Top

Brig

Copïau o Dystysgrifau 

Copïau o Dystysgrifau Geni, Priodas, Partneriaeth Sifil a Marwolaeth

 

Mae’r Cofrestrydd Arolygu’n cadw cofnodion ar gyfer pob genedigaeth, priodas, partneriaeth sifil a marwolaeth sydd wedi digwydd ym Mro Morgannwg er 1837. 

 

Nodwch: mae ffiniau ardaloedd cofrestru wedi newid dros y blynyddoedd, ac o bosib bydd rhai cofnodion yn cael eu cad mewn ardaloedd cofrestru gwahanol erbyn hyn.

 

Gwybodaeth am ffiniau

 

Ar ffurf tystysgrif yn unig y gellir rhyddhau’r wybodaeth. 

 

Gwneud cais am Gopi o Dystysgrif

Gallwch chi wneud cais am gopi o dystysgrif drwy’r post, dros y ffôn neu drwy alw heibio. Bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch chi:

  • y math o dystysgrif rydych yn gwneud cais amdani (geni, priodas, marwolaeth neu bartneriaeth sifil) 
  • yr enw neu’r enwau sy’n berthnasol i’r dystysgrif  
  • dyddiad y digwyddiad 
  • lleoliad y digwyddiad
  • unrhyw wybodaeth bellach berthnasol a allai fod o help i ni ddod o hyd i’r dystysgrif

 

Cais dros y ffôn 

Mae gofyn talu â cherdyn am geisiadau dros y ffôn, a bydd angen i ddeiliad y cerdyn fod yn bresennol i wneud y taliad.

  • 01446 700111

 

Gwneud cais yn y Swyddfa Gofrestru 

Gall ceisiadau gael eu gwneud drwy ymweld â Swyddfa Gofrestru Bro Morgannwg yn y Swyddfeydd Dinesig yn y Barri. Mae hyn yn golygu bod angen llenwi ffurflen fer. Derbynnir taliadau mewn arian parod yn unig.

 

Cais drwy’r post 

Dylid anfon siec neu archeb bost gyda phob cais, yn daladwy i: Y Cofrestrydd Arolygu.   

 

Anfonwch amlen â stamp arni wedi’i chyfeirio atoch chi os gwelwch yn dda. Os gwneir cais am dystysgrifau lluosog, rydyn ni’n argymell eich bod yn anfon siec ar wahân ar gyfer pob cofnod.

 

Swyddfa Gofrestru Bro Morgannwg

Y Swyddfeydd Dinesig 

Holton Road 

Y Barri 

CF63 4RU

Ffioedd

Pris tystysgrif: £10.00


Os ydy’r wybodaeth a roddir yn gyflawn ac yn gywir, byddwn yn darparu tystysgrif o fewn pum niwrnod gwaith. Fodd bynnag, os mai gwybodaeth rannol yn unig y gellir ei rhoi, efallai fydd angen ychwaneg o amser arnom i chwilio’r mynegeion â llaw, neu bydd angen manylion pellach gennych chi cyn i ni gyflawni chwiliad. 

 

Os na fyddwn ni’n medru dod o hyd i’r cofnod y gwnaethoch gais amdani, byddwn yn dychwelyd eich siec neu archeb bost atoch. 

Rhannu Hoffi