Top

Brig

Cofrestru Marwolaeth

Dylai marwolaeth gael ei chofrestru o fewn pum niwrnod i ddyddiad y farwolaeth fel arfer


Dylai marwolaeth gael ei chofrestru o fewn pum niwrnod i ddyddiad y farwolaeth fel arfer. Fodd bynnag, mi all fod eithriadau i’r rheol hon, er enghraifft, pan fydd y Crwner yn rhan o’r broses. Os yw’r farwolaeth wedi cael ei chyfeirio at y Crwner, ni all gael ei chofrestru nes bod y cofrestrydd wedi cael ei awdurdodi gan y Crwner i fwrw ymlaen a’r cofrestriad. 

 

Mae’r prif gyfrifoldeb am gofrestru marwolaeth ar berthynas agosaf yr unigolyn a fu farw. Os nad oes perthynas ar gael i gofrestru’r farwolaeth, cysylltwch â’ch Swyddfa Gofrestru i ofyn am gyngor.

Dweud Un Waith

Mae Gwasanaeth Dweud Un Waith yn golygu y gallwch chi ein hysbysu am farwolaeth, a byddwn ninau’n hysbysu adrannau’r llywodraeth a gwasanaethau’r cyngor lleol ar eich rhan.

 

Dweud un waith

 

Lily

Trefnu Apwyntiad

Bydd gofyn gwneud ymweliad personol â Swyddfa Gofrestru. Gallwch chi drefnu apwyntiad ar-lein neu dros y ffôn:

 

Trefnu Apwyntiad ar-lein (dolen Saesneg)

 

Nodwch: am resymau diogelwch, bydd y system yn cau’r ddolen ymhen 20 munud. Cwblhewch eich trefniant o fewn y cyfnod hwn neu bydd y wybodaeth yn cael ei cholli a bydd angen i chi ailddechrau’r broses.

 

Os ydych chi’n dymuno cofrestru’r farwolaeth yn ddwyieithog yn Gymraeg ac yn Saesneg, cysylltwch â swyddfa’r Cofrestrydd:

 • 01446 709166 / 01446 709167 
 

 

Rydyn ni’n argymell i chi ddarllen y wybodaeth isod cyn trefnu eich apwyntiad ar-lein.

 

Bydd angen i chi fynd â’r gwaith papur isod gyda chi i gofrestru marwolaeth:

 • Cerdyn Meddygol yr ymadawedig os yn bosibl
 • Y Dystysgrif Feddygol sy’n nodi achos y farwolaeth fel y’i rhoddwyd gan y meddyg neu’r ysbyty*

 * Os yw’r meddyg wedi cyfeirio’r farwolaeth at y Crwner am unrhyw reswm, bydd angen i’r cofrestrydd fod wedi derbyn y gwaith papur gan y crwner cyn bwrw ymlaen â’r cofrestriad.

 

Bydd y cofrestrydd yn gofyn i chi am y wybodaeth isod: 

 • Am yr Ymadawedig
 • Dyddiad a lleoliad y farwolaeth
 • Enw(au) cyntaf a chyfenw’r ymadawedig
 • Enw’r ymadawedig cyn priodi, os bu’n briod
 • Dyddiad a lleoliad eu genedigaeth (tref a gwlad neu wlad dramor)
 • Gwaith
 • Enw(au) cyntaf, cyfenw a gwaith y priod, os oedd yr ymadawedig yn briod neu’n weddw neu.
 • Enw(au) cyntaf, cyfenw a gwaith y partner sifil os oedd yr ymadawedig mewn partneriaeth sifil neu wedi byw ar ôl eu partner sifil,
 • Cyfeiriad y cartref yn cynnwys y cod post
 • Dyddiad geni’r priod neu’r partner sifil sy’n dal yn fyw, os oedd yr ymadawedig yn briod neu mewn partneriaeth sifil
 • Os oedd yn derbyn pensiwn neu fudd-daliadau o gyllid y wlad
 • Am yr unigolyn (yr hysbysydd) sy’n cofrestru’r Farwolaeth
 • Enw(au) cyntaf a chyfenw’r hysbysydd
 • Eu cyfeiriad cyfredol
 • Perthynas yr hysbysydd â’r ymadawedig

 

Rhybudd: gall unrhyw unigolyn sy’n gwneud datganiad anwir yn fwriadol i gofrestrydd i’w gynnwys fel cofnod yn y Gofrestr Farwolaethau, neu sy’n gwneud datganiad anwir at bwrpas cofrestru Marwolaeth, gael ei erlyn am dyngu anudon.

 

Dogfennau a Ffurflenni 

Unwaith mae’r cofrestriad wedi ei gwblhau, byddwch chi fel arfer yn derbyn y dogfennau isod:

 

Ffurflen Werdd (9W) – tystysgrif ar gyfer claddedigaeth neu amlosgiad sydd fel arfer yn cael ei throsglwyddo i’r ymgymerwyr angladdau, am na ellir cynnal angladd hebddi. Yn achos cyfeirio marwolaeth at y crwner, bydd y crwner fel arfer yn rhoddi tystysgrif ar gyfer amlosgi i’r ymgymerwyr angladdau’n uniongyrchol, er mwyn i’r angladd fedru cael ei chynnal cyn gynted â phosibl.

 

Ffurflen Wen (BD8) – tystysgrif o gofrestriad marwolaeth sydd angen ei llenwi a’i dychwelyd at yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Mae’r ffurflen hon yn caniatáu i’r DWP roi trefn ar unrhyw fudd-daliadau a/neu bensiwn y wladwriaeth sy’n berthnasol.

 

Taflenni – taflenni gwybodaeth a chyngor ar brofedigaeth 

 

Y gwaith papur uchod yw’r unig waith papur a roddir yn rhad ac am ddim.

Tystysgrif Marwolaeth

Ar ôl cofrestru’r farwolaeth, bydd cyfle i chi brynu un neu fwy o dystysgrifau marwolaeth. Gallai fod angen y tystysgrifau at ddiben amryw o dasgau gweinyddol (er enghraifft, bancio ac yswiriant).

 

Copi ardystiedig o’r cofnod yn y gofrestr marwolaethau yw’r dystysgrif.

 

Os ewch chi i Swyddfa Gofrestru wahanol i’r un lle digwyddodd y farwolaeth, gellir archebu’r tystysgrifau pan fyddwch yn gwneud eich datganiad, a chânt eu postio atoch.

Ffioedd

 • Tystysgrif Marwolaeth ar adeg y cofrestriad: £4.00
 • Tystysgrif Marwolaeth drannoeth: £7.00
 • Tystysgrif Marwolaeth pan gaiff cofnod o’r farwolaeth ei adneuo gyda’r Cofrestrydd Arolygu*: £10.00

*Oddeutu mis wedi’r cofrestriad, ond ffoniwch i gadarnhau os gwelwch yn dda. Gallwn dderbyn taliad gydag arian parod, siec, archeb bost a cherdyn debyd/credyd (taliadau cerdyn dros y ffôn yn unig). 

 

Dylai sieciau fod yn daladwy i: Y Cofrestrydd Arolygu.

 

Pennir ffioedd tystysgrif yn statudol a chânt eu hadolygu yn flynyddol. 

 

 •  I ble ddylwn i fynd?

  Pan fod rhywun yn marw yng Nghymru neu Loegr, mae angen cofrestru’r farwolaeth yn y Dalgylch lle digwyddodd y farwolaeth. Caiff yr holl waith papur angenrheidiol, yn cynnwys tystysgrifau marwolaeth, eu rhoddi ar adeg y cofrestriad. 

   

  Gallwch chi fynd i swyddfa wahanol os yw’n fwy cyfleus, a chwblhau’r gwaith papur perthnasol ar ffurf ‘datganiad’. Bydd y datganiad wedyn yn cael ei anfon at y cofrestrydd yn y dalgylch lle digwyddodd y farwolaeth, lle caiff ei chofrestru. Bydd y gwaith papur angenrheidiol a’r tystysgrifau marwolaeth y gofynnwyd amdanynt yn cael eu hanfon drwy’r post. Gallai dilyn y broses hon olygu ychydig o oedi i ran yr angladd, gan nad yw hi’n bosibl i gladdedigaeth nac amlosgiad ddigwydd tan ar ôl i’r cofrestrydd gyfleu’r gwaith papur angenrheidiol. 

   

  Mae oriau agor Swyddfeydd Cofrestru yn amrywio o’r naill ddalgylch i’r llall, ac fel arfer, ceir yno system o drefnu apwyntiadau. Dylech chi ganiatáu oddeutu hanner awr i gwblhau’r broses gofrestru.

 •  Beth sy’n digwydd os gwnaf i gamgymeriad yn y cofnod i’r gofrestr?
  Mae’r gofrestr yn Ddogfen Gyfreithiol. Mae’n bwysig, felly, fod y wybodaeth a gofnodir ynddi yn gywir. Os oes camgymeriad yn digwydd, bydd yn achosi cryn anghyfleustra i chi i’w gywiro. Oherwydd hyn, sicrhewch eich bod yn gwirio’r holl wybodaeth a gofnodir yn y gofrestr yn ofalus iawn cyn i chi ei llofnodi. Os byddwch yn darganfod gwall yn y cofnod unrhyw bryd, dylech gysylltu â ni cyn gynted â phosibl.
 •  Beth yw copi ardystiedig? 
  Union gopi o gofnod cofrestr (Tystysgrif Geni, Marwolaeth, Marw-enedigaeth neu Briodas) yw copi ardystiedig. Rhoddir copïau ardystiedig gan y cofrestrydd, a dylid eu defnyddio at yr holl ddibenion cyfreithiol a thystiolaethol perthnasol. Caiff y tystysgrifau eu hargraffu ar bapur dyfrnod ac maent yn ddarostyngedig i gyfraith Hawlfraint y Goron. Mae hyn yn golygu na ddylid mo’u llungopïo. Pennir ffioedd tystysgrif yn statudol a chânt eu hadolygu yn flynyddol.
 • Gaf i gofrestru’r farwolaeth yn ddwyieithog?
  Os hoffech gofrestru’r farwolaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg, trafodwch hyn gyda’r cynrychiolydd gwasanaethau cwsmeriaid pan fyddwch chi’n trefnu apwyntiad dros y ffôn. Nodwch nad yw cofrestriad dwyieithog ar gael yn Lloegr.
 •  Beth ddylwn i ei wneud os nad ydw i’n siarad Saesneg yn dda iawn? 

  Os nad Saesneg yw eich mamiaith, ac fe hoffech i rywun eich helpu drwy’r broses gofrestru, gofynnwch i berthynas neu ffrind ddod i’r Swyddfa Gofrestru gyda chi.

   

  Cofiwch fod yn rhaid i chi eich hun gofrestru’r farwolaeth. Ni allwch ofyn i berthynas neu ffrind wneud hynny yn eich lle.

 • Beth ddylwn i ei wneud os oes angen cymorth arbennig arna i?
  Os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi wrth gofrestru, trafodwch eich anghenion gyda’r cofrestrydd pan fyddwch chi’n trefnu’ch apwyntiad. 
Rhannu Hoffi