Top

Brig

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Caiff y digwyddiadau hyn eu trefnu gan y Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae neu glybiau a sefydliadau cymunedol.

 

Os ydych chi neu eich sefydliad yn cynnal sesiynau blasu, cyrsiau neu ddigwyddiad, rhowch wybod i ni  a gallwn eu hyrwyddo heb unrhyw gost i chi.

         

  

  

 

Golff

Dydd Sadwrn a dydd Sul

Clwb Golff Wenvoe Castle 

Cyfle i ddarpar bencampwyr y dyfodol ymarfer eu sgiliau golff yn y sesiynau isod yng Nghlwb Golff Wenvoe Castle:

 • Sesiynau Plant bob dydd Sadwrn o 1.00pm–4.00pm (4–18 oed)
 • Sesiynau Oedolion bob dydd Sul o 10.00am–12.00pm (dynion) ac o 1.00pm–4.00pm

 

 

 

Clwb Hoci Iau

Dydd Mercher, 6:15pm - 7:15pm

Maes Astro Turf, Canolfan Chwaraeon Colcot, Y Barri

Addas i blant 6–16 oed

Pris: £2 o ffi hyfforddiant y sesiwn. Tanysgrifiad: £20 | Mae’r sesiwn gyntaf am ddim i chwaraewyr newydd

Rydym yn argymell defnyddio gardiau crimog a thariannau ceg i hyfforddi a chwarae gemau.

 

 • 07834 242908

 

 

Clybiau Chwaraeon yr Urdd

Mae’r Urdd yn rhedeg nifer o glybiau yn y Fro drwy gyfrwng y Gymraeg. Ymhlith y gweithgareddau, mae nofio, pêl-rwyd, gymnasteg, dawns y stryd a phêl-droed.  

 

 

 

Tennis Bwrdd

Dydd Mercher, 6.00pm–9.00pm

Canolfan Gymunedol Cwm Talwg

Mae Academi Tennis Bwrdd Bro Morgannwg yn croesawu pobl o bob oed a gallu i ymuno â’i sesiynau ar nos Fercher.

Pris: £3

 

 

 

Pêl-fasged Merched dan 12 Penarth

Dydd Gwener, 5.30pm–6.30pm

Neuadd Chwaraeon Pen-y-garth, Penarth

Mae’r clwb yn rhedeg 10 sesiwn am £25. 

 

 • David Morgan: 02920 701266

 

 

Dawns

Sesiynau dawns wythnosol

Lleoliadau amrywiol

Mae cwmni Motion Control yn cynnig cyfle i bobl ifanc fwynhau profiad o amrywiaeth o fathau o ddawns.

Yr hyn sydd ar gael:

 • Sesiynau dawns wythnosol
 • Perfformiadau ar raddfa fawr
 • Plant a phobl ifanc, pobl ag anabledd, bechgyn, cynlluniau troseddwyr ifanc
 • Cyrsiau preswyl a hyfforddiant
 • Gwibdeithiau i’r theatr
 • Cystadlaethau

Gwybodaeth bellach

 

 

  

Stiwdio ddawns Miranda Lee

Clwb Hwylio’r Barri, CF62 5QS

Dosbarthiadau dawns newydd i blant 4–6 oed. Dyma ffordd dda o gael hwyl, cwrdd â ffrindiau newydd a dysgu dawnsio: ystafell ddawns, Lladin, steil rydd, salsa a roc a rôl.

Pris: £3.50

Rhaid i riant/gwarcheidwad  aros gyda’r plentyn gydol y gwersi.

Mae sesiynau i oedolion ar gael hefyd. 

 

 

 

Taekwondo Llanilltud Fawr

Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr

Croeso i bawb ddod i brofi crefft ymladd, hunan-amddiffyn, ffitrwydd taekwando chwaraeon yng Nghlwb Taekwando Llanilltud Fawr. Mae offer ar gael a chynhelir y sesiynau gan hyfforddwyr cymwys sydd wedi derbyn gwiriad DBS (yr heddlu).

Pris: amrywiol yn ddibynnol ar oedran a hyd amser yr hyfforddiant

 

 

 

Ysgol Ddawns Gyfoes Hannah Pekary

Dyddiadau ac amserau amrywiol

Canolfan y Celfyddydau San Dunwyd

Dosbarthiadau sy’n addas i’r sawl sy’n dymuno bod yn ddanwswyr proffesiynol a phobl sy’n chwilio am ffordd hwyliog o gadw’n heini. Cynhelir gwahanol ddosbarthiadau i wahanol grwpiau oedran. 

 

 

 

Hyfforddiant Gôl-geidwaid Post to Post

Mae’r Ganolfan Gôl-geidwaid yn darparu’r cynlluniau technegol arbenigol mwyaf cyfredol drwy law hyfforddwyr proffesiynol â phrofiad helaeth mewn datblygu ieuenctid.

 

Cysylltwch â ni am wybodaeth am sesiynau bloc, gwersyllau gwyliau a sesiynua unigol. 

 

 

 

Rygbu Merched a Menywod

Dydd Llun a dydd Mercher, 7.00pm–8.30pm

Clwb Rygbi Barry RFC, Merthyr Dyfan Road

Ffordd wych o gadw’n heini, cwrdd â ffrindiau newydd a chael hwyl. Mae timau merched dan 12, dan 15 a dan 18 yng Nghlwb Rygbi’r Barri, ac mae croeso i unrhyw un ddod i roi cynnig arni. Cynhelir sesiynau hyfforddi bob bore Sul am 10.15am. Mae tîm menywod y clwb yn hyfforddi ar nos Lun a nos Fercher. 

 

 • Beckie: 07737 506954 | Carol: 01446 734806  

 

 

Golff

Gydol y flwyddyn

Cottrell Park

Dewch i Ganolfan Golff Cottrell Park am hyfforddiant yn rhad ac am ddim i fechgyn a merched 7-18 oed drwy gydol y flwyddyn. Dros yr haf, mae ymarfer dwys awyr agored ar y maes ac ar y glaslawr pytio. Cynhelir hyfforddiant ar y cwrs hefyd.

Dros y gaeaf, cynhelir y sesiynau hyfforddiant o dan do ar yr offer ddiweddaraf, ac mae ymarfeiron i’w gwneud yn yr ystafell ddosbarth. 

 

 • Morgan Thomas: 01446 781781

 

 

Extend logo

Gweithgareddau i ystwytho’r corff a’r meddwl

Canolfan Gymunedol Penarth Isaf, Brockhill Way

Corff – gweithgareddau corfforol ysgafn a dawnsio i bobl hŷn. Addas i bobl â phroblemau symud – gellir gwneud yr ymarferion ar eich traed neu ar eich eistedd, a’u gwneud gartref hefyd.

Meddwl: posau, cwisys, gemau, darlithoedd, ymweliadau. I bobl hŷn sy’n dymuno cwrdd â phobl eraill a chadw eu hymennydd yn ystwyth.

Pris: Am ddim, ond codir tâl o £1 am luniaeth ysgafn a deunyddiau ychwanegol.

 

 

 

Extend logo

Diwrnodau amrywiol

Lleoliadau amrywiol

Nod EXTEND yw helpu pobl o bob siâp a maint wella eu hiechyd a chynnal eu hannibyniaeth a’u symudoldeb mewn awyrgylch hwyliog.

Pris: £4 y sesiwn

 

Buddion EXTEND:

 • Gwella ansawdd bywyd drwy gadw’n heini
 • Gwella’r cydbwyseddv
 • Gwella symudoldeb
 • Gwell osgo a chydsymud
 • Cefnogaeth gan weithwyr priffesiynol cymwys
 • Gweithgaredd cymdeithasol difyr
 • Hwyl a chyfeillgarwch

 

EXTEND Classes
 Dosbarth Diwrnod Amser Lleoliad
Dechreuwyr Mawrth* 10:30am - 11:30am The Gathering Place, Sain Tathan
Dosbarth wythnosol Mawrth 2:00pm - 3:30pm The Gathering Place, Sain Tathan
Dosbarth bob pythefnos Mercher 10:30am - 11:30am Eglwys All Saints, Southerndown
Dosbarth wythnosol Iau 10:30am - 11:30am Neuadd Gymunedol y Rhws

*(ffoniwch i gadarnhau’r dyddiadau)

 

 

 

Caerau Dragon Bowmen

Dydd Mawrth a dydd Gwener, 6.30pm – 8.30pm

Ysgol St Richard Gwyn, Argae Lane, Y Barri CF63 1BL

Croeso i bobl o bob oed rhwng 8 ac 80.

Cwrs dechreuwyr: £40 | Gall unrhyw un sydd â diddordeb fynd i sesiwn blasu am ddim.

 

 

 

Pêl-droed Merched Cadoxton Imps

I ferched 6–10 oed

Mae’r clwb yn hyfforddi drwy gydol yr haf, ac mae’n chwilio am chwaraewyr newydd ar hyn o bryd. Does dim angen profiad arnoch chi, ond os hoffech chi ddod allan i’r awyr agored a chicio pêl, cysylltwch â Sue Deakin am wybodaeth bellach ac amserau sesiynau.

 

 • 07967 711591

 

 

Clwb Cleddyfa Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Sadwrn, 10.00am–12.00pm

Cwt Sgowtiaid Brynterion, Llangewydd Road, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4JU

Isafswm oedran: 8 oed | Croeso i bobl o bob oed arall

Pris: £3.50 y sesiwn

 

 • Alistair Brook: 07747 772036

 

 

Bootcamp'r'us

Pecyn unigryw antur awyr agored sy’n cynnwys dulliau goroesi, abseilio, hwylio, canŵio, cerdded a llawer mwy. 

 

 

 

Gymnasteg yn YMCA y Barri

Gydol yr wythnos

YMCA y Barri

Cynhelir nifer o ddosbarthiadau gydol yr wythnos i bob oed a gallu i ferched a bechgyn oed meithrin, gymnasteg artistig a rhythmig.

 

 • 01446 724001

  

  

Clwb Hoci Barry Ladies

Nos Fercher

Maes Astro Turf, Canolfan Hamdden Colcot, Y Barri

5-15 oed: 6.15pm – 7.15pm

Hyfforddiant hŷn: 7.15pm – 8.15pm

 • Jo Wright: 01446 749964 | Dawn Dobbs: 01446 749501

 

 

Clwb Athletau Barry and Vale Harriers

Dydd Llun a dydd Mercher, 6.00pm–7.30pm

Stadiwm Jenner Park, Y Barri

Campau trac a maes yn cynnwys: ras wib, rhedeg pellter, naid uchel, naid hir, campau taflu. Croeso i bobl o bob oed o Flwyddyn 5 yn yr ysgol i oedolion.

 

 

 

badminton

Badminton yn Holm View

Dydd Sul, 5.00pm - 6.00pm

Canolfan Hamdden Holm View, Y Barri

Ydych chi erioed wedi cael yr ysfa i chwarae badminton? Dyma’ch cyfle. Bydd hyfforddwr cymwys ar gael i arwain y gemau os oes angen.

Pris: Plant £2 y sesiwn, pobl hŷn £2.50 y sesiwn.

 

 • 01446 704795

 

 

tennis serve

Cynghrair Tennis Lleol 

Cyfle i drigolion y Fro chwarae gemau tennis cyfeillgar a chystadleuol yng nghynghrair newydd y Barri a’r Fro, p’un a ydynt yn aelod o glwb tennis neu beidio. Mae’r gynghrair yn agored i ddynion a menywod 18 oed ac yn hŷn o bob safon. Trefnir chwaraewyr yn grwpiau o 6-8 o safon debyg, ac mae’r aelodau’n trefnu eu gemau eu hunain ar adeg gyfleus dros rownd o wyth wythnos.

 

Pris mynediad yw £18 y rownd, a bydd pob chwaraewr yn chwarae pump i saith gêm ym mhob rownd. Gall chwaraewyr ddefnyddio unrhyw gwrt cyhoeddus sy’n gyfleus iddynt.

 

Bydd Rownd 5 o ddydd iau 10 Awst i ddydd Mercher 4 Hydref


Gallwch ymuno â’r gynghrair drwy fynd i’r wefan (Saesneg) isod:

 

www.localtennisleagues.com/barry

 

 

 

Disability-Bicycle--Boy-on-bike

Clwb Seiclo Addasol y Fro

Dydd Mercher a dydd Gwener, 1.00pm–5.00pm

Parc Jenner, Y Barri

Mae’r clwb yn berchen ar feiciau dwy a thair olwyn a thandem arbenigol addasol, sy’n galluogi i bobl ifanc ac oedolion ag amryw anableddau fwynhau hwyl a her seiclo. Mae angen gwirfoddolwyr ar y clwb i gyflenwi’r gweithgareddau hyn, ac mae’n chwilio am noddwyr corfforaethol a chodwyr arian i ddiogelu dyfodol y cynllun. Awgrymir cyfraniad fesul sesiwn awr o £3.00.

 

 

 

Nodwch: nid yw’r Tîm Datblygu Chwaraeon wedi archwilio dim un o’r sefydliadau uchod. Arnoch chi mae’r cyfrifoldeb o sicrhau bod y cyfryw weithgareddau’n rhai addas.