Trwsio Twll

Big Fill Welsh

Mae gwneud gwaith rhoi wyneb newydd ar y ffordd a phroblemau tyllau yn y ffordd yn her barhaol i bob cyngor, ond yma yn y Fro rydym yn ymateb i'r her gyda'n Hymgyrch Llenwi MAWR.

  

Mae ymgyrch y gwaith MAWR yn gweithio ychydig yn wahanol i’n hamserlen tyllau yn y ffordd arferol, er enghraifft os ydych wedi dod o hyd i dwll yn y ffordd yn ward Illtyd ac mae'r amserlen yn dweud y byddwn yn y ward honno ar 9 a 10 Awst, rhowch wybod inni rhwng dydd Llun i ddydd Iau o'r wythnos honno a byddwn yn ei ychwanegu i'n rhestr iddo gael ei lenwi.

 

Cofiwch, os gwelwch dwll gyda marc gwyn o'i gwmpas, does dim rhaid rhoi gwybod inni amdano - rydym eisiau yn mynd i'r afael ag ef! 

 

Rhowch wybod am Dwll yn y Ffordd i’r Gwaith MAWR

Mae nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan yn ymgyrch y Gwaith MAWR, os gwelwch dwll yn y ffordd rhowch wybod inni mewn un o dair ffordd, ond cofiwch edrych ar ein hamserlen yn gyntaf!

 

 • 01446 700111 - Ffoniwch ni a gadewch inni wybod eich bod yn rhoi gwybod am dwll Gwaith MAWR yn y ffordd

Amserlen y Gwaith MAWR

Os ydych wedi gweld twll yn y ffordd ac am iddo gael ei lenwi, edrychwch ar amserlen penwythnosau'r Llenwi MAWR i weld a fyddwn yn dod i'r ardal. 

 

Os yw’r amserlen yn dweud y byddwn yn eich ward ar 9 a 10 Awst, rhowch wybod inni amdano rhwng dydd Llun i dydd Iau yr wythnos honno a gwnawn ei ychwanegu i'n rhestr o atgyweiriadau.

 

Amserlen y Gwaith Mawr
WardAdroddiad RhwngDyddiadau Atgyweirio 
St Augustine's 28 Mai - 01 Mehefin 2017 02 and 03 Mehefin 2018
Stanwell  11 - 15 Mehefin 2018 16 and 17 Mehefin 2018
Plymouth 25 - 29 Mehefin 2018 30 Mehefin and 01 Gorffennaf 2018

 

 • Sut rwy'n gwybod ym mha ward rydw i? 
  Ffoniwch ni ar 01446 700111 a bydd ein hymgynghorwyr yn hapus i helpu. 
 • Pam rydym yn cael tyllau yn y ffordd? 
  Mae twll yn y ffordd yn fan yn y ffordd lle mae’r asffalt wedi erydu a lle mae pant yn ffurfio. Wrth iddynt heneiddio, mae mwy a mwy o fân-dyllau yn ffurfio ac yn amsugno mwy o ddŵr glaw. Mae rhew hefyd yn effeithio ar arwynebau'r ffordd, wrth i'r dŵr suddo i lawr, rhewi ac ehangu, gan wanhau’r arwyneb ac yn achosi i ddarnau o’r ffordd lacio. Bydd cerbydau’n gyrru dros dyllau yn y ffordd hefyd yn peri i’r pant dyfu gydag amser. 
 • Sut mae’r ymgyrch Gwaith MAWR yn wahanol? 
  O’r blaen byddai ein harolygwyr priffordd, ynghyd â chontractwyr Birkett LGA Ltd, yn gweithio i amserlen wythnosol o ddydd Llun i ddydd Gwener.  Ond yn ystod 'Y Gwaith MAWR’, mae ein criwiau'n gwneud gwaith ychwanegol yn ystod y penwythnos hefyd, gyda'r nod o lenwi tyllau yn y ffordd ym mhob ward yn y Fro. Caiff tyllau yn y ffordd y nodir eu bod mewn ardal risg uchel eu llenwi o fewn 24 awr.
 • Beth sy’n digwydd os oes llawer o dyllau mewn un heol? 
  Mae’n debygol y caiff yr heol (neu ran ohoni) ei nodi er mwyn inni roi wyneb newydd arni yn ddiweddarach. Cofiwch, hyd yn oed os ydym wedi llenwi twll yn y ffordd mae'n bosibl y bydd twll newydd yn ffurfio ger llaw o fewn ychydig o ddiwrnodau, mae pobl weithiau'n meddwl nad ydym wedi llenwi twll yn y ffordd ar ôl iddynt roi gwybod inni amdano pan fyddwn wedi. 
 • Rhoddais wybod am dwll yn y ffordd, ond nid yw wedi'i lenwi hyd yma - beth sy'n digwydd? 
  Rydym yn ymateb i bob adroddiad cyn gynted ag y gallwn ni. Bydd y goruchwylydd ar y safle a’n harolygwyr yn blaenoriaethu gwaith a nodwyd ar gyfer pob penwythnos.  Os oes gormod o waith i griwiau dros benwythnos, byddwn yn ychwanegu unrhyw dyllau sy’n weddill i’n gwaith wythnosol. 
 • Gaf i barcio? 
  Os yw twll yn y ffordd wedi’i farcio â gwyn, mae ar ein 'rhestr o beth i'w gwneud' ar gyfer y penwythnos dilynol. Felly, os gwelwch dwll â marc gwyn, peidiwch â pharcio'n agos ato yn ystod y penwythnos. Unwaith y bydd ein criw yno dylent orffen y gwaith o fewn awr.