Top

Brig

Byw’n Iach

Mae Cymunedau yn Gyntaf yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau AM DDIM i'ch helpu i fyw bywyd iachach:

  • Colli pwysau
  • Bwyta'n Iach
  • Dod yn fwy actif
  • Iechyd Rhywiol
  • Iechyd Meddwl
  • Gemau Stryd 

 

Feet on scalesColli pwysau

Os oes diddordeb gennych mewn colli pwysau gallwch ymuno ag un o’n cyrsiau Foodwise.

Mae pynciau a drafodir ar y cwrs hwn yn cynnwys ffyrdd iach o golli pwysau, dod yn fwy actif, cael cymorth a syniadau i newid eich arferion bwyta, maint dognau, dehongli labeli bwyd yn gywir, delio â chwant bwyd ac awydd.

 

Gall colli pwysau fod yn anodd ond nid oes angen i chi ei wneud ar eich pen eich hun. Caiff gweithdai eu teilwra gan ystyried oedran ac angen y grŵp. Os hoffech drefnu gweithdy ar gyfer eich ysgol, grŵp cymunedol neu leoliad cysylltwch â ni.

Pasta and sauceBwyta'n Iach

Mae’r project hwn yn cynnwys plant, pobl ifanc a theuluoedd mewn amrywiaeth o leoliadau gwahanol gan gynnwys ysgolion, lleoliadau cymunedol a thrwy sefydliadau gwirfoddol eraill. Mae’r gweithdai bwyta’n iach yn canolbwyntio ar ddeiet cytbwys.
 

Dangosir i grwpiau sut i baratoi a choginio pryd iach o'r newydd a rhoddir gwybodaeth am sut i gael a pharatoi byrbrydau ffrwythau a llysiau iach.

Caiff gweithdai eu teilwra gan ystyried oedran ac angen y grŵp. Os hoffech drefnu gweithdy ar gyfer eich ysgol, grŵp cymunedol neu leoliad cysylltwch â ni.

Exercise classDod yn fwy actif 

Bwriad y project hwn yw cynyddu ymarfer corff yn y gymuned a newid agwedd cyfranogwyr at ymarfer corff. Gall hyn ddigwydd mewn sesiynau un i un neu sesiynau i grwpiau.

 

Mae’r project hwn ar agor i bobl o bob oedran a gall sesiynau gynnwys oedolion, pobl ifanc, plant a theuluoedd.

 

Gall yr unigolyn ddewis pwnc y gweithgaredd, p'un a oes gennych nod o ran ymarfer corff neu golli pwysau neu am gael awyr iach a chymdeithasu. Gallwn ddod o hyd i rywbeth i bawb. Os hoffech drefnu sesiwn un i un neu weithdy yn eich ysgol, grŵp cymunedol neu leoliad cysylltwch â ni.

Teenage couple huggingIechyd Rhywiol

Gallwn gynnig gweithdai rhyngweithiol i roi gwybodaeth ac ysgogi trafodaeth ynghylch iechyd rhywiol a pherthnasau i wella gwybodaeth am ryw a’r gyfraith, heintiau a drosglwyddir yn rhywiol ac atal cenhedlu.

Mae sesiynau un i un hefyd ar gael a gaiff eu trefnu fel arfer gydag arbenigwyr iechyd rhywiol eraill.  Os hoffech drefnu gweithdy cysylltwch â ni. 

 
Os hoffech drefnu gweithdy ar gyfer eich ysgol, grŵp cymunedol neu leoliad cysylltwch â ni.

Upset women resting her head on someones shoulder

Iechyd Meddwl

Bwriad y project hwn yw codi ymwybyddiaeth am lesiant meddwl ac ymgysylltu â a chefnogi unigolion, gofalwyr a theuluoedd a effeithir gan:

 

• Bryder

• Diffyg hunan-barch

• Iselder

• Gofid emosiynol

 

Rydym yn cynnig sesiynau i grwpiau lle y caiff mynychwyr gyfle i siarad â phobl eraill sydd mewn sefyllfa debyg iddynt. Sesiynau un i un a gweithdai i grwpiau neu ysgolion a fydd yn codi ymwybyddiaeth o’r materion hyn a’r hyn i’w wneud os ydych yn teimlo bod angen cymorth arnoch.

StreetGames-logo

Gemau Stryd

Nod Gemau Stryd y Barri yw cynyddu nifer y bobl ifanc 8-24 oed i gymryd rhan mewn chwaraeon.

 

Bydd hefyd yn ceisio datblygu nifer o sesiynau chwaraeon gris drws ac ymarfer corff mewn safleoedd cymunedol yn cynnwys canolfannau hamdden, ardaloedd gemau aml-ddefnydd, mannau glas lleol ac amgylcheddau stryd diogel.

                                                                                                 

Mae’r sesiynau hyn wedi eu cynllunio ar gyfer plant 7 – 16 oed.

 

Ariennir y rhaglen hon gan Lywodraeth Cymru a Cymunedau yn Gyntaf y Barri gan Gyngor Bro Morgannwg sy’n ei harwain mewn partneriaeth â grwpiau cymunedol lleol eraill.

 

streetgames
GweithgareddLleoliadDyddAmser
Aml-chwaraeon Parc Pencoedtre , Y Barri Llun 4:30pm - 5:30pm
Clwb Beicio Parc Iolo, Y Barri Mawrth 4.30pm - 6pm
Pêl-droed Canolfan Hamdden Holm View, Y Barri Gwener 3:45pm - 5:15pm

  

Mae’r sesiynau am ddim oherwydd bod project Chwaraeon Gris Drws wedi ei ariannu trwy gynllun ymarfer corff Awdurdod Lleol Chwaraeon Cymru ac yn cael ei gynnig trwy Datblygu Chwaraeon.