Top

Brig

Bwriadoldeb

Dan adran 78 Deddf Tai (Cymru) 2014 mae gofyn i’r Awdurdod Lleol gadarnhau'r categorïau y mae’n bwriadu parhau i roi ystyriaeth iddynt wrth ystyried bwriadoldeb.

 

O ganlyniad mae Cyngor Bro Morgannwg yn cadarnhau y bydd y prawf bwriadoldeb yn cael ei ddefnyddio gyda’r holl gategorïau sydd yn yr ACT ac eithrio'r ddau gategori canlynol.

  • Y rheiny sy’n 16 neu 17 oed pan fo’r person yn gwneud cais i’r Awdurdod Tai Lleol am lety neu help i gael neu gadw llety neu gyda phwy y mae person sy'n dod dan is-baragraff (i) yn byw gydag ef neu y gallai fod disgwyl iddo fyw gydag ef.

  • Unigolion sydd wedi troi’n 18 pan fo’r person yn gwneud cais i’r Awdurdod Tai Lleol am lety neu help i gael neu gadw llety ond nid unigolion sy’n 21 oed sy'n derbyn gofal, yn cael eu lletya neu eu maethu ar unrhyw adeg tra eu bod dan 18 oed neu gyda phwy y mae person sy'n dod dan is-baragraff (i) yn byw gydag ef neu y gallai fod disgwyl iddo fyw gydag ef. 

Cofiwch fod gan yr Awdurdod ddyletswydd i asesu p’un a ydych wedi cyfrannu at eich amgylchiadau mewn unrhyw ffordd – gelwir hyn yn 'fwriadoldeb’.  Caiff pob achos ei ystyried yn ofalus i benderfynu p’un a oedd y colli llety yn fwriadol neu nad oedd unrhyw fai arnoch chi.

 

Rhannu Hoffi