Top

Brig

Prynu Eiddo Gwag

Gall eiddo gwag gynnig cyfle ardderchog i ailddatblygu eiddo er mwyn ei osod neu ei ailwerthu am elw.

 

Mae nifer o fanteision i adnewyddu eiddo gwag:

 • Mae rhagor o dai ar gael i bobl sydd ar restr aros y Cyngor.
 • Bydd gostyngiad ar fandaliaeth, trosedd ac ofn troseddau yn y gymuned
 • Bydd gostyngiad o ran eiddo perygl neu ddiolwg sy’n peryglu’r gymuned
 • Bydd ardal yn fwy deniadol gan gynyddu masnach busnesau lleol a gwella gwerth tai a gwerthiant.

Yn amlach na pheidio, bydd angen gwaith ar eiddo gwag er mwyn adfer defnydd. Mae’n bwysig bod digon o arian i dalu am y fath waith cyn prynu'r eiddo.

 

Wrth brynu eiddo gwag, gellir prynu eiddo am bris da. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd angen natur benderfynol a gweledigaeth i ymroi i broject sylweddol fel hyn.

 

Sut mae adnabod eiddo gwag

Fel arfer mae eiddo sydd wedi bod yn wag am hir yn hawdd ei adnabod oherwydd efallai y bydd wedi ei esgeuluso ac wedi mynd â’i ben iddo.  Dyma enghreifftiau o arwyddion o hyn:

 • Llawer o lythyrau heb eu casglu yn hel y tu mewn i’r drws ffrynt
 • Yr ardd heb ei chadw, neu sbwriel yn cael ei dympio yno a neb yn mynd ag e oddi yno
 • Arwyddion o fynd yn adfail a difrod allanol a neb yn mynd i’r afael â nhw e.e. ffenestri wedi torri, to wedi ei ddifrodi
 • Eiddo wedi bordio 
 • Golau wedi cael eu gadael ymlaen neu neb yn ymweld â’r eiddo

 

Efallai y byddwch am siarad â chymdogion yn yr ardal, efallai y byddant yn gwybod rhagor am yr eiddo a’i berchennog ac yn cofio am ba hyd y mae’r eiddo wedi bod yn wag.

 

Cysylltwch â’r awdurdod lleol er mwyn holi a ydy’r eiddo ar eu cofnodion fel eiddo sydd wedi bod yn wag am hir.

 

Pan fydd cyfuniad o’r ffactorau hyn, mae’n fwy na thebyg bod yr eiddo wedi bod yn wag am hir.

 

Gallwch hefyd gysylltu â’ch asiant tai lleol i holi a oes ganddynt fanylion unrhyw eiddo gwag. Efallai na fydd ganddynt luniau o’r eiddo hyn yn ffenestr eu siop felly mae’n werth gofyn er mwyn gweld beth sydd ar gael. Mae catalogau arwerthu hefyd yn lle da i ddod o hyd i eiddo gwag sydd ar werth. 

Dod o hyd i berchennog eiddo gwag.

Dod o hyd i berchennog anhysbys/absennol ydy’r cam cyntaf tuag at adfer eiddo gwag.

 

Mae rhai camau i’w dilyn a allai eich helpu i ddod o hyd i enw a lleoliad perchennog:

 • Siarad â phobl yn y gymuned, efallai eu bod yn gwybod rhywbeth am y perchennog
 • Gosod nodyn ar ddrws yr eiddo gwag yn dweud yr hoffech gysylltu â'r perchennog
 • Chwilio’r Gofrestr Tir; bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth am bob perchennog tir cofrestredig. Mae hon yn ffordd ddefnyddiol o ddod o hyd i enw’r perchennog ond yn aml bydd y cyfeiriad yr un â’r eiddo gwag. 

 

Os ydy perchennog eiddo gwag wedi marw ac mae dadlau dros yr ewyllys neu mae’r etifedd yn absennol, gall yr eiddo fod rhwng dau gae tra ceisir adnabod y perchennog newydd a bydd marc cwestiwn yn lle enw'r sawl sy'n gyfrifol am yr eiddo.