Top

Brig

Cofrestru Genedigaeth

Mae’r cofrestrydd yn cael ei hysbysu’n uniongyrchol am bob genedigaeth sy’n digwydd ym Mro Morgannwg gan yr Awdurdod Iechyd Lleol, felly does dim angen i chi ddod ag unrhyw waith papur gyda chi i gofrestru’r enedigaeth.


If these documents are not readily available the registrar can still proceed with the birth registration.

 

newborn-baby

Trefnwch Apwyntiad

Er mwyn cofrestru mae ymweliad personol â Swyddfa Gofrestru yn angenrheidiol. Gallwch naill ai wneud apwyntiad ar-lein neu dros y ffôn:

 

Trefnwch ar-lein

 

Os hoffech chi gofrestru'r enedigaeth yn ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg, cysylltwch â swyddfa'r Cofrestrydd:

 • 01446 709166 / 01446 709167 

 

Bydd y cofrestrydd yn gofyn am y wybodaeth isod: 

Am y Baban

 • Dyddiad a man geni’r baban* 
 • Cenedl y plentyn 
 • Yr Enw(au) Cyntaf a’r Cyfenw y bwriedir i’r plentyn gael ei fagu â nhw.

 * Os yw’r baban yn un o enedigaeth luosog, bydd angen amser geni pob baban arall ar y cofrestrydd hefyd

Am y Tad (os yw ei fanylion yn cael eu cofnodi yn y gofrestr) 

 • Enw(au) Cyntaf a Chyfenw (yn cynnwys enwau y mae’n hysbys ganddynt)
 • Dyddiad a man geni
 • Cyflogaeth, neu os yw’n ddi-waith, ei gyflogaeth ddiwethaf 
 • Cyfeiriad ar adeg geni’r baban 

Am y Fam 

 • Enw(au) Cyntaf a Chyfenw (yn cynnwys enwau y mae’n hysbys ganddynt) 
 • Enw cyn priodi os yw’r fam yn briod, neu wedi bod yn briod 
 • Dyddiad a man geni
 • Cyfeiriad ar adeg geni’r baban 
 • Cyflogaeth, neu os yw’n ddi-waith, ei chyflogaeth ddiwethaf 
 • Cyfeiriad cyfredol 
 • Dyddiad y Briodas os yw’n briod â thad y baban ar adeg y geni
 • Nifer o blant sydd ganddi eisoes 

Mae’r gofrestr yn Ddogfen Gyfreithiol. Mae’n hanfodol, felly, fod y wybodaeth a gofnodir ynddi yn gywir.

 

Sicrhewch eich bod yn gwirio’r holl wybodaeth a gofnodir yn y gofrestr yn ofalus iawn cyn i chi ei lofnodi os gwelwch yn dda. Os byddwch yn darganfod gwall yn y cofnod unrhyw bryd, dylech gysylltu â ni cyn gynted â phosibl.

 

Rhybudd: gall unrhyw unigolyn sy’n gwneud datganiad anwir yn fwriadol i gofrestrydd i’w gynnwys fel cofnod yn y Gofrestr Genedigaethau, neu sy’n gwneud datganiad anwir at bwrpas cofrestru Genedigaeth, gael ei erlyn am dyngu anudon.

 

Birth-Certificate

Tystysgrifau Geni 

Unwaith bydd y cofrestrydd wedi cwblhau’r broses gofrestru, byddwch chi’n derbyn tystysgrif geni fyr yn rhad ac am ddim, sy’n dangos enw’r baban, dyddiad ac ardal y geni.

 

Ar ôl i chi gofrestru’r enedigaeth, bydd cyfle i chi brynu tystysgrif geni safonol sy’n cynnwys manylion y rhieni. Gallai fod angen y dystysgrif at amryw o ddibenion gweinyddol, yn enwedig ceisiadau am basbort.

 

Copi ardystiedig o’r cofnod yn y gofrestr genedigaethau yw’r dystysgrif.

Ffioedd

 • Tystysgrif geni (cyflawn) safonol ar adeg y cywiriad neu’r ailgofrestriad: £4.00
 • Tystysgrif geni (cyflawn) safonol drannoeth: £7.00 
 • Tystysgrif geni (cyflawn) safonol pan gaiff cofnod yr enedigaeth ei adneuo gyda’r Cofrestrydd Arolygu, oddeutu mis wedi’r cofrestriad: £10.00 

 

Gallwn dderbyn taliad gydag arian parod, siec, archeb bost a cherdyn debyd/credyd. Dylai sieciau fod yn daladwy i: Y Cofrestrydd Arolygu. 

 

Pennir ffioedd tystysgrif yn statudol a chânt eu hadolygu yn flynyddol.

 

 • Beth yw copi ardystiedig?
  Union gopi o gofnod cofrestr (tystysgrif Geni, Marwolaeth, Marw-enedigaeth neu Briodas) yw copi ardystiedig. Rhoddir copïau ardystiedig gan y cofrestrydd, a dylid eu defnyddio at yr holl ddibenion cyfreithiol a thystiolaethol perthnasol. Caiff y tystysgrifau eu hargraffu ar bapur dyfrnod ac maent yn ddarostyngedig i gyfraith Hawlfraint y Goron. Mae hyn yn golygu na ddylid mo’u llungopïo.
 • Gaf i gofrestru’r enedigaeth yn ddwyieithog?

  Os hoffech gofrestru’r enedigaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg, trafodwch hyn gyda’r cynrychiolydd gwasanaethau cwsmeriaid pan fyddwch chi’n trefnu apwyntiad dros y ffôn. Nodwch nad yw cofrestriad dwyieithog ar gael yn Lloegr.
 • Beth ddylwn i ei wneud os nad ydw i’n siarad Saesneg yn dda iawn?

  Os nad Saesneg yw eich mamiaith, ac fe hoffech i rywun eich helpu drwy’r broses gofrestru, gofynnwch i berthynas neu ffrind ddod i’r Swyddfa Gofrestru gyda chi.Cofiwch fod yn rhaid i chi eich hun gofrestru’r enedigaeth.

   

  Ni allwch ofyn i berthynas neu ffrind wneud hynny yn eich lle.

 • Beth os nad yw un o’r rhieni, neu’r ddau, yn ddinasyddion Prydeinig? 

  Pan fo un rhiant neu’r ddau DDIM yn ddinasyddion Prydeinig, dylech chi gysylltu â’r Llysgenhadaeth neu’r Is-gennad perthnasol yn y wlad hon ar ôl i chi gofrestru’r enedigaeth. Os oes gennych ymholiadau ynghylch Cenedligrwydd Prydeinig i blentyn, dylech gysylltu â’r Swyddfa Gartref: 


  Home Office 

  Nationality Division 

  3rd Floor India Building 

  Water Street 

  Liverpool 

  L2 OQN

 

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi wrth gofrestru, trafodwch gyda’r cofrestrydd pan fyddwch chi’n ffonio i drefnu apwyntiad:

 • 01446 700111

                                                                                                                                                                

 

Rhannu Hoffi