Cael y Fro Ar-lein

Mae cysylltu â’r we’n rhan hanfodol o fywyd pob dydd ac mae nifer o ffyrdd o wneud hynny yma ym Mro Morgannwg. 

 

Os nad ydych chi wedi cysylltu â’r Rhyngrwyd, dydych chi ddim yn manteisio cymaint ag y gallech chi.  Drwy wella eich sgiliau ar y cyfrifiadur a chysylltu â’r rhyngrwyd, gallech chi arbed cannoedd o bunnoedd ar filiau’ch cartref, costau bwyd a chostau sylfaenol eraill. Mae hefyd yn bosibl chwilio ac ymgeisio am swyddi sydd ar-lein yn unig.

 

Hynny yw’r rheswm y mae grŵp Cael y Fro Ar-lein bellach yn cynnig amrywiaeth o sesiynau galw heibio, sesiynau cymorth un wrth un a chyrsiau i’ch helpu i ddechrau, magu hyder, neu wella sgiliau presennol. Mae Partneriaeth Cael y Fro Ar-lein yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu ffurfiol ac anffurfiol.

 

 

Cloud-Logo

Cysylltiad Diwifr am ddim gyda gwasanaeth The Cloud

Mwynhewch gysylltiad Diwifr â’r rhyngrwyd ar eich ffôn clyfar, llechen neu liniadur pan fyddwch yn mynd i unrhyw un o’r canlynol o adeiladau Cyngor Bro Morgannwg: Y Swyddfeydd Dinesig, Depo’r Alpau, Swyddfeydd y Dociau, Tŷ Provincial a’r Hen Goleg.

 

Mae mwy na 25 o 'Lecynnau Lleol' yn cynnig gwasanaeth y Cloud ac mae modd i drigolion fewngofnodi iddyn nhw:

 

Llecynnau Lleol y Cloud

Hyrwyddwyr  Digidol

Mae Hyrwyddwr  Digidol yn rhywun sy’n helpu eraill i ddefnyddio cyfrifiaduron, llechi, ffonau neu ddyfeisiau eraill sy'n gallu cysylltu â'r rhyngrwyd.  Efallai mai chi yw Hyrwyddwr  Digidol eich teulu neu grŵp o ffrindiau - oes ychydig o amser gennych chi i helpu eraill yn y gymuned?  Dyw 12% o bobl ddim ar-lein yn y Fro Ar-lein felly rydym ni’n gwneud beth a allwn i wneud yn siŵr nad yw bobl yn mynd ar goll mewn byd mwyfwy digidol. 

 

 • Rhaid i’ch sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol fod yn dda
 • Byddwch chi’n hyderus ar y rhyngrwyd.
 • Rydych chi’n frwdfrydig dros y pethau y mae'r ryngrwyd yn gallu eu gwneud i wneud bywyd yn haws, yn haws ei fwynhau, ac yn rhatach.
 • Rydych chi’n amyneddgar ac awyddus i helpu pobl sy’n anghyfarwydd â’r rhyngrwyd (dangos i bobl nad oes angen bod ofn cyfrifiaduron!).
 • Dylech chi fod yn fodlon teithio o fewn Bro Morgannwg i hyfforddi (ond byddwn ni'n cadw hyn yn achlysurol).

 

 • Pwy sy’n gallu bod yn Hyrwyddwr

  Mae unrhyw un sy’n hyderus ar y rhyngrwyd, ac sy’n gallu ymrwymo mewn ffordd fawr neu ffordd fach i helpu bod i gysylltu â’r rhyngrwyd, yn gallu dod yn Hyrwyddwr . 

 • Beth gewch chi o ddod yn Hyrwyddwr Digidol?

  Mae hon yn rôl wirfoddol, felly mae rhwydd hynt i chi fod yn hyblyg, pan fyddwch chi ar gael. Gan weithio mewn un o’n llyfrgelloedd neu hybiau cymunedol, byddwch chi’n cwrdd â phobl newydd ac yn rhoi cymorth gwerthfawr.

   

  Yn ogystal â chael boddhad o helpu eraill i ddysgu rhai o’r sgiliau pwysicaf ar y blaned, gallwch chi hefyd ychwanegu rhywbeth amhrisiadwy ar eich CV. Neu efallai eich bod yn dwlu ar weithio gyda thechnoleg, ac yn cael ysbrydoliaeth o ddangos i eraill y pethau gorau am y rhyngrwyd.

   

  Bydd hefyd gennych y cyfle i ddysgu sgiliau newydd eich hun. Os ydych yn chwilio am waith, mae hon yn ffordd orau o gael profiad. 

 • Pwy fyddwch chi’n eu helpu?

  Efallai na fydd y rhan fwyaf o bobl byddwch chi'n eu helpu wedi defnyddio cyfrifiadur o'r blaen, neu os ydyn nhw, mae'n debyg y bydd ganddyn nhw gwestiynau. Efallai y bydd rhai am wybod yr hanfodion, bydd eraill am ofyn cwestiynau am y rhyngrwyd, a bydd eraill yn chwilio am gymorth i gwblhau ffurflenni ar-lein.

   

  Byddwch chi hefyd yn cael cynnig y cyfle i roi cymorth i nifer o ddigwyddiadau cymunedol. 

 

Os hoffech chi gofrestru i fod yn Hyrwyddwr  Digidol, ewch i’n sefydliad partner – Cymunedau Digidol Cymru - a llenwch y ffurflen fer: 

 

Dod yn Bencampwr Digidol

 

Dysgu Anffurfiol

Mae nifer o bartneriaid o bob rhan o Fro Morgannwg yn cydweithio i ddarparu amrywiaeth o gymorth digidol mewn llyfrgelloedd a hybiau cymunedol yn yr ardal.

 

Ar hyn o bryd, mae sesiynau 'galw heibio’ digidol yn cael eu cynnal yn Llyfrgell y Barri a Chanolfan Gymunedol Margaret Alexander, ac mae sesiynau un wrth un yn cael eu cynnal ym mhob lleoliad arall.

 

I drefnu sesiwn un wrth un am ddim, bydd yn rhaid i chi siarad â’r dderbynfa yn y lleoliad lle yr hoffech chi drefnu cymorth.

 

Dysgwch am ffonau symudol, llechi a chyfrifiaduron, gwelwch lyfrynnau cyfarwyddo a chanllawiau cam wrth gam i'w cadw, lawrlwythwch y diweddaraf a mwynhewch gymorth gan Bencampwyr Digidol.  

 

dates and times
 Lleoliad Dydd Amser

Llyfrgell y Barri

Dydd Llun

10.00am-12pm

Llyfrgell Dinas Powys

Dydd Llun

10.00am-12pm

Hyb Cymunedol Aberaeron, y Barri

Dydd Mawrth

9.45am-11.45am

Llyfrgell Llanilltud Fawr

Dydd Llun

10.00am-1.00pm

Llyfrgell Gwenfô

Dydd Mercher

10.00am-12.00pm

Canolfan Gymunedol Margaret Alexander, Y Barri

Dydd Mercher

1.00pm-3.00pm

 Canolfan Gymunedol Cadoxton Moors, Y Barri

Dydd Mercher

1.00pm -3.00pm 

Caffi Age Connect, y Barri:

Dydd Iau

10.00am-12.00pm

Llyfrgell Penarth

Dydd Iau 

10.00am-1.00pm

Llyfrgell y Rhws

Gwener

10.00am-1.00pm

Llyfrgell y Bont-faen

Dydd Gwener

2.00pm-5.00pm 

 

Mae’r cyngor yn aelod o bartneriaeth Cael y Fro Ar-lein.  Yn rhan o’r bartneriaeth hon y mae nifer o sefydliadau sy'n ymddiddori mewn cynorthwyo ac annog pobl i gysylltu â'r we.  Os ydych chi’n rhannu’r amcan hwnnw, efallai y byddech chi'n hoffi ymuno â’r bartneriaeth drwy gysylltu â Danielle Roberts o Gymunedau Digidol Cymru - danielle.roberts@wales.coop