Top

Brig

Seremoni Enwi

Mae Seremoni Enwi’n ffordd arbennig o ddathlu genedigaeth eich plentyn neu i groesawu aelodau newydd i’r teulu drwy fabwysiadu neu briodi i mewn i deulu estynedig. 

 

Nid oes statws cyfreithiol iddi o gwbl, ac nid yw’n disodli’r gofyniad cyfreithiol i gofrestru genedigaeth eich plentyn. Bydd angen i chi ddangos tystysgrif geni cyn medru rhagnodi seremoni.

 

Mae hefyd yn cynnig cyfle unigryw i: 

 • Groesawu plentyn / plant i’r gymuned
 • Cadarnhau dyletswydd gofal dros blentyn / plant o flaen tystion o’r teulu agos a ffrindiau
 • Penodi oedolion cynorthwyol a fydd yn addo derbyn cyfrifoldeb arbennig dros y plentyn / plant

 

Nodwch: Ni ellir defnyddio’r seremoni i newid enw cyntaf plentyn os nad ydych chi wedi’ch awdurdodi i wneud. O dan rai amgylchiadau, mae’n ofynnol i’r Llys awdurdodi newid enw cyntaf. Os ydych chi’n ansicr a oes gennych hawl i newid enw cyntaf eich plentyn, rhaid i chi ofyn am gyngor cyfreithiol cyn rhagnodi seremoni. Newid y Cofrestr Genedigaeth

 

Mae’r seremoni’n seciwlar o’i hanfod, ac ni chaniateir cynnwys unrhyw ddeunydd crefyddol. 

 

Seremonïau

Mae seremonïau wedi eu hysgrifennu’n arbennig at yr achlysur ar gael, a gallwch eu newid i addasu’ch seremoni chi i fod yn unigryw ag arwyddocâd penodol i’ch teulu chi. 

 

Gellir cynnwys yr elfennau isod mewn seremoni:

 

Elfennau Safonol

 • Croeso
 • Darlleniad
 • Seremoni Enwi
 • Addewidion y Rhieni 
 • Addewidion y Cynorthwywyr
 • Gair i Gloi

Elfennau Ychwanegol 

 • Y Rheswm dros yr Enwau
 • Dymuniadau ar gyfer y Dyfodol
 • Addewidion y Rhieni i’w gilydd 
 • Addewidion Neiniau a Theidiau 
 • Gwesteion Absennol
 • Darlleniad arall

Mae seremoni fel arfer yn para rhwng chwarter a hanner awr, yn dibynnu ar y nifer o elfennau.

Costau

Mae costau’n cynnwys cyfarfod rhagnodi cychwynnol, cyfarfod trafod cyn y seremoni, presenoldeb un o’n Gweinyddion cymwys penodol ar y diwrnod a thystysgrif cofnod o’r seremoni i chi ei chadw i’ch atgoffa o’r achlysur arbennig. 

 • Llun – Gwener: £215.00
 • Sadwrn, Sul, Gwyliau Banc: £295.00

Gosodir y ffioedd yma gan yr Awdurdod Lleol a chânt ei hadolygu bob blwyddyn.

 

Nodwch: Bydd cost ychwanegol ar gyfer llogi’r lleoliad, a dylech chi drafod hwn yn uniongyrchol gyda pherchnogion y lleoliad. 

Trefnu Seremoni

Os hoffech drefnu seremoni, neu am wybodaeth neu gyngor pellach, cysylltwch â’r Cofrestrydd Archwilio. 

 

Swyddfa Gofrestru Bro Morgannwg 

Y Swyddfeydd Dinesig 

Holton Road 

Y Barri 

CF63 4RU 


 • Pwy all gael ei enwi?

  Er mai yn achos babanod y cynhelir seremoni enwi fel arfer, mae plant o bob oed yn gymwys. Gall brodyr neu chwiorydd gael eu cynnwys yn y seremoni am ddim cost ychwanegol.
 • Pryd gellir cynnal seremoni?

  Bydd angen i chi drafod eich anghenion penodol parthed amseru seremoni gyda’r Swyddfa Gofrestru.
 • Ymhle gellir cynnal seremonïau?

  Gall seremonïau enwi gael eu cynnal yn y rhan fwyaf o’r lleoliadau cymeradwy ar gyfer seremonïau priodas a phartneriaeth sifil ym Mro Morgannwg. Mae hefyd yn bosibl cynnal seremonïau yn y Swyddfa Gofrestru. O dan rai amgylchiadau, efallai fydd hi’n bosibl i’r seremoni gael ei chynnal mewn man cyhoeddus lleol, e.e. bwyty neu dafarn. Cysylltwch â’r Cofrestrydd Archwilio i drafod hyn.
 •  Fydd y Gweinydd yn darparu tystysgrif?

  Bydd tystysgrif goffaol sy’n cofnodi’r seremoni yn cael ei darparu. Caiff y dystysgrif ei llofnodi gan y rhieni, yr oedolion cynorthwyol a’r Gweinydd sy’n cynnal y seremoni. 


 

Rhannu Hoffi