Top

Brig

Cymorth Pontio Ysgolion

Caiff y project hwn ei redeg mewn partneriaeth â phroject pontio cyfredol Bro Morgannwg, sydd a'r nod o gynnig cymorth i ddisgyblion Blwyddyn 6 a 7 wrth iddynt symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd.

 

Bydd y project hwn yn cynorthwyo unigolion agored i niwed yn y Clwstwr Cymunedau’n Gyntaf drwy gynnig cymorth un i un i edrych ar unrhyw faterion a all effeithio ar eu llwyddiant yn yr ysgol uwchradd. 

 

Bydd gweithgareddau grŵp fel clybiau gwaith ysgol yn rhoi'r cyfle i bobl ifanc wneud eu gwaith cartref neu gymryd rhan mewn gweithgareddau celf a chrefft ar ôl ysgol, i gael amseroedd a dyddiadau'r clybiau hyn ewch i’n tudalen Digwyddiadau.

Bydd hyn yn sicrhau bod y gwasanaeth yn gallu parhau ac yn datblygu hyder a gwydnwch y bobl ifanc, i'w galluogi i wneud y gorau o'u potensial wrth iddynt ddechrau a pharhau trwy'r ysgol uwchradd. 

 

Gwirfoddoli 

 

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr ar hyn o bryd i helpu gyda’n clybiau gwaith cartref: