Top

Brig

Digartrefedd a Chyngor Tai

Yma ym Mro Morgannwg rydym am sicrhau bod ein holl breswylwyr yn gallu cyrchu’r cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i fyw mewn tai gweddus fforddiadwy.

 

Boed eich bod yn  berchen-feddiannwr, yn byw gyda theulu neu ffrindiau, yn dal tenantiaeth Tai Cymdeithasol neu mewn llety rhent preifat gall ein Tîm Datrysiadau Tai gynnig set o ddewisiadau pwrpasol a chyngor sy’n ceisio mynd i’r afael ag anghenion ein holl breswylwyr.

 

Gyda’n gilydd byddwn yn datblygu a chytuno ar Gynllun Tai Personol (CTP) a fydd yn cynnwys set o gamau rhesymol, bydd y camau hyn unwaith y cânt eu cymryd yn eich cynorthwyo i ddatrys eich trafferthion tai. Gallwn helpu drwy:

 • Gofrestru ar ein Homes4u
 • Trafod datrysiadau amgen megis y farchnad rhent sector preifat
 • Cyfryngu gyda theulu neu landlordiaid er mwyn eich galluogi i aros yn eich cartref, pan fo hynny’n briodol ac ymarferol


Cyswllt ty allan o oriau

 • 01446 721534

 

Cyswllt 24-awr

 

 

Using a mobile phone

Trefnu Apwyntiad

Mae’n hynod bwysig, os ydych yn wynebu anawsterau wrth gynnal eich tenantiaeth ac mewn peryg o golli eich cartref a bod yn ddigartref, eich bod yn cyrchu cyngor ar y cyfle cyntaf.

 

Bydd apwyntiadau yn cael eu cynnal ar yr awr, bob awr o 9.00am tan 5.00pm o Ddydd Llun i Ddydd Iau a bob Dydd Gwener 9.00am tan 4.00pm.

 

Sylwer: O 4 Medi 2017, bydd apwyntiadau bob awr o 10.00am tan 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Iau ac o 10.00am tan 4.00pm ddydd Gwener.  

 

 • 01446 700111

 

Gwybodaeth y bydd angen i chi ei darparu

Efallai y bydd gofyn i chi ddarparu peth o’r ddogfennaeth ganlynol er mwyn asesu eich sefyllfa:

 

Sylwch: Os ydych newydd adael y Lluoedd Arfog neu gael eich rhyddhau o garchar bydd angen i chi ddod â’ch papurau gollwng/rhyddhau

 •  Prawf adnabod:

   - Tystysgrif Geni

   - Eich Pasbort

   - Dogfen yn cadarnhau eich Rhif Yswiriant Gwladol

   - Trwydded yrru

   - Eich cerdyn meddygol

   - Bil trydan/nwy neu ddŵr diweddar

   - Unrhyw fanylion geirda Bond Tenantiaeth

 • Manylion am eich incwm:

   - Manylion unrhyw gynilion sydd gennych ar ffurf datganiadau banc, llyfr Cymdeithas Adeiladu, cyfrifon cynilo ayb

   - Cyflogedig: Eich slip cyflog am y pum wythnos diwethaf (neu ddau slip misol) neu lythyr gan eich cyflogwr yn nodi eich cyflog cyn treth dros y pum wythnos diwethaf

  Di-waith neu wedi ymddeol: Byddwch angen cadarnhad o’r hyn rydych yn ei dderbyn ar ffurf llyfr pensiwn neu ffurflen yn nodi faint o fudd-daliadau rydych yn eu derbyn. 

 •  Os oes plant gennych:

   - Tystysgrif geni llawn ar gyfer unrhyw blant dan bump oed sydd wedi eu cynnwys yn eich cais am dai, ac un ai tystysgrif geni byr neu un llawn ar gyfer y rhai hynny sydd dros bump oed. 

   - Unrhyw bapurau ysgariad neu wahanu sy’n nodi’r trefniadau yn ymwneud â’r plant.

 •  Os ydych yn feichiog:
  - Eich tystysgrif mamolaeth neu nodiadau ysbyty yn cadarnhau eich beichiogrwydd, dylai hwn ddangos y dyddiad geni disgwyliedig
 • Os buoch yn rhentu eich cartref:

   - Y Cytundeb tenantiaeth a roed i chi ar ddechrau eich tenantiaeth ac unrhyw gytundeb arall a roed i chi wedi hynny.

   - Os na roddwyd tenantiaeth neu gytundeb yna llyfr rhent neu lythyr gan eich landlord yn cadarnhau’r denantiaeth. Y rhybudd gadael a roddwyd i chi gan y landlord 

 • Os yw eich cartref i gael ei werthu:
  Cadarnhad gan eich cyfreithiwr i’ch eiddo gael ei werthu ac yn cadarnhau gwerth yr eiddo, faint o’r morgais sy’n weddill o hyd a faint o gyfalaf yr ydych yn debygol o’i dderbyn pan gaiff yr eiddo ei werthu 
 • Os oes camau cyfreithiol yn cael eu cymryd i adfeddiannu eich cartref
  Gwŷs y Llys i feddiannu gyda manylion y cais i feddiannu, y gorchymyn llys i feddiannu a Gwarant y Beili i gymryd meddiant os yn berthnasol 

 • Os yw’r Swyddfa Gartref yn delio gyda’ch cais i gael aros yn y wlad, neu os yw wedi delio ag un yn y gorffennol
  Llythyrau gan yr Adran Fewnfudo a Chenedligrwydd yn cadarnhau hyn, neu lythyr yn eich hysbysu ynghylch y penderfyniad ar eich cais


 

 

 

 

Shelter Cymru

 • Llinell Gynghori – 03450 755005 | Swyddfa Caerdydd – 02920 556120