Top

Brig

Aspire-2own logoAspire2Own

Ydych chi eisiau bod yn berchen ar eich tŷ eich hun? Ydych chi’n methu fforddio pris y farchnad? Dyma’r cynllun i chi – gallai prynu cartref fod o fewn eich cyrraedd.

 

Sefydlwyd Aspire2Own gan Gyngor Bro Morgannwg a’i bartneriaid i gydnabod bod prynwyr tai cyntaf yn ei chael hi’n anodd cymryd y cam cyntaf ar y ffordd i fod yn berchen ar dŷ yn aml. 

 

Aspire2Own Facebook

Cofrestr o bobl neu drigolion sydd â diddordeb mewn perchnogaeth tai cost isel yw Aspire2Own. Caiff ei reoli gan y Cyngor mewn partneriaeth â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.

 

Mae perchnogaeth tai cost isel wedi’i anelu at bobl sydd mewn sefyllfa ariannol sefydlog ond sy’n methu prynu tŷ heb gymorth. 

 

Cofrestru ar gyfer Aspire2Own

I gofrestru, llenwch y ffurflen berthnasol.


Gwneud cais ar-lein 

 

 

Anfonwch y ffurflenni gorffenedig at:  Y Tîm Strategaeth Tai, Cyngor Bro Morgannwg, Y Swyddfeydd Dinesig, Y Barri CF63 4RU 

Gov Delivery logo

Diweddariadau drwy e-bost


(Saesneg yn unig)
Houses in Wick

Gerddi Sant Iago, Y

2x Dŷ â 2 ystafell wely ar steil 'Wincanton' yn Beaconsfield

Wig

 

Gerddi Sant Iago, Y Wig

front of house

Llys Tathana, Sain Tathan 

2 / 3 Ystafell Wely Ar Werth (70% o bris y farchnad)

 

Llys Tathana, Sain Tathan

Sully Road Penarth

Manor Park, Penarth

2 Ystafell Wely Ar Werth 

 

Manor Park, Penarth

Wenvoe LCHO

Burdons Close, Gwenfô 

2 Ystafell Wely Ar Werth – £129,500 (70% o bris y farchnad) 

 

Burdons Close, Gwenfô

Ashford floor plan

Crompton Way, Aberogwr

7 x eiddo 2 ystafell wely - £115,500* (*70% o Werth y Farchnad)

 

Manylion Crompton Way

 

St Lythans

Parc St Lythans, Croes Cwrlwys

4  x eiddo canol Chantry â 2 ystafell wely - £119,000* (*70% o Werth y Farchnad)

 

Manylion Parc St Lythan

 

Wenvoe Homes

Burdons Close, Gwenfô 

16 x tŷ 2 Ystafell Wely Ar Werth – £125,000* (*70% o bris y farchnad) 

 

Manylion Burdons Close  

  

Maes Dyfan Houses

Maes Dyfan, Y Barri

2 dŷ teras 2 ystafell wely ar Werth – £92,400*/ 2 dŷ teras 2 ystafell wely ar Werth – £92,400*

 

Manylion Maes Dyfan   

 

St David's Meadow

St Davids Meadow, Cowlinston

1 x Tŷ Teras 2 Ystafell Wely ar Werth - £133,000 / 2 x Tŷ Pen Teras 2 Ystafell Wely ar werth - £140,000

 

St David's Meadow Details

 

edenbrook

Badgers Brook Rise, Ystradowen

1 Tŷ dwy ystafell wely ar werth - £126,500 / Dau dŷ dwy ystafell wely pen teras ar werth - £129,500

 

Badgers Brook Rise

 

 • Sut mae perchnogaeth cost isel yn golygu bod eiddo’n fwy forddiadwy? 

  Mae’r rhan fwyaf o gartrefi perchnogaeth cost isel yn gweithredu ar sail ‘ecwiti ar y cyd’, sy’n cynnig cyfle i bobl sy’n prynu am y tro cyntaf brynu eiddo am lai na phris y farchnad. mae hyn yn gostwng lefel y morgais sydd ei angen i brynu tŷ. Cedwir cyfran ecwiti gan Landlord Cymdeithasol Cofrestredig heb gost ychwanegol i’r prynwr. Mae hyn yn golygu bod yr eiddo’n fwy fforddiadwy.

 •  Pa eiddo sydd ar gael?
  Ar safleoedd datblygu tai newydd mae eiddo ar gael gan amlaf. Mae’r Cyngor yn cydweithio â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i ddarparu cartrefi perchenogaeth cost isel ar safleoedd datblygu tai newydd ym Mro Morgannwg. Gwelir hysbysebion am y tai ar wefan y Cyngor ac yn y wasg leol. Os ydych chi’n cofrestru gydag Aspire2Own, byddwch chi hefyd yn derbyn hysbysiadau e-bost pan fydd tai’n dod ar y farchnad. 
 •  Pam cofrestru gydag Aspire2Own? 
  Cofrestr o bobl sydd â diddordeb mewn perchnogaeth tai cost isel yw Aspire2Own. Mae’r wybodaeth sy’n cael ei chasglu am lle mae pobl yn dymuno byw, maint y cartref maent ei angen a’u lefel incwm yn helpu’r Cyngor i gynllunio ar gyfer tai newydd perchnogaeth cost isel.

   

  Rydyn ni hefyd yn defnyddio’r manylion cyswllt i sicrhau ein bod yn rhoi gwybod i bobl sydd â diddordeb pan fydd tai perchogaeth cost isel ar gael. 

 

 

 

 

Rhannu Hoffi