Top

Brig

Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)

Un o brif nodau Llywodraeth Cymru yw sicrhau bod gan bawb yng Nghymru, gan gynnwys tenantiaid tai cymdeithasol, y cyfle i fyw mewn cartref o ansawdd mewn cymunedau diogel.  

 

I sicrhau bod ansawdd yr holl gartrefi yn dderbyniol, mae Llywodraeth Cymru wedi llunio dogfen, Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

 

Dyma safon ar gyfer ansawdd a chyflwr eiddo sy’n nodi nifer o dargedau y bydd angen i bob cartref eu bwrw.  

 • Mewn cyflwr da
 • Diogel
 • Wedi’i wresogi’n ddigonol, effeithlon o ran tanwydd ac wedi'i inswleiddio'n dda
 • Gydag offer cyfredol yn y gegin ac ystafell ymolchi
 • Wedi’i leoli mewn amgylcheddau diogel a deniadol  
 • Wedi’i reoli’n dda

  

Mae gan awdurdodau lleol hyd at 2020 i sicrhau bod eu tai cymdeithasol yn cyflawni’r agweddau uchod ac yn cyflawni’r safon. Mae hyn yn golygu y bydd angen gwella’r holl gartrefi nad ydynt yn bodloni’r safon hwn ar hyn o bryd.

 

 • Sut mae Gwasanaethau Adeiladau a Thai Cyngor y Fro yn mynd i gyflawni’r SATC?

  I sicrhau y gellir cyflawni'r SATC, mae'r Gwasanaethau Adeiladau a Thai bellach yn cynnal rhaglen waith gwella cynhwysfawr ar gyfer eiddo Cyngor Bro Morgannwg.   

   

  Caiff y rhaglen waith fawr ei chwblhau mewn pryd ar gyfer y dyddiad cau yn 2017. 

 • Sut mae’r gwaith yn cael ei ariannu?    

  Bob blwyddyn, mae’r Cyngor yn gosod cyllideb flynyddol ar gyfer gwaith gwella tai

   - Buddsoddwyd mwy na £13m mewn gwaith gwella tai yn 2015/16

   - Caiff tua £31m ei fuddsoddi yn 2016/17. Ariennir hyn trwy gyfuniad o incwm sy'n dod o rent tai Cyngor, arian wedi’i fenthyca (benthyca darbodus) ac incwm sy’n dod o werthu tir ac eiddo'r Cyngor.  

   - Mae Cyngor Bro Morgannwg hefyd yn derbyn Lwfans Atgyweiriadau Mawr.  Grant cyfalaf o £2,769,620 yw hwn gan Lywodraeth Cymru i awdurdodau lleol sydd wedi cadw eu stoc tai.

 • Sut mae Gwasanaethau Adeiladau a Thai Cyngor Bro Morgannwg yn mynd i gyflawni’r SATC?

  Gwasanaethau Adeiladau a Thai Cyngor Bro Morgannwg yn berchen ar fwy na 3,940 o dai cymdeithasol. Mae’r stoc hon yn cynnwys eiddo o oedrannau, siapau a meintiau gwahanol ac amrywiol, wedi’u hadeiladu o ddeunyddiau gwahanol. Bydd angen i’r eiddo hyn gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2020.  

   

  I sicrhau y gellir cyflawni hyn, mae'r Gwasanaethau Adeiladau a Thai bellach yn cynnal rhaglen waith gwella gynhwysfawr ar gyfer tai cymdeithasol Cyngor Bro Morgannwg. Caiff y rhaglen waith fawr ei chwblhau yn ôl yr angen mewn pryd ar gyfer y dyddiad cau yn 2017. 

 • Sut caiff fy eiddo ei wella?

  Gwaith Allanol: To newydd, Gwaredu Asbestos, Adnewyddu/Atgyweirio Ffabrig Allanol.

  Gallai gwaith gynnwys ail-bwyntio i waliau’r annedd, atgyweirio neu adnewyddu rendrad confensiynol, adnewyddu cladin neu ail-bwyntio a/neu ail-adeiladu staciau simnai.

   

  Adnewyddu Tŷ Anhraddodiadol: Gallai gwaith gynnwys lle bo angen i gyflawni sgoriau SAP priodol inswleiddio waliau allanol ac unrhyw waith cysylltiedig. DS- pan fo waliau allanol eiddo’n cael eu hinswleiddio, mae’n bosibl y bydd y to’n cael ei adnewyddu’n rhan o’r cynllun hefyd.

   

  Gwaith Cyffredin: Gallai gwaith gynnwys adnewyddu systemau drws, drysau cyffredin, systemau larwm tân, adnewyddu offer trydanol, ail-baentio ac adnewyddu goleuadau.  

   

  Materion Allanol Eraill: Mae gwaith yn cynnwys cryfhau neu adnewyddu waliau maen yr ystyrir eu bod yn ddiffygiol, gwaith i systemau draeniau ac atgyweirio elfennau concrid sydd wedi dod yn ddiffygiol.  Gallai hefyd gynnwys atgyweirio, adnewyddu neu wella (lle bo angen a lle bo'n berthnasol) llwybrau cerdded, tai allan/siedau, cyfleusterau sychu dillad, terfynau (ffensys, waliau ac ati.).

 • Pryd caiff y gwaith ei wneud ar fy eiddo?

  Bydd holl eiddo Bro Morgannwg y mae angen Gwaith Allanol arnynt yn derbyn hysbysiad ysgrifenedig cyn i unrhyw waith gwella arfaethedig ddechrau, i roi amser i chi i baratoi.   Caiff yr holl waith mawr yn y rhaglen hon ei gwblhau erbyn diwedd 2017. Fodd bynnag, bydd gwaith arall yn parhau i gael ei gynnwys yn y Cynllun Busnes a’i gwblhau yn rhan o raglen o waith wedi’i threfnu. 

 • Pwy sy’n gwneud y gwaith mawr?

  Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o gontractwyr i sicrhau y gellir cyflawni'r holl agweddau ar y gwaith gwella i safon uchel.   Rhoddir gwybod i chi gan y Swyddog Cyswllt Tenantiaid am bwy yw'r contractwyr sy'n gweithio yn eich ardal.

 • A derfir ar fy nghartref yn sgil y gwaith ac a oes unrhyw help a chymorth ar gael?

  Yn anochel, bydd unrhyw waith gwella ar y raddfa hon yn golygu tarfu rhywfaint ar denantiaid ac rydym yn sylweddoli y gall y gwaith allanol achosi rhywfaint o gynnwrf e.e. gwacau atigau a chlirio potiau gardd.    Rydym yn gobeithio y bydd gweld y gwaith wedi’i gwblhau yn ei wneud yn werth chweil, ac mae help ar gael.

   

  Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyflogi Swyddogion Cyswllt Tenantiaid sydd â’r rôl o gadw mewn cysylltiad â chi tra bo agwedd benodol ar y gwaith yn cael ei wneud, helpu ateb unrhyw ymholiadau a allai fod gennych a gweithredu fel pwynt cyswllt rhyngoch chi a Gwasanaethau Adeiladau a Thai.

   

  Mae hefyd gan nifer o'n contractwyr eu Swyddogion Cyswllt Trigolion eu hunain sydd â rôl debyg felly bydd bob amser wyneb cyfeillgar y gallwch gysylltu ag ef tra bo'r gwaith ar y gweill, pe bai unrhyw broblemau yn codi.

 • SUT mae Gwasanaeth Tai Bro Morgannwg yn monitro ansawdd y gwaith sy’n cael ei wneud?

  Rhaid i un o’r Swyddogion Goruchwylwyr Gwella Tai (GGT) (Clercod Gwaith) archwilio pob agwedd ar y gwaith mawr cyn bod modd ei gwblhau. Rhaid i’r Swyddog GGT fod yn fodlon bod y gwaith y cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru cyn iddo allu ei gymeradwyo.

   

  Mae Bro Morgannwg yn defnyddio Gweithgor a Fforwm Ansawdd a Dyluniad wedi’i ffurfio gan denantiaid etholedig, sy’n ymweld ag eiddo’n rheolaidd, siarad â thenantiaid, a pherfformio archwiliadau ar ffurf ‘siopa dirgel’ ar eiddo lle bo gwaith gwella ar y gweill. Caiff eu canfyddiadau eu hadrodd yn ôl i’r Gwasanaeth Adeiladau a Thai i’n helpu i gynnal safon uchel o waith a mynd i’r afael ag unrhyw faterion a allai godi.

   

  Cwblheir Holiaduron Perfformiad Boddhad Tenantiaid Allweddol gyda thenantiaid gan y Swyddogion Cyswllt Tenantiaid, unwaith y mae’r gwaith wedi’i gwblhau. Yna caiff y canlyniadau eu casglu, eu cymharu a’u dadansoddi. Caiff contractwyr eu herio o ran perfformiad i sicrhau bod safon uchel o waith yn cael ei gynnal.

 • Beth fydd yn digwydd os bydd yr arian yn rhedeg allan cyn i’r gwaith gael ei wneud ar fy eiddo?

  Rhaid i bob tŷ cymdeithasol yng Nghyngor Bro Morgannwg gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2020.

  Ein hymrwymiad a’n haddewid i chi, y tenant, yw y bydd eich holl gartrefi yn cyflawni’r safon ymhen y pedair blynedd nesaf. Ni chaiff unrhyw gartrefi eu gadael. 

 • Beth yw Cynlluniau ‘Manteision Cymunedol’?

  Mae Llywodraeth Cymru a Gwasanaeth Adeiladau a Thai Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i sicrhau bod yr economi leol yn gweld gwerth mwyaf pob ceiniog wedi’i wario ar y gwaith i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru.

   

  Mae cymalau bellach wedi’u cynnwys ym mhob prif gontract sy’n gofyn i gontractwyr yng Ngwasanaethau Adeiladau a Thai Bro Morgannwg ymrwymo i ‘roi rhywbeth ychwanegol' yn ôl i’r economi leol trwy gynlluniau Manteision Cymunedol.  

  Gall cynlluniau gynnwys noddi projectau lleol megis gerddi cymunedol a thimau chwaraeon, neu adnewyddu neuaddau pentref, canolfannau cymunedol, ac ati.

   

  Gall Manteision Cymunedol hefyd gynnwys cyflogi gweithwyr lleol, sefydlu cynlluniau prentisiaeth a phrynu stoc a nwyddau gan fusnesau lleol.