Top

Brig

Cyrsiau Cymorth Teuluol

Mae rhaglen ysgolion a chymunedol Rhoi Teuluoedd Yn Gyntaf yn cynnig ystod o gyrsiau i rieni, gwarcheidwaid a gofalwyr â phlant 0-11 oed a all helpu i wella bywyd y teulu a’r berthynas rhwng rhieni a phlant.

Mae’r gan y rhaglen hefyd rwydwaith anffurfiol i gynorthwyo, helpu i fagu hyder, sgiliau newydd a rhoi mwy o wybodaeth i bobl.

 • Magu Teuluoedd Hyderus

  Dyma gwrs achrededig newydd sy’n ymgorffori ac yn cymryd lle sesiynau ‘Rhiant Hyderus’.

   

  Nod y cwrs hwn yw magu gwydnwch mewn teuluoedd trwy ddeall beth sy'n peri straen i deuluoedd a dod o hyd i ffyrdd o ddelio â sefyllfaoedd teulu’n effeithiol.
   
  Mae’r cwrs hwn wedi’i alinio i ethos a thechnegau'r rhaglen Fagwraeth a’r sesiynau ymlacio i blant ac oedolion.

   - Arwyddion a symptomau straen

   - Straen ac effaith ar fywyd teuluol

   - Rheoli straen

   

  Cyflwyno: Staff PFF neu Gynorthwywyr Cymorth Dysgu hyfforddedig
  Hyd: sesiwn dau awr yr wythnos am bedair wythnos
  Crèche: ar gael pan fo’n bosibl
  Achrediad: Agored Cymru 1 Credyd ar Lefel un.
 • Rhaglen Cysylltiadau Teuluol a Magwraeth

  Mae’r cwrs hwn wedi bod yn boblogaidd iawn ac wedi cael effaith cadarnhaol ar rieni

  Mae'r holl adborth am y cwrs wedi nodi dealltwriaeth well o strategaethau rhianta effeithiol gydag effaith gadarnhaol ar unigolion a’u teuluoedd.
   
  Mae’r Rhaglen Fagwraeth yn adeiladu ar sgiliau rhianta presennol ac yn helpu rhieni i feddwl am y canlynol:

   - Pam bo plant yn ymddwyn fel y maen nhw.

   - Y teimladau y tu ôl i ymddygiad (ein rhai ni a’u rhai nhw).

   - Dulliau gwahanol o ddisgyblu.

   - Datblygu cydweithrediad a hunanddisgyblaeth mewn plant.

   - Pwysigrwydd gofalu am ein hunain.

   

  Cyflwyno: 2 aelod o staff cymwys.
  Hyd: Sesiwn 2 awr yr wythnos am 10 wythnos
  Crèche: Ar gael pan fo’n bosibl
  Achrediad: Dd/b

 • Food Wise 

  Rhan o’r rhaglen Newid am Oes i annog teuluoedd i fwyta bwyd iachach

   

  Mae hefyd elfen rheoli pwysau sy’n helpu pobl i gyflawni a chynnal pwysau iach.

   - Y plât bwyta’n dda a diet cytbwys

   - Maint dognau

   - Darllen labeli

   - Manteision ymarfer corff

   - Cynllunio prydau iach

   - Dewisiadau iachach

   

  Cyflwyno: Hyfforddwr Lles
  Hyd:
   8 wythnos
  Crèche:
   Ar gael yn ôl yr angen
  Achrediad:
   Agored Cymru Lefel 2

 • Iechyd a Lles (delivered by C1st Wellbeing Coaches)

  Gan weithio mewn partneriaeth â Chymunedau yn Gyntaf a Chymdeithas Tai Newydd, mae’r Hyfforddwyr Lles Cymunedol yn cynnig amrywiaeth o sesiynau i rieni yn ysgolion y Barri.

   

  Speakeasy: Helpu rhieni i ddeall sut i siarad â’u plentyn yn briodol am ryw a pherthnasoedd.

   - Newidiadau corfforol ac emosiynol.

   - Ymwybyddiaeth o ystyr addysg ryw a pherthynas yng nghyd-destun bywyd teuluol.

   - Strategaethau amddiffyn plant.

   - Gwybodaeth am addysg ryw a pherthynas mewn ysgolion.

   

  Cyflwyno: Hyfforddwr Lles
  Hyd: 8 wythnos
  Crèche: Ar gael yn ôl yr angen
  Achrediad: Agored Cymru 3 chredyd Lefel 1 / 2

 •  Helpu Plant i Ddysgu yn y Cyfnod Sylfaen

  Mae'r cyrsiau hyn, wedi'u datblygu fel y cam nesaf ar ôl Iaith a Chwarae, yn ymgorffori meysydd dysgu'r cyfnod sylfaen: iaith, llenyddiaeth a sgiliau cyfathrebu, datblygu sgiliau mathemateg, datblygiad personol a chymdeithasol a lles.

   

  Mae hefyd yn unol ag ymyrraeth Pori Drwy Stori Llywodraeth Cymru sydd â’r nod o gynyddu a/neu wella’r canlynol:

   - Amser arbennig y mae teuluoedd yn ei dreulio gyda'i gilydd

   - Agweddau rhieni/gofalwyr ar ddarllen a llyfrau (i’w hunain a’u plant)

   - Nifer yr odlau a wybyddir – rhieni/plentyn, Iaith, Llenyddiaeth a Sgiliau Cyfathrebu, gan gynnwys rhifau (datblygusgiliau mathemateg), Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Llesiant ac Amrywiaeth Diwylliannol

   - Hyder rhieni ynghylch rhannu llyfrau, straeon ac odlau a helpu eu plant i ddysgu dros amser.

 •  Datblygu Chwarae
  Mae'r tîm chwarae wedi datblygu amrywiaeth o weithgareddau i'w rhannu gyda rhieni i ysgogi syniadau ar gyfer chwarae ac annog rhyngweithio rhwng y rhiant a’r plentyn yn y cartref

   

  Dewis a Chymysgu: Rhennir gweithgareddau megis chwarae blêr, chwarae awyr agored, modelu gyda sbwriel gyda rhieni a phlant i ysgogi diddordeb a mwynhad ac annog gweithgareddau cartref.

   

  Ffordd o Chwarae: Dangosir bagiau o adnoddau a thaflenni gweithgareddau sy’n annog chwarae awyr agored a gweithgaredd corfforol.  Gall rhieni fynd ag 16 bag yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau gartref, eu dychwelyd a'u cyfnewid am weithgaredd newydd i fynd ag ef gartref a'i chwarae.


  Cyflwyno:
   Tîm Datblygu Chwarae
  Hyd:
   Sesiynau dwyawr unigol
  Crèche:
   Dd/B - anogir plant i gymryd rhan
  Achrediad:
   Dd/B

 • Parodrwydd i Ddarllen

  Y bwriad yw archwilio pwysigrwydd rhieni’n treulio amser gyda phlant a llyfrau a rhannu technegau a syniadau ar sut y gall rhieni wneud darllen yn hwyl

   

  Mae hyn wedi'i ddatblygu ar gyfer ysgolion Cymraeg – gyda chanolbwynt ar helpu plant i ddarllen llyfrau Cymraeg.

   - Rhoddir llyfr stori i blant i bob person ar y cwrs.

   - Mae rhieni yn archwilio i fanteision darllen gyda phlentyn.

   - Dysgu strategaethau ar gyfer darllen gyda phlentyn.

   - Gwneud adnoddau megis gemau, llyfrau, cardiau promt ac ati i wella’r stori.

   

  Cyflwyno: Staff Rhoi Teuluoedd yn Gyntaf neu Gynorthwywyr Cymorth Dysgu Cymwys

  Hyd: sesiwn dwy awr yr wythnos am bum wythnos. 
  Crèche: Ar gael pan fo’n bosibl 
  Achrediad: Agored Cymru 1 Credyd ar Lefel 2

 • Barod am Fathemateg

  Mae’r cwrs hwn yn archwilio cysyniadau mathemateg a sut y cânt eu haddysgu trwy weithgareddau cyfnod sylfaenthey

   - Rhoddir llyfr stori i blant i bob person ar y cwrs.

   - Mae rhieni yn dysgu am gysyniadau ac iaith mathemateg. 

   - Dysgu sut mae defnyddio profiadau dyddiol i hybu dealltwriaeth o fathemateg. 

   - Gwneud adnoddau megis gemau, llyfrau, cardiau promt ac ati i wella’r stori.

   

  Cyflwyno: Staff PFF neu Gynorthwywyr Cymorth Dysgu cymwys
  Hyd: Sesiwn 2 awr yr wythnos am 5 wythnos
  Crèche: ar gael pan fo’n bosibl
  Achrediad: Agored Cymru 1 Credyd ar Lefel 2

 • Sesiynau Ymlacio
  Sesiwn 1 i Oedolion:  Adnabod pethau sy’n peri straen personol a symptomau straen a chynnig 
  technegau ymarferol i ddelio â’r symptomau hynny. 
   
  Sesiwn 2 gyda Phlant: Trafod sut mae straen yn effeithio ar blant a sut i helpu trwy ddefnyddio 
  mân dechnegau ymlacio.
    
  Cyflwyno:  Judy Coleman
  Hyd: 2 sesiwn
  Crèche: ar gael ar gyfer y sesiwn i oedolion ond anogir plant i gymryd rhan yn y sesiwn ymlacio 
  Achrediad: Dd/B
 • CAMAU at Ragoriaeth 

  Mae hwn yn gwrs 5 wythnos, diwrnodau llawn, sy’n cynorthwyo rhieni i ennill hyder, adnabod rhwystrau maen nhw’n eu hwynebu a mwy.

   

  Mae’n rhaglen ddatblygu sy’n gael ei chydnabod fel ffordd effeithlon o wella bywydau pobl. Mae’n rhoi cyfle i bawb sy’n ei dilyn fwrw golwg o’r newydd ar eu bywydau, yn eu galluogi i weld yr hyn y gallant ei gyflawni ac yn cynnig adnoddau i wneud i hynny ddigwydd. Yr egwyddor arweiniol yw y gall pobl dyfu a chreu ac addasu at newid yn ddigyfyngiad. Mae’r cwrs yn edrych ar sut mae ein meddyliau yn gweithio, pa batrymau meddwl sy’n gwneud pobl yn fwy llwyddiannus nag eraill a sut rydym yn dysgu meddwl yn fwy effeithiol.

   

  Bydd y Cwrs STEPS yn eich helpu i:

   - Deimlo’n hyderus fel rhiant

   - Teimlo’n hyderus ac mewn rheolaeth o’ch bywyd personol

   - Gwella’ch hyder a chydnabod eich sgiliau

   - Cydnabod a goresgyn y rhwystrau a wynebwch

   - Deall sut mae’r meddwl yn gweithio a pham ein bod yn meddwl mewn ffyrdd penodol

   - Ystyriech eich opsiynau o ran addysg neu gyflogaeth

   - Gwybod am y cyfleoedd sydd ar gael i chi

   - Pennu nodau i’ch dyfodol

   

  Gan:  Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu Hyfforddedig neu Staff Rhoi Teuluoedd Yn Gyntaf.
  Hyd:  Pum sesiwn wythnosol.
  Crèche:  Ar gael os yw’n bosibl. 

 • Cynnal Bywyd Teulu 

  Nod y cwrs hwn yw eich cynorthwyo i ddeall ymddygiad eich plentyn yn ogystal â’ch ffordd o rianta. 

  Bydd y cwrs yn eich helpu i:

   

   - Ddyfeisio rheolau a phennu ffiniau

   - Dysgu am gyfathrebu da â phlant

   - Dysgu am strategaethau i annog ymddygiad dymunol

   - Ennill dealltwriaeth o ymddygiad sy’n gysylltiedig â datblygiad plant

 • Delio ag Ymddygiad Plant 

  Bydd y cwrs yn eich helpu i:

   

   - Ddeall y camau datblygu a ddisgwylir, a’ch helpu i wybod ar ba gam o’i ddatblygiad y mae’ch plentyn.

   - Deall ymddygiad eich plentyn a pham y gallai ymddwyn mewn rhai ffyrdd.

   - Sefydlu ffiniau a rheolau da gyda strategaethau i annog ymddygiad dymunol. 

 • Delio â Phobl Ifanc 

  Bydd y cwrs yn eich helpu i:

   

   - Ddeall yn well bywyd rhywun yn ei arddegau.

   - Deall ymddygiad eich plentyn yn ei arddegau a pham y gallai ymddwyn mewn rhai ffyrdd.

   - Sefydlu ffiniau a rheolau da gyda strategaethau i annog ymddygiad dymunol. 

 • Tylino Babanod 

  Bydd y cwrs yn eich helpu i:

   

   - Deall buddion tylino babanod.

   - Ffurfio perthynas gref â’ch babi.

   - Tawelu’ch babi a gwneud iddo deimlo’n gyfforddus.

   - Ymlacio’r babi a defnyddio technegau penodol i helpu gyda cholig.

   - Ennill dealltwriaeth o’r olewau gorau i’w defnyddio ar gyfer tylino.

   - Deall signalau ac arwyddion eich babi. 

 • Cymorth Cyntaf (rhaglen ysgolion yn unig)

  Sesiynau unigol yn addysgu Cymorth Cyntaf Sylfaenol.  Mae’r sesiwn yn trafod tagu ac adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR). Mae cwrs 6 awr hefyd ar gael os oes arian i’w gynnal, sy’n cynnig cymhwyster i berson penodedig.

   

  Gan: FAST  

  Hyd: sesiynau dwy awr (cwrs achrededig llawn yn dair sesiwn dwy awr)

  Crèche: Ar gael os oes angen.

  Achrediad: Bydd.

 

Ysgolion sy’n cymryd rhan

 

Putting Families First Schools

Lleoliad:

Cysylltwch â:

Pryd:

Ysgol Gynradd Cilgattwg Rowena Hughes / Tracey Clee - 01446 741518 Dydd Mercher 9am – 12pm / Dydd Iau 1pm - 3pm 
Ysgol Gynradd Oak Field Nicole Schembri - 01446 744606 Dydd Gwener 9am - 3pm
Ysgol Gynradd Palmerston Janice Jackson - 01446 747393 Dydd Mawrth 9am - 3pm
Ysgol Gwaun Y Nant
Natalie Page - 01446 421723 Dydd Mercher 9am - 12pm
Canolfan Gristnogol Parkside Michelle Atkins (C1st) / Sarah Richards (PFF) - 07702 338842

Dydd Llun a dydd Iau

 

If you would like to find out when these activities are taking part in your local school please contact: