Top

Brig

Cymhorthdal Llwybrau Cerdded Gwledig

Nod y Cymhorthdal Llwybrau Cerdded Gwledig yw cysylltu pentrefi a lleoliadau allweddol ledled y Fro wledig yn well, drwy greu hawliau tramwy cyhoeddus newydd (gan gynnwys llwybrau ceffyl) a gwella hawliau tramwy cyhoeddus sy’n bodoli’n barod; mynd i’r afael â materion yn ymwneud â breuder cymunedol a mynediad at gefn gwlad. 

 

Gall y cymhorthdal hwn greu cysylltiadau gwell drwy gyfrwng llwybrau cerdded:

  • Rhwng cymunedau
  • Rhwng cymunedau a’r arfordir / llwybr yr arfordir
  • Rhwng cymunedau a chanolfannau gwasanaeth
  • I annog defnydd cymunedol o lwybrau cerdded yn hytrach na ffyrdd eraill llai cynaliadwy o deithio

 

Mae’r Cymhorthdal Llwybrau Cerdded Gwledig ar gael i gyrff cyhoeddus, gwirfoddol a chymunedol yn ogystal ag unigolion.  Yr unig amod yw bod y gwaith arfaethedig wedi’i leoli yn y Fro wledig, sy’n cynnwys y wardiau canlynol; Y Bont-faen; Dinas Powys; Llanbedr-y-Fro, Llandŵ/Ewenni; Llanilltud Fawr; Y Rhws; Sain Tathan; Saint-y-brid; Gwenfô; Sili.

 

Nid yw wardiau’r Barri, Penarth na Llandochau yn yr ardal ‘Wledig’.

 

Grantiau

Yr uchafswm o gymhorthdal sydd ar gael ar gyfer pob project yw £40,000, neu hyd at 70% o gost y project cymwys yn ei gyfanrwydd, pa un bynnag yw’r lleiaf.   Bydd rhaid i ymgeiswyr ddod o hyd i 30% o arian cyfatebol o gost cyfan y project.

 

Cynghorir ymgeiswyr sydd am wneud cais am y cymhorthdal ond nad ydynt yn gallu cynnig arian cyfatebol, i gysylltu a’r Swyddog Adfywio Gwledig (manylion isod) i drafod defnydd posib o gymorthdaliadau eraill, yn ogystal â chyfraniadau y gellir eu defnyddio fel arian cyfatebol.   

 

Bydd rhaid i ymgeiswyr gwblhau ffurflen gais am gymhorthdal llwybrau cerdded gwledig ar ôl ymgynghori â’r Swyddog Adfywio Gwledig:

  • 01446 704645

 

 

 

 

Rhannu Hoffi