Top

Brig

Adnewyddu Priodas neu Bartneriaeth Sifil

Mae seremonïau adnewyddu’n rhoi’r cyfle i barau ail-gadarnhau eu cysegriadau priodas neu bartneriaeth sifil, a dathlu eu hymrwymiad a’u cariad tuag at ei gilydd.

 

Bydd pob seremoni’n unigryw ac mae’n bosib i’r cyplau wahodd eu teuluoedd a/neu eu ffrindiau i gymryd rhan yn y seremoni.  Seremonïau seciwlar ydi’r rhain a does yna ddim cyfeiriadau crefyddol ynddyn nhw o gwbl. Does gan y seremoni ddim statws cyfreithiol ychwaith ac mae’n rhaid i’r pâr gyflwyno tystysgrif eu priodas neu bartneriaeth sifil cyn y gellir trefnu seremoni.

 

Efallai mai dim ond y ddau ohonoch fydd yn bresennol yn y seremoni, neu efallai eich bod am ddathlu gyda’ch teulu a’ch ffrindiau - waeth beth fo’ch cynlluniau gallwn ni eich helpu i drefnu’r dathliad perffaith.  Mae’r seremoni’n ddatganiad cyhoeddus o’ch ymrwymiad, eich cariad a’ch cefnogaeth i’ch gilydd gydol eich oes.  Mae achlysur fel hwn yn rhoi’r cyfle urddasol a ffurfiol i chi:

 • Ailadrodd eich ymrwymiad i’ch gilydd a’ch perthynas drwy gydol eich oes
 • Ailgysegru neu gyflwyno modrwyau newydd

 

Bydd y seremoni’n cael ei gynnal gan “Weinydd” ac ni fydd y person yma’n gweithredu’n mewn unrhyw fodd cyfreithiol.  Er hyn, bydd y Gweinydd yn gallu cynnig cyngor arbenigol i chi er mwyn sicrhau y bydd eich seremoni’n achlysur urddasol ac ystyrlon.

 

Mae yna lawer o wahanol fathau o seremonïau ar gael a baratowyd yn arbennig i wneud pob seremoni’n unigryw ac yn llawn ystyr i’r pâr a’u teulu. Mae’n bosib i chi ychwanegu’r elfennau canlynol fel rhan o’r seremoni:

 • Croeso
 • Darlleniad
 • Seremoni Adnewyddu Addunedau
 • Llofnodi’r dystysgrif ddathliadol gan y pâr a’r tystion
 • Diweddglo

Elfennau Ychwanegol:

 • Cydnabod y pâr
 • Ailgysegru’r modrwyau a gyflwynwyd eisoes
 • Cyflwyno modrwyau newydd
 • Cyflwyno rhoddion
 • Cyfle i westai ddweud gair
 • Darlleniadau pellach

 

Beth fydd y costau?

Ffioedd Dathlu ac Adnewyddu Ymrwymiadau Priodas neu Bartneriaeth Sifil

 • cyfarfod cychwynnol i drefnu dyddiad y seremoni
 • cyfarfod arall cyn seremoni
 • presenoldeb Gweinyddydd hyfforddedig ar y diwrnod ei hun
 • thystysgrif i gofnodi’r seremoni i chi ei gadw i gofio am yr achlysur

Mae’n bosib y bydd rhaid i chi dalu am ddefnyddio’r ganolfan neu adeilad hefyd, a rhywbeth i’r pâr ei drafod yn uniongyrchol gyda rheolwyr y ganolfan honno yw hynny.

 

 • Dydd Llun – ddydd Gwener: £215.00
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau’r Banc: £295.00

 

Yr Awdurdod Lleol sy’n pennu’r ffioedd yma ac maen nhw’n cael eu hadolygu bob blwyddyn.

 

Mae’n bosib cynnal seremonïau yn y rhan fwyaf o’r Adeiladau Cymeradwy yn y Fro – adeiladau a gymeradwywyd ar gyfer gynnal seremonïau priodas a phartneriaethau sifil ydi’r rhain. Mae’n bosib cynnal seremonïau yn y Swyddfa Gofrestru hefyd. O dan rhai amgylchiadau, mae’n bosib cynnal seremonïau mewn mannau cyhoeddus lleol fel bwytai neu dai tafarn.  Cysylltwch â’r Uwch-arolygydd Cofrestru i drafod hyn ymhellach.

 Lleoliadau Cymeradwy

Byddwch yn cael tystysgrif i gofnodi’r seremoni. Gofynnir i’r pâr, eu tystion a’r Gweinyddydd sy’n perfformio’r seremoni lofnodi’r dystysgrif.

 

Cofiwch nad oes gan y seremoni na’r dystysgrif unrhyw statws cyfreithiol.

Os hoffech chi drefnu seremoni, neu eich bod am gael rhagor o wybodaeth/cyngor. Cysylltwch â’r Uwch-arolygydd Cofrestru yn y cyfeiriad isod:

 

Swyddfa Gofrestru 

Swyddfeydd Dinesig

Holton Road

Y Barri 

CF63 4RU

 • 01446 700111

 

 

Rhannu Hoffi