Top

Brig

Priodas

Gyda’n harfordir a chefn gwlad rhagorol, mae Bro Morgannwg yn lle gwych i gynnal eich priodas. Ta waeth beth yw’ch delwedd o’r briodas berffaith, mae’n fownd o ddigwydd yma ym Mro Morgannwg.

 

Efallai mai seremoni fach dawel yr ydych ei eisiau sy’n digwydd yn fuan iawn, neu efallai eich bod chi’n awyddus i gynllunio ymlaen llaw. Waeth beth yw’ch trefniadau, neu eich dewisiadau, rydyn ni wrth law i sicrhau y bydd eich priodas chi'n bodloni’r gyfraith a’ch dyheadau i’r safonau uchel rydym yn falch ohonynt.

 

Mae’r wybodaeth rydym yn ei rhoi yn y tudalennau hyn yn ganllaw cyffredinol yn unig, ac nid yw’n esboniad cyflawn neu drylwyr o Gyfreithiau Priodi Cymru a Lloegr.

 

-Bouquet-Of-Fresh-Roses

Priodi yn y Swyddfa Gofrestru

Mae gan y Swyddfa Gofrestru dair ystafell sydd wedi’u trwyddedi ar gyfer priodasau gyda lle i 80 o westeion yn y brif ystafell. 

 

Y Seremoni

Dyffryn Gardens

Mae ystod eang o eiddo trwyddedig gan gynnwys cestyll, adeiladau rhestredig, gerddi, goleudy, gwinllan, teml Roegaidd a llawer mwy.

 

Lleoliadau Cymeradwy

Gofynnwch i ni fynychu 

Rydym yn fodlon trefnu inni fod yn bresennol, ar ffurf dros dro, ar gyfer y parau hynny sydd am gynllunio ymhell o flaen llaw. I drefnu inni fod yn bresennol yn eich priodas, neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r:

 

 • 01446 700111

 

 

 • Trosi Safonol

  Dyma broses weinyddol syml a bydd y ddau ohonoch yn dod i apwyntiad mewn unrhyw swyddfa gofrestru ac yn llenwi datganiad â manylion amdanoch chi a’ch partneriaeth sifil. Ymhlith y dogfennau y mae’n rhaid ichi eu dangos y mae

   

  - tystiolaeth o’ch enw a’ch dyddiad geni – pasbortau cyfredol neu dystysgrifau geni

  - tystiolaeth o’ch cyfeiriad – adroddiad banc neu fil gwasanaeth diweddar

  - tystysgrif partneriaeth sifil wreiddiol

   

  Caiff datganiad cyfreithiol ei baratoi wedyn ichi’ch dau ei lofnodi ynghyd â’r Uwch-arolygydd Cofrestru.

   

  Os dymunwch gallwch ddewis dweud geiriad y datganiad yn uchel i’ch gilydd cyn llofnodi’r ddogfen drosi. Caiff eich priodas ei chofrestru wedyn a rhoddir tystysgrif briodas i chi.

   

  £45.00 yw’r ffi cyfnewid safonol, a £4.00 am bob tystysgrif priodas a archebir cyn y cyfnewid.

 • Trosi a ddilynir gan Seremony

  Mae dwy ran i’r math hwn o drosi. Y rhan gyntaf yw’r rhan pan fydd rhaid i chi’ch dau fynd i apwyntiad mewn unrhyw swyddfa gofrestru a llenwi datganiad â manylion amdanoch chi a’ch partneriaeth sifil. Ymhlith y dogfennau y mae’n rhaid ichi eu dangos y mae:

  - tystiolaeth o’ch enw a’ch dyddiad geni – pasbortau cyfredol neu dystysgrifau geni

  - tystiolaeth o’ch cyfeiriad – adroddiad banc neu fil gwasanaeth diweddar

  - tystysgrif partneriaeth sifil wreiddiol

   

  Gall seremoni mewn lleoliadau lle mae parau o’r un rhyw yn cael priodi yn gallu digwydd ar ôl llofnodi’r datganiad. Er enghraifft:

  - Swyddfa Gofrestru

  - mangreoedd wedi’u cymeradwyo

  - adeiladau crefyddol sydd wedi’u cofrestru ar gyfer gweinyddu priodasau parau o’r un rhyw  

  - synagog Iddewig pan gafwyd caniatad yr awdurdod llywodraeth

  - cyfarfod aelodau Cymdeithas y Cyfeillion pan gafwyd caniatâd yr awdurdod llywodraethu 

   

  Yn dilyn y seremoni caiff eich priodas ei chofrestru, a gellir rhoi tystysgrif briodas ichi wedyn. Mae’n bosibl i’ch tystysgrif geni naill ai gael ei chasglu neu ei hafon yn y post.

  Mae ffi am y gwasanaeth hwn

   

  Os ydych chi mewn partneriaeth sifil ac rydych yn ystyried ei throsi’n briodas, cysylltwch â’r Swyddfa Gofrestru i gael rhagor o gyngor a gwybodaeth drwy anfon e-bost at  Registrarimmediateaction@valeofglamorgan.gov.uk

 • Swyddfeydd Cofrestru ac Adeiladu Cymeradwy

  Gallwch gael priodas sifil mewn unrhyw Swyddfa Gofrestru neu Adeilad Cymeradwy yng Nghymru neu Loegr.

   

  Mae priodasau a gynhelir mewn Adeilad Cymeradwy yn gyfreithlon dim ond os yw'r adeilad wedi cael ei dystygrifo gan yr awdurdod lleol. Mae trwyddedau’n ddilys am dair blynedd. Mae’n rhaid i chi, felly, gadarnhau bod tystysgrif yr Adeilad Cymeradwy'n ddilys ar ddiwrnod eich priodas.

   

  Mae’n rhaid ichi wirio argaeledd yr uwch-arolygydd cofrestru a chofrestrydd i gynnal eich seremoni a chofrestru’ch priodas, a threfnu i’r cofrestryddion fod yno.

   

  Chi sy’n gorfod archebu’r lleoliad.

   

  Mae’n rhaid ichi roi rhybudd o’ch bwriad i briodi yn eich Swyddfa Gofrestru leol.

 • Yr Eglwys yng Nghymru neu Eglwys Loegr

  I briodi mewn un o eglwysi’r Eglwys yng Nghymru neu Eglwys Loegr mae’n rhaid eich bod naill ai’n byw yn y plwyf, neu eich bod ar Restr Etholiadol yr Eglwys.

   

  Mae’n rhaid ichi gael caniatâd y Ficer.

   

  Gallwch briodi drwy ostegion, trwydded gyffredin neu Dystysgrif Uwch-arolygydd Cofrestru. Bydd angen ichi drafod hyn gyda’r Ficer.  Fodd bynnag, mae trefniadau gwahanol ar waith pan fydd o leiaf un o’r pâr sy’n priodi yn ddinesydd o wlad nad yw’n rhan o EEA.

   

  Caiff y briodas ei chofrestru gan swyddogion yr eglwys ac fel arfer nid oes angen i’r Uwcharolydydd Cofrestru gael rhan.

   

 • Eglwysi, Capeli ac Adeiladau Crefyddol eraill

  Gallwch briodi mewn unrhyw adeilad crefyddol yn yr Ardal Gofrestru rydych yn byw ynddi.

   

  Mae’n rhaid ichi gael caniatâd y gweinidog, offeiriad ac ati.

   

  Caniateir i chi briodi mewn eglwys sydd mewn ardal wahanol i’r un rydych yn byw ynddi dim ond os ydych chi neu’ch partner yn addoli yn yr eglwys honno neu nad oes adeilad ar gyfer eich crefydd yn yr Ardal lle rydych chi’n byw.

   

  Mae’n rhaid ichi roi rhybudd ffurfiol o’ch bwriad i briodi, yn bersonol, yn eich Swyddfa Gofrestru leol.

   

  Mae’n bosibl y bydd yn rhaid ichi drefnu i gofrestrydd o'ch Swyddfa Gofrestru leol ddod i gofrestru'ch priodas. Dylech geisio cyngor eich gweinidog, offeiriad ac ati neu siaradwch â'ch cofrestryddion lleol.

   

  Sylwer y gall sefydliadau crefyddol gynnal seremonïau priodi ar gyfer parau o'r un rhyw os ydynt yn dewis gwneud hynny'n benodol, gydag awdurdod oddi wrth eu hawdurdod llywodraethu i ganiatáu i addoldy gael ei gofrestru ar gyfer priodasau parau o'r un rhyw. Mae'n fater i'r cyrff crefyddol unigol a ydynt am wneud hyn neu beidio. Bydd rhaid i’r corff crefyddol wneud cais i’r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol (GRO) i gael ei gofrestru ar gyfer priodasau o'r un rhyw.

 • Priodi Dramor

  Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â phriodi dramor, dylech chi gysylltu â Chonswl y wlad dramor neu’r Conswl Prydeinig yn y fan lle y cynhelir y seremoni. Mae hyn yn ofynnol i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â chyfraith y wlad honno.

   

  Mae hefyd yn bosibl yr hoffech fynd i wefan y Llywodraeth sy’n cynnig cyngor ar briodi dramor.

   
  Mae'n bosibl y bydd gofyn i chi ddarparu ‘tystysgrif dim rhwystr’. Dyma ddogfen y mae rhai awdurdodau tramor yn gofyn amdani er mwyn galluogi pobl nad ydynt yn ddinasyddion y wlad honno briodi yn eu gwlad ac, o dan rai amgylchiadau, mae’n bosibl i’ch cofrestryddion lleol ei darparu. Os gofynnir ichi ddarparu un, dylech gysylltu â’ch Swyddfa Gofrestru leol.

   

  Os gofynnir ichi ddarparu Apostille (sef cadarnhad ffurfiol bod llofnod, sêl neu stamp sydd ar ddogfen yn un go iawn), gallwch gael rhagor o wybodaeth yn Adran Deddfwriaeth y Swyddfa Dramor a'r Cymanwlad rif ffôn 03700 00244 neu anfonwch e-bost at legalisationenquiries@fco.gsi.gov.uk                                            

   

  Sylwer mai dim ond llys sy’n cael penderfynu ar ddilysrwydd a chydnabyddiaeth, yn ôl cyfraith Loegr, priodas sydd wedi digwydd y tu allan i'r Deyrnas Unedig o dan gyfraith dramor leol. Er hynny, yn gyffredinol, caiff priodas o’r fath ei chydnabod fel un ddilys os yw wedi cydymffurfio â chyfraith y wlad lle y digwyddodd ac roedd gan y pâr y gallu cyfreithiol i briodi o dan gyfraith/gyfreithiau preswylio’r wlad honno.

   

  Os ydych chi'n dal i boeni am ddilysrwydd y briodas, dylech geisio cyngor cyfreithiol.

   

  Ni chewch gofrestru priodasau tramor mewn Swyddfa Gofrestru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhannu Hoffi