim dau nad yw’r llyfr wedi ei ysgrifennu’n hynod gelfydd, a bod ynddo ddyfyniadau cofiadwy:

   

  Ym marn rhai, doedd Harold ddim yn gymeriad hoffus. Yn ddiau, roedd yn gynnyrch ei fagwraeth, yn yr un modd ag oedd ei dad yn gynnyrch ei brofiad o wasanaethu yn y Rhyfel Byd Cyntaf, ond nid yw ei agwedd oeraidd, bell yn ennyn empathi.

   

  Mae cymeriad Maureen yn datblygu o fod yn fenyw wedi eu rhewi mewn galar i rywun sydd â gobaith at y dyfodol drwy adael y gorffennol ar ei hôl. Mae’n dod i ddeall beth yw ei blaenoriaethau, ac mae’n ailddarganfod y teimladau a brofodd yng nghyfnod cynnar ei pherthynas hi a Harold, ac sydd wedi bod yn ynghwsg cyhyd.

   

  Grŵp Darllenwyr y Rhws

 • The Road gan Cormac McCarthy

  Dyma lyfr a achosodd drafodaeth fywiog rhwng y sawl oedd yn ei gasáu (ddim llawer) a'r rhai oedd wrth eu bodd ag e.

  Mae wedi ei ysgrifennu'n gelfydd iawn, ac yn ymlwybro megis heol. Does dim dechreuad mewn gwirionedd, a bu anghytuno am ystyr y diwedd. Roedd perthynas y tad a’r mab yn wych er gwaethaf natur anial, dirdynnol gweddill y nofel. 

  Cafwyd cryn ddadlau ai cynhesu byd-eang oedd yn gyfrifol am ddinistr y dirwedd neu beidio. Yn gyffredinol, yr argymhelliad oedd y dylai pawb ddarllen y nofel hon.

   

  Grŵp Darllen Elaine