Top

Brig

Gwerthu Eiddo Gwag

Mae gwerthu eiddo gwag yn gyfle a fyddai'n fuddiol iawn i'r perchennog. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn dewis gwerthu eu heiddo drwy asiant tai, gwerthwr eiddo proffesiynol sy’n gallu rhoi cyngor ar ei werth, y ffyrdd gorau o’i werthu, a pha fuddsoddiad sydd angen ei wneud yn yr eiddo, os o gwbl, i ddenu prynwyr posib. 

 

Argymhellir gwahodd mwy nag un asiant tai ag enw da i ymweld â’r eiddo er mwyn prisio a chael barn broffesiynol ar y gwerthiant. Dylech gymharu eich syniadau â’u cyngor a dewis yr opsiwn sy’n ymddangos orau i chi.

 

Dylech fod yn realistig ynghylch potensial eich eiddo. Bydd prisiau tai lleol yn ganllaw i chi ond mae’n rhaid i chi asesu cyflwr a chyfleusterau eich eiddo wrth ofyn am amcan bris gwerthu.

 

Asiantau Tai

Bydd defnyddio asiant tai i werthu’r eiddo’n gwneud y broses yn haws oherwydd y byddant yn gyfrifol dros y canlynol:

 • Prisio eiddo a'i hysbysebu y ffordd orau i dargedu prynwyr posibl
 • Trefnu ymweliadau yn yr eiddo a dangos y lle i brynwyr posibl
 • Derbyn cynnig gan brynwyr posibl a helpu i drafod cynigion
 • Gall asiant tai eich cynghori ar unrhyw welliannau y gallech eu gwneud er mwyn gwerthu’r eiddo
Mae ffioedd asiantau tai yn amrywio; fodd bynnag ar y cyfan, byddai disgwyl i chi dalu comisiwn o rhwng 1% a 3% o’r pris gwerthu am eu gwasanaethau. Cofiwch gael cyngor gan o leiaf tri asiant tai ag enw da.

 

Cymdeithas Genedlaethol Asiantau Tai

 

Gwerthu dros eich hunan

Bydd gwerthu eiddo heb ddefnyddio asiant tai yn ddewis rhatach, ond bydd yn gofyn am ragor o ymdrech gan y gwerthwr. Er arbed ffioedd yr asiant tai, bydd i angen gweithiwr cyfreithiol proffesiynol wneud y broses gyfreithiol o werthu’r eiddo.

 

Bydd angen prisio’r eiddo; mae nifer o ffyrdd o brisio eiddo:

 • Trwy archwiliwr proffesiynol a fydd yn codi cost;
 • Trwy asiant tai – mae asiantau’n prisio eiddo ar sail pris gwerthu eiddo tebyg o faint tebyg yn yr un ardal.
 • Trwy amcanu gwerth – trwy wneud ymchwil a darganfod prisiau eiddo tebyg yn yr un ardal.

 

Gall hyn roi syniad i chi o werth eich eiddo. Mae’n arbennig o anodd gwneud hyn pan mae cwymp yn y farchnad oherwydd y bydd llai o eiddo cymaradwy. Trwy’r dull hwn, mae perygl y bydd prisio’n anghywir yn effeithio ar werthu’r eiddo. 
 
Mae’n bwysig hyrwyddo’r eiddo er mwyn ei werthu’n gyflym a diffwdan. Mae nifer o ffyrdd o farchnata eich eiddo, yn cynnwys hysbysebu mewn papurau newydd a defnyddio arwydd-fyrddau ar werth. Dull cyffredin ydy hysbysebu trwy gyfrwng y rhyngrwyd. Mae nifer o wefannau eiddo a all farchnata’r eiddo ar eich rhan.

 

Arwerthu

Mae arwerthu’n ffordd gyflym a therfynol o werthu. Un o’r manteision mawr ydy bod arwerthu’n targedu cynulleidfaoedd o ddatblygwyr, prynwyr ag arian, buddsoddwyr a landlordiaid portffolio y mae’n bosibl iawn y bydd ganddynt ofynion gwahanol i’r perchnogion tai a fyddai’n prynu trwy asiant tai. Gall y pethau sy’n darbwyllo perchnogion tai am eiddo gwag apelio at y prynwyr hyn.

 

Mae arwerthwyr yn cyhoeddi catalog ychydig wythnosau cyn yr arwerthu. Mae hyn yn rhoi manylion yr eiddo y mae'n disgwyl y bydd ar gael. Yn ymarferol, diddymir rhai eiddo ac yn achlysurol, ychwanegir rhai cyn yr arwerthu ei hun. Caiff y rhai y mae ganddynt ddiddordeb mewn gwneud cynnig ymweld â’r eiddo o flaen llaw a gwneud arolwg. Cynhelir arwerthiannau mewn lleoliadau canolog, yn aml mewn gwestai. Caiff unrhyw un fynd iddynt.

 

Edrychwch i weld beth yw cyfraddau llwyddiant gwahanol dai arwerthu. Maent yn amrywio rhwng 60 a 90 y cant. Ac yn olaf, cymerwch olwg ar y ffioedd; mae'r rhain yn amrywio hefyd. Ond cofiwch y bydd tŷ arwerthu da sy'n llwyddo i werthu am brisiau da yn well gwerth am arian ar gyfer y cleient hyd yn oed os yw'r ffioedd yn uwch. Os ydych yn penderfynu yr hoffech werthu eich eiddo mewn arwerthiant, cysylltwch â’ch swyddog tai gwag oherwydd bod rhai tai arwerthu’n cynnig gostyngiadau ar y ffioedd i gleientiaid sydd wedi eu hatgyfeirio gan swyddog tai gwag.

 

All Wales Auction

Tŷ Croes Cwrlwy, Copthorne Way, Parch Manwerthu Valegate, Caerdydd, CF56E

 • 0800 905905

 

Cooke & Arkwright

7-8 Plas Windsor, Caerdydd, CF10 3SX

 • 02920 346346

 

Newland Rennie Wilkins

Portland House, Bank Street, Cas-Gwent, Gwent, NP16 5EL

 • 01291 626775

 

Paul Fosh Auctions

87 Church Road, Casnewydd,
NP19 7EH

 • 01633 254044

 

Brinsons

75 Heol Fawr, Y Bont-Faen, CF71 7AF

 • 01446 771777

 

Dawsons

11 Walter Road, Abertawe, SA1 5NF

 

 • 01792 646 060 

 

J Straker Chadwick and Sons

9 Market Street, Y Fenni, Gwent, NP7 5SD

 • 01873 852624

 

Seel and Co 

The Crown House, Wyndham Crescent, Caerdydd, CF11 9UH

 

 • 02920 370100

 

Darlows

Llawr Cyntaf, 32 Victoria Street, Merthyr Tudful, CF47 8BW

 • 01685 387320

 

Gwilym Richards

The Estate Office, Pant Glas, Llanisien, Cas-Gwent, NP16 6QQ

 

 • 01600860300 

 

Herbert R. Thomas

59 Heol Fawr, Y Bont-faen, 

CF71 7YL

 • 01446 772911

 

Watts & Morgan

55 Heol Fawr, Y Bont-faen, CF71 7EA

 • 01446 773500