Top

Brig

Asesiad Digartrefedd

Bydd ein swyddogion datrysiadau yn trafod eich sefyllfa gyda chi a gweld sut y gallwn fod o gymorth.  Ein nod yw eich atal rhag bod yn ddigartref lle gallwn ni. 

 

Byddwn yn cyfryngu ar eich rhan gyda’r bobl berthnasol megis eich landlord neu aelod o’ch teulu i rwystro hyn.  Byddwn hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi am y dewisiadau tai sydd ar gael i chi a allasai gynnwys:

  • CanDo Lettings Scheme
  • Rhentu'n Breifat
  • Cynllun Tenantiaeth a Gynorthwyir y Fro – os ydych yn cael anawsterau i ddarparu bond a rhent rhag blaen efallai y gallwn helpu gyda’r costau hyn.

 

Yn ystod eich asesiad mae’n debygol y gofynnir i chi roi gwybodaeth a dogfennaeth a fydd yn ein cynorthwyo i benderfynu os ydych yn  gymwys a dan fygythiad o fod neu yn ddigartref. Mae’n bwysig eich bod yn rhoi’r wybodaeth y gofynnir amdani er mwyn atal oedi yn y broses.  Yn dilyn eich asesiad byddwn yn cynnal ymholiad yn seiliedig ar eich ymatebion ac yn creu cynllun tai personol i chi (CTP).

 

Nodwch o ganlyniad i roi Deddf Tai (Cymru) 2014 ar waith y gallwn erbyn hyn ddatrys eich heriau tai drwy sicrhau llety i chi yn y sector rhent preifat gyda Thenantiaeth Byrddaliad Sicr sy’n para dim llai na chwech mis.

 

Yn ystod yr adeg y byddwn yn eich cynorthwyo, efallai y clywch gyfeiriadau at y derminoleg ganlynol   

 

  • Ydych chi’n Ddigartref? 
  • Ydych chi’n gymwys i dderbyn cymorth? 
  • A yw eich angen yn flaenoriaeth? 
  • Ydych chi’n fwriadol Ddigartref? 
  • Oes cysylltiad lleol gennych â Bro Morgannwg?

  

Using a mobile phone

Trefnu Apwyntiad

Mae’n hynod bwysig, os ydych yn wynebu anawsterau wrth gynnal eich tenantiaeth ac mewn peryg o golli eich cartref a bod yn ddigartref, eich bod yn cyrchu cyngor ar y cyfle cyntaf.

 

Bydd apwyntiadau yn cael eu cynnal ar yr awr, bob awr o 9.00am tan 5.00pm o Ddydd Llun i Ddydd Iau a bob Dydd Gwener 9.00am tan 4.00pm.

 

  • 01446 700111

 

 

Rhannu Hoffi