Top

Brig

Vale-homes-billingual-logo

Cartrefi’r Fro

Mae Cartrefi'r Fro yn darparu gwasanaethau i ychydig mwy na 4,000 o denantiaid cyngor, sy’n golygu mai’r Cyngor yw’r landlord mwyaf ym Mro Morgannwg.  

 

Mae eich atebolrwydd rhent yn rhan o’ch cytundeb tenantiaeth ac mae’n rhaid ei dalu ymlaen llaw felly mae'r cyngor wedi gwneud y broses o dalu rhent mor syml a diffwdan â phosib. 

 

Os hoffech drafod eich cyfrif rhent neu yn cael anawsterau wrth dalu eich rhent, mae'n bwysig iawn eich bod yn cysylltu â Chynorthwy-ydd Incwm ar unwaith.

 

Byddan nhw yn falch o gynnig cyngor cyfeillgar, adeiladol a chydymdeimladol, i’ch helpu i roi trefn ar eich arian yn effeithiol a sicrhau eich bod yn cael yr holl fudd-daliadau y gallwch eu hawlio.

 

bee orchid

Cystadleuaeth Gerddi Carterfi'r Fro

Mae cystadleuaeth yr ardd ar agor i holl denantiaid cartrefi'r Fro. Enwebwch eich hun neu ffrind.


Bydd 3 gwobr:

 • Gerddi cymunedol
 • Llety gwarchod
 • Ardd sengl

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Gorffennaf 2018 a bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi ar 4 Awst 2018 yn Festivale.

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Shani Payter neu Ellie Jones.

 • 07813068324 neu 07730284144

 

 

 

 • Cynorthwy-ydd Incwm: 01446 709512/513
 • Swyddog Budd-dal Tai: 01446 709244
Terraced Houses

Talu Eich Rhent

Gellir gwneud taliadau yn unrhyw un o swyddfeydd arian y Cyngor.

 

Gallwch hefyd dalu drwy eich banc neu gymdeithas adeiladu, drwy orchymyn sefydlog drwy eich banc neu gymdeithas adeiladu, mewn unrhyw Swyddfa'r Post, â cherdyn credyd neu ddebyd neu drwy bwynt talu mewn unrhyw leoliad sy’n cynnig y cyfleuster hwnnw.

 

Talu Eich Rhent

Yswiriant Cynnwys

Mae’r cynllun a gynigir gan Fro Morgannwg drwy Royal & Sun Alliance yn galluogi tenantiaid i yswirio cynnwys eu cartref drwy daliadau wythnosol a gesglir fel rhan o’u hatebolrwydd rhent wythnosol.

 

 • 01446 709512/513

 

 
 
Ellis Grayson-Davies

Temporary Neighbourhood Assistant

Georgia Thomas

Neighbourhood Manager

Karen Hopkins

Neighbourhood Assistant

Lois Guthrie

Neighbourhood Manager

Paul Martin, Neighbourhood Assistant
Paul Martin

Neighbourhood Assistant

Rob Thompson

Senior Neighbourhood Manager

Sharon Hawkins

Neighbourhood Manager

Stephanie Stoyle, Temporary Neighbourhood Assistant
Stephanie Stoyle

Temporary Neighbourhood Assistant

Hawl i Brynu

Mae gan y rhan fwyaf o denantiaid Tai Cyngor yr hawl i brynu eu cartrefi am bris sy'n is na'u gwerth llawn ar y farchnad.  Mae hyn oherwydd bod yr amser a dreulioch fel tenant yn golygu bod hawl gennych i gael disgownt.

 • 01446 709512/513

Lesddeiliaid

Os ydych wedi prynu fflat/fflat ddeulawr mewn eiddo sydd dal yn berchen i’r cyngor yna rydych yn lesddeiliad.  Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi dalu costau gwasanaeth i’r cyngor fel rhan o’ch cytundeb lesddeiliad.

 

 • 01446 709512/513

Ôl-ddyledion

Mae’r Cyngor yn pryderu nad yw rhai tenantiaid ag ôl-ddyledion yn cysylltu â staff yr adran dai i drafod eu problemau.  Os ydych chi'n cael anawsterau wrth dalu rhent yna dylech gysylltu â'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

 

 • 01446 709512 /513

Niwsans Cymdogion

Bydd y rhan fwyaf o bobl yn ceisio bod yn gymdogion da ac yn gwneud eu gorau glas i osgoi anghydfod. Fodd bynnag, mae problemau'n digwydd weithiau. Gall y rhain amrywio o niwsans sy’n achosi aflonyddwch, fel chwarae cerddoriaeth yn rhy uchel, i ddigwyddiadau difrifol fel aflonyddu hiliol neu rywiol neu fygythiadau treisgar. Mae'r Cyngor wedi paratoi taflen fanwl, Datrys Problemau’n ymwneud â Chymdogion, sy'n cynnig cyngor a gwybodaeth ar y canlynol:

 • Y pethau y gallwch chi eu gwneud eich hun i geisio datrys y sefyllfa
 • Pryd y dylech ofyn am help a chyngor gan y Cyngor a beth allwn ni ei wneud
 • Sefydliadau eraill a all eich helpu a’r hyn y gallan nhw ei wneud

Os ydych chi’n denant a bod eich cymydog yn achosi niwsans neu'n ymddwyn yn anghymdeithasol, lawrlwythwch ein taflen:

Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)

Un o brif nodau Llywodraeth Cymru yw sicrhau bod holl bobl Cymru, gan gynnwys tenantiaid tai cymdeithasol, yn cael y cyfle i fyw mewn cartrefi o ansawdd da, mewn cymunedau diogel a chadarn.

 

Er mwyn sicrhau bod yr holl gartrefi'n cael eu gwella hyd at lefel dderbyniol, mae Llywodraeth Cymru wedi llunio dogfen, Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).   Safon ar gyfer ansawdd a chyflwr eiddo yw hon sy’n rhestru nifer y targedau y bydd gofyn i bob cartref eu bwrw.

 

Asesiadau risg tân


Mae gan y Cyngor asesiadau risg tân cyfredol ar gyfer pob fflat sydd â mynediad cymunedol, sy’n cynnwys archwiliadau misol o bob bloc. Yn sgil y digwyddiadau trychinebus yn Nhŵr Grenfell yn Llundain, rydyn ni wrthi’n adolygu ein hasesiadau risg tân. Ar y cam cynnar hwn nid yw’r ymchwiliad i fanylion llawn y digwyddiad yn glir, ond gall y Cyngor gadarnhau nad yw wedi defnyddio’r math hwn o system gladio.   


Er nad oes gan y Cyngor unrhyw flociau uchel, rydyn ni’n ymwybodol o bryderon ein tenantiaid a’n preswylwyr, ac o ganlyniad rydyn ni wedi paratoi a bellach yn dechrau darparu rhaglen o sicrwydd i denantiaid o ran dull rhagweithiol y Cyngor o reoli diogelwch tân mewn perthynas â’n stoc. Caiff y rhaglen hon ei chwblhau wythnos nesaf.


Mae sawl ffynhonnell yn y cyfryngau yn dechrau gofyn cwestiynau am allu systemau cladin amrywiol i wrthsefyll tân.  Hoffem gadarnhau i’n tenantiaid a’n preswylwyr fod y systemau sy’n cael eu gosod gan y Cyngor ar hyn o bryd yn bodloni ac yn rhagori ar y rheoliadau diogelwch tân.


Roedd gan yr eiddo yn Llundain banel poliwrethan â chroen alwminiwm wedi’i osod ar system wedi’i thracio, a greodd wagle rhwng y panel inswleiddio a wal allanol yr adeilad.  Roedd y bwlch aer hwn yn darparu digon o aer i gynnal y tân ac yn gweithredu fel simnai i helpu’r tân i ledu ar draws yr adeilad.


Mae’r system sy’n cael ei defnyddio can y Cyngor yn osodiad ‘cladin caeedig’, sy’n golygu bod y deunydd inswleiddio gwrth-dân wedi’i osod yn uniongyrchol ar y gwaith brics ac wedi’i orchuddio â rendrad morter sy’n cwmpasu system inswleiddio gyfan y wal allanol (EWI).  At hynny, mae gan ein cladin doriadau tân rhwng lloriau mewn unrhyw adeilad sydd â mwy na dau lawr.  Mae hyn yn rhagori ar ofynion canllaw technegol y Gymdeithas Rendrad a Chladin Inswleiddio (INCA). 


Yn olaf, i sicrhau bod ein systemau inswleiddio wedi’u gosod yn gywir, mae’r holl staff sy’n gosod yr inswleiddio wedi’u hyfforddi’n llawn a’u cymeradwyo gan y gweithgynhyrchwyr.  Yna cânt eu harchwilio gan ein staff ein hunain a chynhelir archwiliad annibynnol hefyd gan gyrff trydydd parti sy’n arbenigo yn y system EWI.

 

 

 

 

Mae ein cyflenwyr systemau rendrad inswleiddiedig wedi egluro eu bod yn cwblhau profion tân manwl ar eu systemau EWI drwy’r BBA (Bwrdd Agrément Prydain) a’r BRE (Y Sefydliad Ymchwil Prydeinig) i sicrhau bod y systemau’n cyrraedd safonau uchaf y diwydiant ac yn bodloni rheoliadau adeiladu cyfredol o ran ymwrthedd i dân a lledaeniad fflamiau. 


Gwyliwch y cynnyrch yn cael ei brofi.