Top

Brig

Cartrefi Gwag

Eiddo sydd wedi eu gadael yn wag am dros chwe mis yw Cartrefi Gwag.

 

Gall eiddo gwag fod yn destun ymddygiad gwrthgymdeithasol gan gynnwys mynediad anawdurdodedig, gweithgaredd troseddol, fandaliaeth a thipio anghyfreithlon. Os caiff ei adael i waethygu gall eiddo gwag achosi niwsans a gall amharu ar gymdogaeth. 

 

 

Ar hyn o bryd amcangyfrifir bod mwy na 700-800 o eiddo gwag ym Mro Morgannwg y gellir eu hadfer i’w defnyddio eto a lleddfu’r galw am dai fforddiadwy.

Fire station 9

Benthyciadau Tai Di-log 

Mae Cyngor Bro Morgannwg, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru yn darparu benthyciadau di-log i wella safon isel tai ledled Bro Morgannwg. 

 

Mae’r Cyngor yn cynnig nifer o fenthyciadau di-log drwy gynlluniau Troi Tai’n Gartrefi a Benthyciad Gwella Tai. Mae benthyciadau ar gael i gynorthwyo preswylwyr a landlordiaid â gwaith atgyweirio hanfodol, ac i helpu perchnogion i adfer tai sydd wedi bod yn wag ers amser hir i’w gwneud yn addas i fyw ynddynt unwaith eto. 

 

Benthyciadau Tai

 

Mae’r canlynol yn dair esiampl o lle mae’r swyddog wedi defnyddio ei sgiliau a’i wybodaeth i helpu perchnogion eiddo i adfer eu heiddo trwy un ai werthu’r eiddo neu osod yr eiddo. 

 

There are no images in the search content table for folder: 23199