Top

Brig

Rhoi Eiddo Gwag ar Osod

Mae llawer o fanteision i roi eiddo gwag ar osod. Mae’n eich galluogi i gadw meddiant ar yr eiddo a sicrhau defnydd da iddo. Mae’n rhoi incwm misol i chi ac yn cynyddu gwerth yr eiddo.

 

Nid ar chwarae bach, fodd bynnag, mae penderfynu bod yn landlord. Mae gan landlordiaid mwy a mwy o gyfrifoldebau i sicrhau bod eu heiddo yn ddiogel ar gyfer tenantiaid. Mae’n ddyletswydd ar bob landlord i sicrhau ei fod neu ei bod yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau.

 

Mae nifer o ffyrdd o roi eiddo ar osod, a'i reoli. Mae’n bwysig eich bod yn ystyried faint rydych chi am ymhél â’r eiddo cyn i chi benderfynu sut i fynd ati.

 

Bod yn Landlord eich hun

Efallai y byddwch am weithredu fel landlord eich hun. Mae’r gyfraith yn dweud bod gan landlordiaid rai hawliau a chyfrifoldebau penodol. Mae'n bwysig eich bod yn ymwybodol o'r rhain wrth osod eich eiddo gwag.

 

Un o’r prif ddyletswyddau yw sicrhau bod yr eiddo yn cael ei gynnal a’i gadw ac nad oes ynddo beryglon sylweddol, fel y’u diffinnir yn y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai - SMIDT. Mae llawer o waith ynghlwm wrth reoli eiddo. Mae’n bwysig eich bod yn sylweddoli mai cyfle busnes yw bod yn landlord, ac yn y ffordd honno y dylech ei ystyried. Os nad oes gennych brofiad busnes, a’ch amser yn brin, dylech ddwys ystyried a yw bod yn landlord yn synhwyrol i chi. 

 

Mae Cynllun Cenedlaethol Achredu Landlordiaid yng Nghymru, sy’n cynnig hyfforddiant a gwybodaeth i landlordiaid a darpar landlordiaid.  

 

Asiantau Gosod

Os yw bod yn landlord yn ormod o waith i chi, ac amser yn brin, efallai y byddwch am ystyried cael rhywun arall i reoli'r eiddo ar eich rhan.

 

Mae llawer o asiantau rheoli ar gael, a fydd, am ffi, yn dod o hyd i denantiaid, casglu rhent a chynnal a chadw’r eiddo. Mae ‘na asiantau rheoli da, ac mae ‘na rai drwg. Byddai’n syniad call, felly, gysylltu â sawl asiantaeth i drafod eu harferion gwaith a’u ffioedd cyn ymrwymo at un.

 

Mae nifer o asiantaethau gosod a rheoli yn yr ardal sydd â phrofiad o roi cyngor ar renti’r farchnad, dod o hyd i denantiaid, llunio cytundebau a rheoli eiddo. Rhestr o Asiantau Gosod ym Mro Morgannwg. 

 

 

Cynllun Gosod Cymeradwy Cenedlaethol   Cymdeithas Asiantaethau Gosod Preswyl 

 

Cymdeithas Genedlaethol Asiantau Tai

 

Cyngor neu Gymdeithasau Tai:

Mae’r rhan fwyaf o awdurdodau lleol yn gweithredu cynlluniau rhentu preifat o ryw fath, ac yn gweithio gyda landlordiaid lleol i ddarparu llety ar gyfer pobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

 

Mae gan bob awdurdod lleol gyfrifoldeb i ddarparu cymorth a chyngor i unrhyw un y mae digartrefedd yn fygythiad iddo. Mae tai cymdeithasol yn brin ac mae awdurdodau lleol yn defnyddio’r sector preifat i ddarparu llety dros dro addas.

 

Cynllun Tenantiaeth a Gynorthwyir y Fro

Mae Cynllun Tenantiaeth a Gynorthwyir y Fro yn rhoi cymorth i denantiaid sy’n rhentu’n breifat pan na allant fforddio talu blaendal i landlord. Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cytuno i dalu'r blaendal i'r landlord. Os oes problemau'n codi, cedwir y blaendal gan yr Awdurdod tan ddiwedd y denantiaeth.

 

 

Rhentu Doeth Cymru

 

  • 01446 709523 

 

Cymdeithasau Tai

Sefydliadau nid er elw a ariennir gan y llywodraeth yw Cymdeithasau Tai, ac maen nhw’n darparu tai fforddiadwy i bobl sydd angen cymorth o’r fath. Mae nifer o gymdeithasau tai yn weithredol ym Mro Morgannwg. Efallai y bydd ganddynt ddiddordeb o gymryd les ar eich eiddo am gyfnod penodol yn gyfnewid am incwm rhent wedi ei warantu.

 

Os hoffech ragor o wybodaeth am osod eiddo gwag ar rent, mae llawer o sefydliadau a gwefannau a all roi gwybodaeth i chi: