Top

Brig

Rhentu'n Breifat

Yn aml, gall materion cyfreithiol ynghylch tenantiaeth fod yn ddryslyd i bobl; yma ym Mro Morgannwg gall ein tîm Cyngor Tai gynnig cefnogaeth a chymorth ar y materion dilynol.

 

Gallwn gysylltu â'ch landlord o ran y meysydd canlynol i geisio datrys unrhyw anghydfod, neu eich cyfeirio at asiantaethau cynghori eraill i'ch galluogi i aros yn eich cartref presennol:

 • Os yw eich landlord yn aflonyddu arnoch
 • Os ydych wedi derbyn hysbysiad gadael
 • Os ydych mewn ôl-ddyledion rhent
 • Os yw'r eiddo mewn cyflwr gwael
 • Os oes gennych anghydfod gyda'ch landlord ynghylch eich blaendal

 

Os oes gennych broblem ceisiwch gyngor cyn gynted â phosibl  

 • 01446 700111 

 

Mae cyflenwad da o lety ar rent yn breifat ym Mro Morgannwg. Mae rhentu preifat yn cynnig:

 • Dewis - amrywiaeth o lety gan gynnwys fflatiau a thai
 • Hyblygrwydd - byddwch yn gallu dewis yr ardal yn hytrach na bod ardal yn cael ei dewis ar eich cyfer
 • Cyflymder - Mae eiddo gyda dodrefn a heb ddodrefn ar gael yn awr

 

Pan fyddwch yn ystyried, neu angen symud, argymhellir eich bod yn edrych yn realistig ar yr hyn y gallwch ei fforddio.

 

 • Allaf i ei fforddio?
  Os ydych ar incwm isel efallai y byddwch yn gymwys i Fudd-dal Tai; bydd y swm y gallech ei gael yn dibynnu ar eich oed a’ch incwm. Cofiwch, bydd angen i chi hefyd dalu biliau eraill fel treth y cyngor, nwy, trydan, dŵr ac ati. Mae Cyfrifiannell Budd-dal Tai ar gael.
 • A fydd Budd-dal Tai yn cynnwys y rhent llawn?

  Dibynna’r uchafswm y gellir ei dalu i chi ar faint yr eiddo sy’n angenrheidiol i’ch aelwyd a phenderfynir ar y swm yn ôl y cyfraddau Lwfans Tai Lleol i’r ardal. Mae’r Lwfans Tai Lleol yn berthnasol i denantiaid rhent preifat ond nid i rai sy'n denantiaid Cymdeithasau Tai neu Awdurdodau Lleol. 

 • Beth os na allaf fforddio talu bond?

  Os ydych yn ddigartref neu dan fygythiad digartrefedd a heb ddim cynilion na ffordd o gael arian i dalu bond gall tîm Cynghori Tai Bro Morgannwg eich helpu o bosib. Byddant yn asesu eich anghenion tai ac os byddwch yn bodloni'r meini prawf am gymorth efallai y byddant yn gallu cynnig i’r Landlord dystysgrif gwarant bond. Gellir cysylltu â hwy ar 01446 709,567. Os ydych yn derbyn budd-daliadau cymwys, mae sefydliadau ac elusennau eraill a allai eich helpu, y rhain yw;

   - Eglwys y Tabernacl ar 02920 702690

   - Eich adran leol sy’n delio gyda gwaith a phensiwn (canolfan waith)

   

  Os oes gennych chi gais Budd-dal Tai cyfredol yna fe allwch wneud cais am Daliad Tai Dewisol i gael cymorth gyda bond a rhent ymlaen llaw.

   

  Cofiwch, os ydych yn talu i’ch landlord trwy fond arian parod mae'n rhaid iddo, dan gyfraith gwlad, ei roddi mewn cyfrif dan gynlluniau awdurdodedig y Llywodraeth, sef cynlluniau adneuon tenantiaeth, a bydd raid iddynt roi gwybod i chi, o fewn 30 diwrnod, ym mha gynllun y mae’r bond.

   
 • Pa mor hir y byddaf yn gallu aros?

  Fel arfer mae tenantiaethau yn rhai  "daliadaeth fer sicr" am 6 neu 12 mis. Yn gyffredinol mae modd eu hymestyn cyn belled nad ydych wedi torri unrhyw un o delerau eich cytundeb tenantiaeth. 

 • Beth am ddodrefn?

  Mae eiddo gyda dodrefn a heb ddodrefn ar gael ar y farchnad i'w rhentu. Fodd bynnag, os oes arnoch angen help i ddodrefnu eiddo mae llawer o sefydliadau ac o elusennau sy'n gallu cynnig eitemau fforddiadwy o ansawdd da a fydd yn eich galluogi i sefydlu cartref, er enghraifft;

   - Track 2000

   - Freecycle

   - Gumtree

   

  Yn ogystal, mae llawer o sefydliadau elusennol, rhai fel y British Heart Foundation a Byddin yr Iachawdwriaeth, gyda siopau sy'n gwerthu dodrefn yn rhad; mae lleoliadau'r rhain ar gael ar y gwefannau unigol.

 • Sut y gallaf ddod o hyd i eiddo?

  Mae gwefannau Achredu Landlordiaid Cymru yn darparu manylion am landlordiaid sydd wedi'u hachredu ac sydd felly yn darparu llety a reolir yn dda. Yn yr un modd, mae gwefan ALMA yn darparu gwybodaeth am Asiantaethau Gosod sy'n rheoli eiddo ar ran landlordiaid.

  Dyma ffyrdd eraill o ddod o hyd i lety addas i’ch anghenion;

   - Edrych yn y papurau lleol

   - Hysbysebion mewn siopau

   - Gumtree

   - Gwerthwyr tai lleol

   

  Os ydych mewn llety sy'n eiddo i Awdurdod Lleol neu i Gymdeithas Dai ac yn awyddus i symud i ardal arall, neu’n dymuno cael lle mwy neu le llai oherwydd y dreth ystafell wely, yna gallwch gofrestru gyda Homeswapper sy'n wasanaeth cenedlaethol yn cynnig cyfleon cyfnewid o fudd i’r ddwy ochr a symudedd yn y sector tai cymdeithasol.

 

 

 

Rhannu Hoffi