Top

Brig

Byw’n Iach

Mae Cymunedau yn Gyntaf yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau AM DDIM i'ch helpu i fyw bywyd iachach:

  • Colli pwysau
  • Bwyta'n Iach
  • Dod yn fwy actif
  • Iechyd Rhywiol
  • Iechyd Meddwl
  • Gemau Stryd 

 

Feet on scalesColli pwysau

Os oes diddordeb gennych mewn colli pwysau gallwch ymuno ag un o’n cyrsiau Foodwise.

Mae pynciau a drafodir ar y cwrs hwn yn cynnwys ffyrdd iach o golli pwysau, dod yn fwy actif, cael cymorth a syniadau i newid eich arferion bwyta, maint dognau, dehongli labeli bwyd yn gywir, delio â chwant bwyd ac awydd.

 

Gall colli pwysau fod yn anodd ond nid oes angen i chi ei wneud ar eich pen eich hun. Caiff gweithdai eu teilwra gan ystyried oedran ac angen y grŵp. Os hoffech drefnu gweithdy ar gyfer eich ysgol, grŵp cymunedol neu leoliad cysylltwch â ni.

Pasta and sauceBwyta'n Iach

Mae’r project hwn yn cynnwys plant, pobl ifanc a theuluoedd mewn amrywiaeth o leoliadau gwahanol gan gynnwys ysgolion, lleoliadau cymunedol a thrwy sefydliadau gwirfoddol eraill. Mae’r gweithdai bwyta’n iach yn canolbwyntio ar ddeiet cytbwys.
 

Dangosir i grwpiau sut i baratoi a choginio pryd iach o'r newydd a rhoddir gwybodaeth am sut i gael a pharatoi byrbrydau ffrwythau a llysiau iach.

Caiff gweithdai eu teilwra gan ystyried oedran ac angen y grŵp. Os hoffech drefnu gweithdy ar gyfer eich ysgol, grŵp cymunedol neu leoliad cysylltwch â ni.

Exercise classDod yn fwy actif 

Bwriad y project hwn yw cynyddu ymarfer corff yn y gymuned a newid agwedd cyfranogwyr at ymarfer corff. Gall hyn ddigwydd mewn sesiynau un i un neu sesiynau i grwpiau.

 

Mae’r project hwn ar agor i bobl o bob oedran a gall sesiynau gynnwys oedolion, pobl ifanc, plant a theuluoedd.

 

Gall yr unigolyn ddewis pwnc y gweithgaredd, p'un a oes gennych nod o ran ymarfer corff neu golli pwysau neu am gael awyr iach a chymdeithasu. Gallwn ddod o hyd i rywbeth i bawb. Os hoffech drefnu sesiwn un i un neu weithdy yn eich ysgol, grŵp cymunedol neu leoliad cysylltwch â ni.

Teenage couple huggingIechyd Rhywiol

Gallwn gynnig gweithdai rhyngweithiol i roi gwybodaeth ac ysgogi trafodaeth ynghylch iechyd rhywiol a pherthnasau i wella gwybodaeth am ryw a’r gyfraith, heintiau a drosglwyddir yn rhywiol ac atal cenhedlu.

Mae sesiynau un i un hefyd ar gael a gaiff eu trefnu fel arfer gydag arbenigwyr iechyd rhywiol eraill.  Os hoffech drefnu gweithdy cysylltwch â ni. 

 
Os hoffech drefnu gweithdy ar gyfer eich ysgol, grŵp cymunedol neu leoliad cysylltwch â ni.

Upset women resting her head on someones shoulder

Iechyd Meddwl

Bwriad y project hwn yw codi ymwybyddiaeth am lesiant meddwl ac ymgysylltu â a chefnogi unigolion, gofalwyr a theuluoedd a effeithir gan:

 

• Bryder

• Diffyg hunan-barch

• Iselder

• Gofid emosiynol

 

Rydym yn cynnig sesiynau i grwpiau lle y caiff mynychwyr gyfle i siarad â phobl eraill sydd mewn sefyllfa debyg iddynt. Sesiynau un i un a gweithdai i grwpiau neu ysgolion a fydd yn codi ymwybyddiaeth o’r materion hyn a’r hyn i’w wneud os ydych yn teimlo bod angen cymorth arnoch.

StreetGames-logo

Gemau Stryd

Nod Gemau Stryd y Barri yw cynyddu nifer y bobl ifanc 8-24 oed i gymryd rhan mewn chwaraeon.

 

Bydd hefyd yn ceisio datblygu nifer o sesiynau chwaraeon gris drws ac ymarfer corff mewn safleoedd cymunedol yn cynnwys canolfannau hamdden, ardaloedd gemau aml-ddefnydd, mannau glas lleol ac amgylcheddau stryd diogel.

                                                                                                 

Mae’r sesiynau hyn wedi eu cynllunio ar gyfer plant 7 – 16 oed.

 

Ariennir y rhaglen hon gan Lywodraeth Cymru a Cymunedau yn Gyntaf y Barri gan Gyngor Bro Morgannwg sy’n ei harwain mewn partneriaeth â grwpiau cymunedol lleol eraill.

 

streetgames
Gweithgaredd Lleoliad Dydd Amser
Aml-chwaraeon Parc Pencoedtre , Y Barri Llun 4:30pm - 5:30pm
Clwb Beicio Parc Iolo, Y Barri Mawrth 4.30pm - 6pm
Pêl-droed Canolfan Hamdden Holm View, Y Barri Gwener 3:45pm - 5:15pm

  

Mae’r sesiynau am ddim oherwydd bod project Chwaraeon Gris Drws wedi ei ariannu trwy gynllun ymarfer corff Awdurdod Lleol Chwaraeon Cymru ac yn cael ei gynnig trwy Datblygu Chwaraeon.  

Rhannu Hoffi