Top

Brig

homes4u logo smallSut mae cynllun Homes4U yn gweithio 

Mae aelodaeth agored i Homes4U i unrhyw un sy’n chwilio am lety ym Mro Morgannwg

 

 • 01446 709840/ Ffacs 01446 709841

 

Cyfeiriad: Homes4U, Y Swyddfeydd Dinesig, Holton Road, Y Barri, Bro Morgannwg CF63 4RU

 

Fe welwch ragor o wybodaeth isod am y ffordd mae’r cynllun yn gweithio a’r hyn sydd angen i chi ei wneud unwaith byddwch chi wedi ymuno â’r cynllun.

 

Dewis Eiddo 

Mae cartrefi sydd ar gael yn cael eu hysbysebu bob pythefnos.

 • Mae’r hysbyseb yn agor ar ddydd Iau am 8.30am ac yn cau’r dydd Mercher canlynol am 5.00pm.
 • Gosodir yr hysbysebion yn y papurau newydd Barry and District NewsPenarth Times a The Gem.
 • Gallwch chi weld yr hysbysebion mewn swyddfeydd lleol yn y Barri, Llanilltud Fawr, y Bont-faen, Phenarth ac ar dudalennau gwe Homes4U.
 • Gallwch ymgeisio am eiddo dros y ffôn, yn ysgrifenedig, drwy e-bost neu yn y swyddfa yn y Barri.

 

Gweld y Cartrefi Diweddaraf  

 

Dosbarthu Eiddo Homes4U 

Pan fo’r hysbyseb yn cau, mae pob cynnig yn cael ei wirio a’i gadarnhau.

Caiff cartrefi eu hysbysebu ar sail bandio blaenoriaeth. Os bydd mwy nag un ymgeisydd yn yr un band blaenoriaeth, bydd y cartref yn mynd i’r person a wnaeth y cais yn gyntaf. 

 

Y grwpiau blaenoriaeth ar gyfer bandio yw:

Gold

Aur

Band Eiddo 1 – Grwpiau Blaenoriaeth Tai

 • Mae’r ymgeisydd / ymgeiswyr wedi cael eu derbyn yn statudol ddigartref gan y Cyngor ac wedi derbyn Cerdyn Blaenoriaeth.
 • Mae’r ymgeisydd / ymgeiswyr yn byw mewn llety rhent preifat sy wedi derbyn Gorchymyn Gwaharddiad, ac mae’n ofynnol i’r eiddo gael ei adennill er mwyn cydymffurfio â’r gorchymyn yn unol ag Adran 33 o Ddeddf Tai 2004.
 • Mae’r ymgeisydd / ymgeiswyr wedi cael eu hasesu gan Banel Gosod Homes4U ac wedi derbyn blaenoriaeth ailgartrefu ar sail eu hiechyd.
 • Mae’r ymgeisydd / ymgeiswyr yn denantiaid neu’n landlord sy’n rhan o’r cynllun â rhy ychydig o drigolion yn byw yn y llety (yn unol â matrics Homes4U)
 • Mae’r ymgeisydd / ymgeiswyr yn denant / iaid i landlord sy’n rhan o’r cynllun ac yn gorfod cael eu hailgartrefu yn unol â chynllun ail-leoli neu gynllun adfer
 • Mae llety cyfredol yr ymgeisydd / ymgeiswyr yn orlawn yn unol â diffiniad Deddf Tai 1985, a lle cydnabuwyd perygl Categori 1 yn unol ag amodau Deddf Tai 2004
 • Mae’r ymgeisydd / ymgeiswyr yn drwyddedig i Gynllun Cartrefi wedi’u Cefnogi ac mae angen llety iddynt symud iddo.

 

Silver

Arian

Band Eiddo 2 – Grwpiau Tai Brys

 • Mae’r ymgeisydd / ymgeiswyr yn lletya gyda ffrindiau a theulu ac yn rhannu adnoddau yn eich cartref cyfredol
 • Dydy’r ymgeisydd / ymgeiswyr ddim yn byw gyda’u teulu (priod / partner a phlant) ond maent yn dymuno gwneud
 • Mae’r ymgeisydd / ymgeiswyr yn Weithiwr Allweddol sydd wedi derbyn cynnig o swydd llawn amser ym Mro Morgannwg, ac mae angen llety arnynt yn unol â’r cynllun cydnabyddedig ar gyfer gweithwyr allweddol
 • Mae’r ymgeisydd / ymgeiswyr yn anfwriadol ddigartref ond nid ydynt wedi derbyn statws ‘blaenoriaeth angen’
 • Mae’r ymgeisydd / ymgeiswyr yn anfwriadol ddigartref ond nid oes dyletswydd ar yr Awdurdod Lleol iddynt
 • Mae gan yr ymgeisydd / ymgeiswyr blentyn o dan 10 oed ac yn byw mewn fflat uwchben y llawr gwaelod (heb lifft)
 • Mae angen i’r ymgeisydd / ymgeiswyr symud yn nes at wasanaethau cefnogi / gofal hanfodol, neu i helpu eu teulu â’u bywyd bob dydd
 • Mae perthynas yr ymgeisydd / ymgeiswyr a’u priod / partner wedi chwalu ac maent yn dymuno byw ar wahân i’w gilydd
 • Mae llety cyfredol yr ymgeisydd / ymgeiswyr yn orlawn gan o leiaf un ystafell wely
 • Mae’r ymgeisydd / ymgeiswyr dan fygythiad o fod yn ddigartref
 • Nid oes to dros ben yr ymgeisydd / ymgeiswyr.

 

Bronze

Efydd

Band Blaenoriaeth 3


Unrhyw Ymgeiswyr eraill sy’n denantiaid i’r Cyngor neu Landlord Cymdeithasol Cofrestredig ac sy’n byw mewn llety sy’n diwallu eu hanghenion.


Pob ymgeisydd arall heb anghenion llety amlwg neu nad sy’n cydymffurfio â’r un o’r amodau uchod.

 

Adborth Eiddo a Chynigion

Pan fydd cartrefi wedi cael eu dosbarthu, bydd adborth cyson yn cael ei gyhoeddi mewn hysbysebion yn y dyfodol.

 

Bydd y wybodaeth yn cynnwys cyfeiriad y cartref, y dyddiad cofrestru a nifer y cynigion a dderbyniwyd.

 

 

Rhannu Hoffi