Top

Brig

Cyfarwyddeb Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cyfarwyddeb sy'n ein hymrwymo ni, fel eich awdurdod lleol, i symud i wahanu prosesau ailgylchu ochr y ffordd wedi 31 Rhagfyr 2014.

 

Ar hyn o bryd, mae tua hanner cynghorau Cymru'n caniatáu i bobl rhoi eu hailgylchu i gyd mewn un cynhwysydd i'w wahanu'n nes ymlaen.

 

Mae'r cynghorau hyn wedi mynegi pryder y gallai newid dulliau casglu gael effaith ddifrifol ar gyfraddau ailgylchu, bodlonrwydd trigolion i ailgylchu a chost newid y gwasanaeth (o'r cynwysyddion i'r cerbydau).

 

Byddwn ni'n cydymffurfio â gofynion statudol a pholisïau amgylcheddol Llywodraeth Cymru (LlC), fel pob awdurdod lleol arall.

 

LlC sy'n gyfrifol am weithredu gofynion Erthygl 11 (1), paragraff 2 o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff adolygedig o ran strategaethau gwastraff ar gyfer gwastraff trefol yng Nghymru. Mae'n debygol o benderfynu trwy ststud, polisi neu gymhorthdal ariannol, beth fydd dull casglu ailgylchu trefol yn y pen draw wedi 1 Ionawr 2015.

 

O dderbyn gofynion LlC, byddai'n gynamserol i ystyried unrhyw newid o'r system ailgylchu cymysg bresennol, lwyddiannus. Cododd hwn Gyngor y Fro o fethu cwrdd â tharged LlC o ailgylchu 40 y cant yn 2009-10 i fod y Cyngor yn y trydydd safle o ran cynyddu ailgylchu trefol. Mae trafodaethau'n parhau, ac mae'n bosibl y bydd awdurdodau lleol yn dal i fedru cyflawni gofynion Erthygl 11 trwy gasgliad ailgylchu cymysg.

 

Yng Nghyngor y Fro, rydyn ni bob amser wedi datgan y byddwn ni'n monitro'n dulliau casglu ailgylchu ochr y ffordd. Ailgylchu cymysg ydy'r dewis gorau ar hyn o bryd, ond rydyn ni'n gweithio gyda LlC o fewn ei Gynllun Newid Cydweithredol i benderfynu ar gynllun busnes tymor hir. Bydd hyn yn cynnwys unrhyw ffactorau amgylcheddol a allai arwain at adolygu gwasanaethau casglu ailgylchu yn y dyfodol. Yn ddelfrydol, bydd y gwaith a wneir o fewn y Cynllun Newid Cydweithredol yn rhoi'r Cyngor mewn sefyllfa lle y gall addasu i unrhyw newidiadau yn y dyfodol sydd eu hangen i gydymffurfio â gofynion Cyfarwyddeb yr UE.