Top

Brig

Deddf Mewnfudo 2014

Rhoddwyd ail gam Deddf Mewnfudo 2014 ar waith ar 2 Mawrth 2015.

 

Deddf Mewnfudo 2014, Cam 2

  • Caiff cyfnod hysbysu pob cwpl ei ymestyn o 15 i 28 diwrnod (gyda rhai eithriadau)

  • Cyflwyno trefn newydd (a elwir yn gynllun atgyfeirio ac ymchwilio) lle caiff pob priodas neu bartneriaeth sifil arfaethedig yn ymwneud â dinesydd heb fod o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd nad yw’n darparu tystiolaeth benodol o fod wedi ymsefydlu neu statws preswyl parhaol, fisa priodas neu bartneriaeth sifil, neu eithriad rhag rheolaeth mewnfudo ei atgyfeirio i adran Fewnfudo'r Swyddfa Gartref.

  • Mae’n bosib yr ymestynnir cyfnod y cyplau hynny gaiff eu hatgyfeirio o dan y cynllun o 28 i 70 diwrnod os oes gan y Swyddfa Gartref sail resymol o amau priodas ffug a’i fod yn penderfynu ymchwilio i hyn.

  • Rhaid i gyplau sydd yn awyddus i briodi yn Eglwys Lloegr/Eglwys yng Nghymru, lle bo o leiaf un o’r cwpwl yn ddinesydd heb fod o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd roi rhybudd drwy ragbrofion sifil mewn Swyddfa Gofrestru (os ydynt yn darparu tystiolaeth benodol eu bod yn rhydd rhag rheolaeth mewnfudo) neu mewn Swyddfa Gofrestru a bennwyd (SGB). Swyddfa Gofrestru Caerdydd yw’r SGB agosaf i Fro Morgannwg. 

 

Trefniadau Dros Dro

 

a) Ar gyfer y cyplau hynny pan fo un neu’r ddau yn preswylio y tu allan i’r DU

Mae’n bosib bod yna gyplau tramor sydd eisoes wedi gwneud trefniant i ddod i Loegr a Chymru i briodi neu gofrestru partneriaeth sifil ar sail cyfnod hysbysu 15 diwrnod, ac i wneud hyn er mwyn hysbysu a phriodi / cofrestru partneriaeth ar yr un ymweliad.

 

Mae trefniadau dros dro ar waith ar gyfer yr amgylchiad hwn, i’r Cofrestrydd Cyffredinol leihau y cyfnod hysbysu, gyhyd â bod y cwpl yn gallu darparu tystiolaeth i’w trefniant (megis yr archeb briodi neu bartneriaeth sifil) gael ei wneud cyn dyddiad rhoi’r cynllun ar waith ar 2 Mawrth 2015.

 

Fel nawr, rhaid i unrhyw ddinesydd heb fod o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd sy’n dymuno dod i’r DU i briodi neu ffurfio partneriaeth sifil, neu i roi hysbysiad o briodas neu bartneriaeth sifil, fod yn meddu ar fisa priodi neu bartneriaeth sifil. Rhaid cael y fisa priodol cyn teithio i’r DU er mwyn cymhwyso i gael mynediad ac fel bod y cwpwl wedi eu heithrio rhag cael eu hatgyfeirio o dan y cynllun. Nodwch na fydd y trefniadau dros dro hyn yn weithredol os yw un neu’r ddau o’r partïon yn ddibynnol ar atgyfeiriad o dan y cynllun: bydd y cyfnod hysbysu 28 diwrnod / 70 diwrnod yn weithredol.

 

b) Ar gyfer yr holl gyplau hynny sy’n rhoi hysbysiad cyn 2 Mawrth pan fo’r cyfnod hysbysu yn ymestyn heibio 2 Mawrth

Ni fydd cyplau sy’n rhoi hysbysiad o briodas neu bartneriaeth sifil cyn 2 Mawrth 2015 yn cael eu hatgyfeirio at y Swyddfa Gartref a bydd y cyfnod hysbysu yn aros yr un fath ar 15 diwrnod hyd yn oed pan fo’r cyfnod hysbysu yn ymestyn heibio 2 Mawrth.

 

c) Ar gyfer y dinasyddion hynny nad ydynt o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd sy’n priodi mewn Eglwys Anglicanaidd sydd wedi gwneud cais am neu wedi derbyn trwydded gyffredin neu wedi cyhoeddi eu priodas cyn 2 Mawrth 2015

Bydd cwpwl, gydag un sy’n ddinesydd heb fod o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd sydd wedi derbyn neu wedi gwneud cais i gael priodi, ac sydd yn ddiweddarach  yn derbyn trwydded i briodi yn yr Eglwys Anglicanaidd yng Nghymru a Lloegr yn gallu gwneud ar sail y drwydded honno ac ni fydd rhaid iddynt gwblhau’r rhagbrofion sifil cyn priodi.

 

 

Rydym yn gweithio gydag Asiantaeth Ffiniau'r Deyrnas Unedig i nodi priodasau a phartneriaethau sifil sy’n cam-drin deddfau mewnfudo’r DU.

 

Mae unrhyw un y canfyddir eu bod yn trefnu, hwyluso neu'n priodi neu'n uno mewn partneriaeth sifil yn unswydd i gael mynediad i aros yn y DU, yn wynebu cael eu harestio neu eu herlyn.Gall dinasyddion tramor hefyd wynebu cael eu halltudo a’u rhwystro rhag dychwelyd i’r DU am hyd at 14 mlynedd.

 

Rhannu Hoffi