Top

Brig

Cofrestru Marw-enedigaeth

Yn ogystal â bod yn ffynhonnell bwysig o wybodaeth hanesyddol ac ystadegol, mae cofrestru marw-enedigaeth hefyd yn rhoi cyfle i rieni gael cydnabyddiaeth swyddogol i’w plentyn a rhoi enw/au iddo ef/iddi hi os ydynt yn dymuno.

 

Rydym yn deall ei bod yn anodd iawn wynebu cofrestru marw-enedigaeth ar adeg o ofid personol mawr.

 

Mae'r wybodaeth a gynhwysir ar y tudalennau hyn at ddibenion arweiniad cyffredinol yn unig ac nid yw'n esboniad cyflawn na chynhwysfawr o'r Cyfreithiau Marw-enedigaeth cyfredol.

 

Lily

Trefnwch Apwyntiad

Bydd angen i farw-enedigaethau gael eu cofrestru yn y Swyddfa Gofrestru yn yr Ardal lle digwyddodd y farw-enedigaeth.

 

I drefnu apwyntiad, cysylltwch â:

 


Bydd cofrestrydd yn gofyn am y wybodaeth ganlynol:

 • Tystysgrif feddygol y farw-enedigaeth a roddwyd gan y meddyg neu'r fydwraig a oedd yn bresennol ar adeg y farw-enedigaeth.

Plentyn

 • Dyddiad a lleoliad y farw-enedigaeth 
 • Enw(au) cyntaf a chyfenw, os yw'r rhieni'n dymuno enwi'r plentyn marw-anedig
 • Rhyw’r plentyn

Tad neu Riant (lle mae gwybodaeth yn cael ei chofnodi yn y gofrestr)

 • Enw(au) cyntaf a chyfenw
 • Dyddiad a lleoliad geni
 • Swydd ar adeg y farw-enedigaeth neu, os yn ddi-waith ar y pryd, y swydd ddiwethaf 

Mam

 • Enw(au) cyntaf a chyfenw
 • Cyfenw cyn priodi os yw'r fam yn, neu wedi bod yn, yn briod 
 • Dyddiad a lleoliad geni
 • Swydd ar adeg y farw-enedigaeth neu, os yn ddi-waith ar y pryd, y swydd ddiwethaf 
 • Cyfeiriad arferol ar ddyddiad y farw-enedigaeth 
 • Nifer o blant blaenorol 
 • Dyddiad y briodas, os yn briod â thad neu riant y plentyn marw-anedig ar adeg y farw-enedigaeth
 • Dyddiad y bartneriaeth sifil, os mewn partneriaeth sifil gyda rhiant y plentyn marw-anedig ar adeg y farw-enedigaeth

Mae'r gofrestr yn Ddogfen Gyfreithiol. Felly, mae'n hanfodol bod yr wybodaeth a gofnodir ar y gofrestr yn gywir. 

 

Sicrhewch eich bod yn gwirio’r holl wybodaeth a gofnodir yn y gofrestr yn ofalus iawn cyn i chi ei llofnodi. Os ar unrhyw adeg y byddwch yn darganfod y gwnaed gwall mewn cofnod, dylech gysylltu â ni cyn gynted â phosibl.

 

Rhybudd: Mae unrhyw berson sy'n wybodus ac yn fwriadol yn rhoi gwybodaeth ffug i gofrestrydd i'w chynnwys ar Gofrestr Geni, neu'n gwneud datganiad ffug at ddibenion cofrestru Genedigaeth, yn agored i'w herlyn am dyngu anudon.

 

Noder: Gallwch fynd i swyddfa wahanol os yw'n fwy cyfleus a chwblhau'r gwaith papur perthnasol ar ffurf 'datganiad'. Yna bydd y datganiad yn cael ei anfon ymlaen at y cofrestrydd yn yr ardal lle y digwyddodd, lle bydd yn cael ei gofrestru. Anfonir y gwaith papur a'r tystysgrifau angenrheidiol atoch yn y post. Efallai y bydd gwneud pethau yn y ffordd hon yn golygu peth oedi i'r angladd gan nad yw'n bosibl i gladdedigaeth neu amlosgiad ddigwydd tan ar ôl i'r cofrestrydd roddi’r gwaith papur angenrheidiol.

Dogfennau a Ffurflenni

Unwaith y bydd y cofrestriad wedi ei gwblhau, byddwch yn cael y dogfennau canlynol yn y rhan fwyaf o achosion:

 

Tystysgrif Gofrestru  - Rhoddir tystysgrif gofrestru, yn rhad ac am ddim, i'r person sy'n cofrestru'r farw-enedigaeth. Mae'r dystysgrif hon yn darparu prawf bod y farw-enedigaeth wedi ei chofrestru. Bydd unrhyw enwau a roddir i'r plentyn marw-anedig ac a gofnodwyd ar y gofrestr yn cael eu cofnodi ar y dystysgrif gofrestru.

 

Ffurflen Werdd (Ffurflen 9W) - tystysgrif ar gyfer claddu neu amlosgi, sydd fel arfer yn cael ei throsglwyddo i'r trefnydd angladdau, ac ni allant fwrw ymlaen â'r angladd hebddi. Os oes oedi o ran cofrestru, mae'n bosibl i dystysgrif ar gyfer claddu (mewn mynwent) gael ei rhoi cyn cofrestru ar yr amod nad oes angen rhoi gwybod i'r crwner am y farw-enedigaeth. Ni all tystysgrif ar gyfer amlosgi gael ei rhoi cyn cofrestru.

 

Dim ond y gwaith papur uchod a roddir yn rhad ac am ddim.

Tystysgrif Marw-enedigaeth

Ar ôl cofrestru marw-enedigaeth, gall y fam, tad neu riant brynu un neu ragor o dystysgrifau ar adeg y cofrestru neu unrhyw bryd ar ôl hynny. (Byddai angen cofnodi manylion y tad neu riant ar y cofnod cofrestr iddo ef neu hi all cael tystysgrif).

 

Dylai unrhyw gais am dystysgrif gan rywun sydd ddim yn fam, tad neu riant ddatgan manylion llawn o’r diben dros ofyn am y dystysgrif. Dylid anfon ceisiadau i’r:

 

General Register Office,

Anniversary Section

PO Box 2, Southport

PR8 2JD,

 

 • Tystysgrif Marw-enedigaeth ar adeg y cofrestru: £4.00

 

Gallwn dderbyn taliad drwy arian parod, siec neu archeb bost, ond nid drwy gardiau debyd/ credyd. Gwnewch sieciau'n daladwy i’r “Cofrestrydd Arolygol".

 

Gosodir y ffioedd tystysgrif gan Statud a'u hadolygu'n flynyddol.


 • Beth yw copi ardystiedig?

  Mae copi ardystiedig (Tystysgrif Geni, Marwolaeth, Marw-enedigaeth neu Briodas) yn union gopi o'r cofnod ar y gofrestr. Rhoddir copïau ardystiedig gan y cofrestrydd a dylid eu defnyddio at holl ddibenion cyfreithiol a thystiolaethol. Caiff y tystysgrifau eu hargraffu ar bapur gyda dyfrnod, ac maent yn destun i © Hawlfraint y Goron.

 • Alla i gofrestru marw-enedigaeth yn ddwyieithog?

  Os hoffech chi gael cofrestru’r farw-enedigaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg, trafodwch hyn gyda'r gweithredwr gwasanaethau cwsmeriaid pan fyddwch chi'n ffonio i drefnu apwyntiad. Sylwer na ellir cael cofrestriadau dwyieithog yn Lloegr.

 • Beth ddylwn i ei wneud os nad wyf yn siarad Saesneg yn dda iawn?

  Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf ac yr hoffech i rywun eich helpu gyda'r cofrestru, gofynnwch i ffrind neu berthynas fynd gyda chi i'r Swyddfa Gofrestru. Cofiwch fod rhaid i chi gofrestru'r farw-enedigaeth yn bersonol. Ni allwch ofyn i berthynas neu ffrind fynychu yn eich lle.

  Er bod y rhan fwyaf o farw-enedigaethau yn cael eu cofrestru gan rieni, o dan amgylchiadau eithriadol efallai y bydd y cofrestriad yn cael ei wneud gan rywun arall. Cysylltwch â'ch Swyddfa Gofrestru leol i drafod.

 • Beth ddylwn i ei wneud os ydw i angen cymorth arbennig?

  Os ydych angen unrhyw gymorth wrth gofrestru, yna trafodwch eich anghenion gyda'r cofrestrydd pan fyddwch yn gwneud apwyntiad.

 • Pa mor fuan y dylai'r farw-enedigaeth gael ei chofrestru?

  Rhaid i bob marw-enedigaeth yng Nghymru neu Loegr gael ei chofrestru yn y dosbarth lle mae'n digwydd, fel arfer o fewn 42 diwrnod. Ni cheir cofrestru marw-enedigaeth fwy na 3 mis ar ôl iddi ddigwydd. Rhoddir gwybodaeth am y cofrestriad i'r cofrestrydd gan y person sy'n cofrestru'r farw-enedigaeth. Mae'r wybodaeth yn cael ei chofnodi yn y gofrestr marw-enedigaethau ac mae’r person sy'n cofrestru'r farw-enedigaeth yn llofnodi'r cofnod.

   

  Cysylltwch â'ch Swyddfa Gofrestru leol cyn mynd i gofrestru oherwydd efallai y bydd angen i chi drefnu apwyntiad; caniatewch 30 munud ar gyfer cofrestru.

 • Pwy ddylai gofrestru marw-enedigaeth?

  Os oedd rhieni'r plentyn yn briod â'i gilydd ar adeg yr enedigaeth neu'r cenhedlu, gall y naill riant neu’r llall gofrestru'r farw-enedigaeth.

   

  Os nad oedd y rhieni yn briod â'i gilydd ar adeg yr enedigaeth neu'r cenhedlu, gall manylion y tad gael eu cofnodi os yw'r ddau riant yn mynychu gyda'i gilydd; os nad yw hyn yn bosibl, ffoniwch eich Swyddfa Gofrestru leol am gyngor.

   

  Os nad yw manylion y tad yn cael eu cofnodi ar adeg y cofrestru, gall fod yn bosibl gwneud hyn yn ddiweddarach. Cysylltwch â'ch Swyddfa Gofrestru leol am fwy o wybodaeth.

   

  Er bod y rhan fwyaf o farw-enedigaethau yn cael eu cofrestru gan rieni, o dan amgylchiadau eithriadol efallai y bydd y cofrestriad yn cael ei wneud gan rywun arall. Cysylltwch â'ch Swyddfa Gofrestru leol i drafod.

 •  Pa ddogfennau sydd eu hangen arnaf?

  Y cyfan sydd angen i chi fynd gyda chi yw tystysgrif feddygol y farw-enedigaeth a roddwyd gan y meddyg neu'r fydwraig a oedd yn bresennol ar adeg y farw-enedigaeth. 


   

Trefniadau angladd

Gall yr ysbyty gynnig trefnu claddu neu amlosgi, yn rhad ac am ddim, ar gyfer pob baban marw-anedig, p’un a gafodd ei eni yn yr ysbyty neu gartref.

 

Dylech drafod y trefniadau angladd gyda staff yr ysbyty neu'r fydwraig. Os byddwch yn derbyn y cynnig, bydd y baban yn cael ei amlosgi neu ei gladdu ar ôl seremoni syml. Gall y rhieni, os dymunant, drefnu'r angladd eu hunain.

Tâl/Lwfans Mamolaeth

Os cafodd eich baban ei eni’n farw ar ôl 24 wythnos o feichiogrwydd efallai y byddwch yn dal i fod â hawl i gael Tâl Mamolaeth Statudol neu Lwfans Mamolaeth:

 

GOV.UK

 

 

 

 

 

 

Rhannu Hoffi