Top

Brig

  

Benthyciadau Tai Di-log

Mae Cyngor Bro Morgannwg, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru yn darparu benthyciadau di-log i wella safon isel tai ledled Bro Morgannwg. 

 

Mae’r Cyngor yn cynnig nifer o fenthyciadau di-log drwy gynlluniau Troi Tai’n Gartrefi a Benthyciad Gwella Tai. Mae benthyciadau ar gael i gynorthwyo preswylwyr a landlordiaid â gwaith atgyweirio hanfodol, ac i helpu perchnogion i adfer tai sydd wedi bod yn wag ers amser hir i’w gwneud yn addas i fyw ynddynt unwaith eto. 

Arolwg Eiddo Gwag

Ydych chi'n berchen ar eiddo sydd yn wag ar hyn o bryd? Cwblhewch yr arolwg byr hwn a gallem eich cynorthwyo i'w ddwyn yn ôl i'w ddefnyddio.

 

Arolwg

 

Y Mathau o Fenthyciadau sydd ar gael:

Troi Tai’n Gartrefi 

Mae benthyciadau ar gael i gynorthwyo perchnogion i wneud gwaith atgyweirio neu wella fel bo modd byw yn y cartref. Bydd y benthyciad ar gael i berchnogion sy’n dymuno gwerthu neu rentu’r eiddo. Gellir defnyddio’r benthyciad ar gyfer gwaith ar eiddo preswyl neu adeiladau masnachol, gan gynnwys rhannu eiddo’n fflatiau. Rhaid bod yr eiddo’n wag am leiafswm o chwe mis.  

 

Gall perchnogion eiddo gwag, elusennau, busnesau a datblygwyr tai wneud cais am fenthyciad di-log. Gall ymgeiswyr wneud cais am fenthyciad o hyd at £25,000 yr uned, a’r uchafswm yw £150,000 i bob ymgeisydd. Caiff y benthyciad ei ad-dalu dros gyfnod o ddwy flynedd os caiff yr eiddo ei werthu, neu dair blynedd os caiff yr eiddo ei osod.  

 

Troi Tai’n Gartrefi - Cwestiynau Cyffredin

 

Benthyciadau Eiddo Gwag

Bydd y benthyciad eiddo gwag ar gael i berchnogion sy’n dymuno byw mewn eiddo sy’n wag ar hyn o bryd. Gellir defnyddio’r benthyciad i wneud gwaith atgyweirio i alluogi perchennog eiddo gwag i fyw yno ar ôl cwblhau’r gwaith. Gall gwaith gynnwys gosod boeleri gwres canolog newydd, atgyweirio systemau trydanol a gwaith i waredu lleithder. 

 

Caiff ymgeiswyr wneud cais am fenthyciad di-log o swm rhwng £1,000 a £25,000, a gaiff ei ad-dalu dros gyfnod o hyd at bum mlynedd. 

 

Benthyciadau Eiddo Gwag - Cwestiynau Cyffredin

 

Benthyciad Gwella Tai / Benthyciad Atgyweirio Tai 

Mae benthyciadau atgyweirio tai ar gael i gynorthwyo perchnogion preswyl i wneud gwaith sy’n hanfodol i sicrhau bod cartref yn ddiogel ac yn gynnes. Gall y gwaith gynnwys gosod boeleri gwres canolog newydd, atgyweirio systemau trydanol, gwaith i waredu lleithder ac adnewyddu ffenestri a drysau diffygiol.  

 

Caiff ymgeiswyr wneud cais am fenthyciad di-log o swm rhwng £1,000 a £25,000, a gaiff ei ad-dalu dros gyfnod o hyd at bum mlynedd.   

 

Benthyciad Atgyweirio Tai - Cwestiynau Cyffredin

 

Cymorth TAW ar Eiddo Gwag 

Mae gwneud tai gwag yn addas i fyw ynddynt unwaith eto’n medru bod yn ddrud, yn enwedig pan fo angen gwneud gwaith adnewyddu sylweddol arnynt. Fodd bynnag, mae’r Llywodraeth wedi cyflwyno nifer o newidiadau i’r system dreth a allai leihau costau, o bosib. Gwybodaeth bellach (saesneg yn unig) am Gymorth TAW ar Eiddo Gwag. 

 

Gwybodaeth bellach 

Codir ffi am wneud cais am fenthyciad, a bydd gofyn i ymgeiswyr ddangos eu bod yn medru ad-dalu’r benthyciad o fewn terfyn amser penodol. Caiff benthyciadau eu gwarantu gan yr eiddo, a bydd morgeisi cyfredol yn cael eu cloriannu. Ni all y morgais a / neu’r benthyciad fod yn fwy nag 80 y cant o werth yr eiddo.  

 

Cysylltu â ni 

Os ydych yn dymuno derbyn gwybodaeth bellach am y cynlluniau benthyciadau neu becyn cais, llenwch y ffurflen ar-lein (saesneg yn unig) neu gysylltu â:   

 

Eleri Nicholas, Swyddog Cartrefi Gwag a Benthyciadau,

Adfywio a Chynllunio,

Cyngor Bro Morgannwg,

Swyddfa’r Doc,

Heol yr Isffordd,

Y Barri,

CF63 4RT