Top

Brig

Castleland Renewal Area

Ardal Adnewyddu Castleland

Mae Ardal Adnewyddu Castleland yn Gynllun Adfywio Cymunedol Tai cynhwysfawr.

Castleland Renewal Area

Cafodd Castleland yn Y Barri ei dynodi’n Ardal Adnewyddu swyddogol ar 28 Ebrill 2010, a bydd yn parhau felly am y 12 mlynedd nesaf. 

 

Trwy hyn, mae'r Cyngor yn dangos ei ymrwymiad i’r ardal a'i fwriad i adfer adeiladau canol y dref a’r ardal breswyl o’i hamgylch sy’n dirywio ar hyn o bryd.

 

Mae’r ardal adnewyddu’n ymestyn o ochr orllewinol Hill Street hyd at gyffordd Gladstone Road â Broad Street, ac o’r siopau i’r gogledd o Holton Road hyd at Dock View Road. Mae hefyd yn cynnwys Bendricks Road a rhan o Hayes Road. Yn ogystal â hynny, y mae’n gorgyffwrdd mewn mannau ag ardal bresennol Cymunedau’n Gyntaf.

 

Pwrpas yr Ardal Adnewyddu fydd codi ardal sy’n dirywio ar hyn o bryd, drwy wella tai ac adnoddau cyffredin a’r amgylchedd lleol, datblygu partneriaethau, meithrin hyder yn y gymuned a’r farchnad a denu cynifer o fuddsoddwyr allanol ag sy’n bosibl.  

Strategaeth yr Ardal Adnewyddu a Chynllun Gweithredu

Paratowyd Strategaeth a Chynllun Gweithredu Ardal Adnewyddu Castleland yn dilyn Astudiaeth Tai a Byw yng Nghanol y Dref gynhwysfawr a gynhaliwyd gan ymgynghorwyr y Cyngor yn ystod 2007 a 2008. Dyluniwyd y Cynllun Strategaeth a Gweithredu i bennu rhaglen weithredu a buddsoddi yn ystod oes yr Ardal Adnewyddu:

 

 

Strategaeth a Themâu’r Cynllun Gweithredu

Dadansoddodd yr Astudiaeth Tai a Byw yng Nghanol y Dref ystod o wybodaeth a data yn ymwneud â chyflwr tai, amodau amgylcheddol, yr ardal siopa canol y dref a rhan uchaf Heol Holltwn.

 

Fel rhan o'r dadansoddiad hwn cynhaliodd yr astudiaeth ymgynghoriad â phreswylwyr, landlordiaid, perchnogion busnes ac ymwelwyr i Heol Holltwn i gasglu barn ar faterion o fewn yr ardal. Mae'r Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu yn cydnabod y bydd y gwaith yn canolbwyntio ar bedair thema:

  • Tai
  • Amgylchedd
  • Canol y Dref
  • Mentrau Cymunedol a Chymdeithasol

 

1.  Cyhoeddusrwydd Gwelliannau Tai

Gwnaed gwelliannau i dai rhwng mis Awst 2011 a mis Tachwedd 2014. Yn ystod y cyfnod hwn defnyddiwyd y mentrau canlynol:

 

 

 

2.  Projectau Amgylcheddol

 

3.  Canol y Dref

Mae'r rhaglen adfywio bellach wedi symud ymlaen i ran uchaf Heol Holltwn. I gefnogi a helpu i dyfu hyder yn y busnesau a'r stryd, mae'r Cyngor wedi gwneud cymorth grant ar gael i annog perchnogion i wella ymddangosiad eu heiddo ac i gynorthwyo perchnogion eiddo gwag i’w dychwelyd i ddefnydd trwy drosi adeiladau masnachol gwag mewn i ddefnydd preswyl.

 

 

4.  Mentrau Cymunedol a Chymdeithasol

 

 

Cyhoeddusrwydd wedi’i Archifo

 

Astudiaeth Byw yng Nghanol Tref y Barri ac Adroddiad Asesu Adfywio Cymdogaethau

 

Rheolwr yr Ardal Adfywio – (ar gyfer ymholiadau ynghylch Tai)

  • 01446 709379

 

Prif Swyddog Adfywio – (ar gyfer ymholiadau ynghylch Canol y Dref) 

  • 01446 / 704753

 

Cymunedau’n Gyntaf y Barri  - Gwefan

  • 01446 709854 / 709432

 

Y Cynghorydd Pamela Drake

  • 01446 742657

 

Y Cynghorydd Chris Elmore

  • 01446 450007

 

Aelod Cabinet, Y Cynghorydd Bronwen Brooks

  • 01446 742387

 

  

 

Rhannu Hoffi