Top

Brig

Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau)

Cyfeirir at ddulliau draenio dŵr wyneb sy’n ystyried maint ac ansawdd dŵr a materion amwynder gyda’i gilydd fel SDCau.

Mae SDCau yn ddilyniant o strategaethau, strwythurau ac ymarferion rheoli wedi’i greu i ddraenio dŵr wyneb yn effeithlon ac yn gynaliadwy, wrth leihau llygredd a rheoli'r effaith ar ansawdd dŵr ardaloedd dyfrol ar yr un pryd. 

 

Mae’r systemau hyn yn fwy cynaliadwy na dulliau draenio traddodiadol oherwydd eu bod:

  • Yn rheoli cyfeintiau dŵr ffo a chyfraddau llifo, gan leihau effaith trefoli ar lifogydd
  • Yn amddiffyn neu wella ansawdd dŵr
  • Yn addas ar gyfer y lleoliad amgylcheddol ac anghenion y gymuned leol
  • Yn rhoi cynefin i fywyd gwyllt mewn cyrsiau dŵr dinesig
  • Yn annog ail-lenwi dŵr daear yn naturiol (lle bo’n briodol)

 

Mae Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr yn cyflwyno amrywiaeth o gyfrifoldebau ar gyfer Awdurdodau Lleol yn ymwneud â SDCau.  Yn y dyfodol bydd Awdurdodau Llifogydd Lleol Blaen (Cynghorau Sir ac Unedol) yn gyfrifol am Gyrff Cymeradwyo SDCau (CCSau) a fydd yn gwerthuso a chymeradwyo SDCau yn yr holl ddatblygiadau newydd yn ogystal â mabwysiadu a chynnal SDCau sy’n gwasanaethu mwy nag un eiddo.

 

Mae Susdrain yn disgrifio ei hun fel cymuned gyffrous newydd sy’n cynnig amrywiaeth o adnoddau i’r rhai hynny sy’n rhan o ddarparu SDCau.

 

Mae SuDS Working Group for Wales yn cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau sy’n cwmpasu’r holl agweddau ar reoli dŵr storm a dylunio draeniau.  Mae’r grŵp yn hybu defnydd  SDCau gyda’r bwriad o wella ansawdd dŵr, rheoli maint dŵr, darparu a gwella amwynderau yn ogystal â mwyhau potensial cynefinoedd.