Top

Brig

Gwasanaethau Cynllunio A-Y

 

A  B  C  E  F/Ff  G  H  L/Ll  M  N  P  R/Rh  S  Y

 

 

A

 

Adeiladau Peryglus

Cysylltwch â’r adran Rheoli Datblygu

 

Adeiladau Rhestredig

Gwybodaeth neu gyngor ar warchod adeiladau rhestredig neu hanesyddol

 

Anghydfodau ynglŷn â Therfynau

Nid yw’r Adran Gynllunio yn delio ag anghydfodau’n ymwneud â therfynau oherwydd yr unig ddiffiniad cywir o derfynau eiddo yw’r hwnnw sy’n ymddangos ar weithredoedd y tŷ (house deeds). Yn aml iawn mae’r Gofrestrfa Tir yn gallu helpu - ffoniwch 01792 355000.

 

Apeliadau

Gwybodaeth ar sut i Apelio yn erbyn Penderfyniad Cynllunio neu Rybudd Gorfodi.

 

Archwiliadau

Gwybodaeth ar gamau allweddol archwiliadau Rheoli Cynllunio.

 

Ardaloedd Cadwraeth

Gwybodaeth am y cyfyngiadau mewn perthynas â chynllunio mewn ardaloedd cadwraeth.

 

 

B

 

Briffiau Datblygu

Gwybodaeth ar friffiau datblygu penodol.

 

 

C

 

Cadwraeth

Ewch i’r tudalennau Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth a Henebion.

Am wybodaeth neu gyngor ar warchod parciau, gerddi hanesyddol neu henebion

 

Caniatâd Cynllunio

Ewch i’r dudalen Cyngor Cynllunio, neu ewch i wefan Y Porth Cynllunio am wybodaeth fwy manwl. Llenwch y Ffurflen Gais briodol i wneud cais am ganiatâd cynllunio. Trowch at y Rhestrau Wythnosol i weld y ceisiadau diweddaraf yn eich ardal chi.

 

Canllawiau ar gyfer Ceisiadau Cynllunio

Gwybodaeth a chyngor ar sut i fynd ati i baratoi cais cynllunio.

 

Canllawiau ar gyfer Cynllunio Lleol

Ar y wefan hon mae ein Canllawiau Cynllunio Atodol sy’n delio ag amrywiaeth eang o bynciau fel Tai Fforddiadwy, Ardaloedd â Thirwedd Arbennig, Addasu Adeiladau Gwledig a Choed a Datblygu.

 

Canllawiau Rheoli Adeiladu

Rhestr o Ganllawiau defnyddiol ar gyfer rheoliadau Rheoli Adeiladu.

 

Canllawiau Cynllunio Atodol

Taflenni gwybodaeth i’ch helpu gyda’ch ceisiadau cynllunio a rheoli adeiladu gan gynnwys pynciau fel Addasu Ysguboriau a Choed a Datblygu.

 

Cefn Gwlad

Gwybodaeth ar faterion gwledig, parciau gwledig, tirlunio a bioamrywiaeth

  • 01446 704623

 

Ceisiadau Cynllunio

Mae’r uned Rheoli Datblygu yn delio â cheisiadau cynllunio ar gyfer pethau fel estyniadau ar dai, newid defnydd, datblygiadau preswyl neu ddiwydiannol newydd ac echdynnu mwynau. Rydym ni hefyd yn ymchwilio i gwynion ynglŷn â thorri rheolau Rheoli Cynllunio.

 

Coed ar ymylon ffyrdd

Trowch at y Canllawiau Cynllunio Atodol i gael gwybodaeth.

 

Coed mewn Ardaloedd Cadwraeth

I gael gwybodaeth am drin neu docio coed mewn Ardal Gadwraeth, cysylltwch â’r adran Rheoli Datblygu. I gael cyngor ynglŷn â choed sydd ar dir o eiddo’r Cyngor. 

 

Cofnodion

Manylion am gofnodion y Pwyllgor Cynllunio a chyfarfodydd eraill y Cyngor.

 

Cofrestr Cynllunio

Mae’r gofrestr cynllunio yn rhestru’r holl amodau a’r penderfyniadau a wnaed mewn perthynas â phob cais cynllunio ac mae croeso i chi ei harchwilio, am ddim, yn ein derbynfa yn Swyddfa’ r Doc yn ystod oriau gwaith. Yn anffodus mae’n rhaid i ni godi tâl am gopiau.

 

Cwynion

Mae’n bosib i chi gwyno ynglŷn â datblygiadau heb awdurdod drwy anfon ffurflen ar-lein neu brintio ffurflen a’i hanfon atom yn yr adran Gorfodaeth Cynllunio .

 

Pe baech chi’n anhapus â’r gwasanaeth a gawsoch gan yr Adran Gynllunio, cysylltwch â’r Swyddog Gwybodaeth Cynllunio

 

Cyflwyno sylwadau ynglŷn â chais cynllunio

Mae’n rhaid i chi gyflwyno’ch sylwadau’n ysgrifenedig i’r cyfeiriad canlynol:

 

Pennaeth Cynllunio a Thrafnidiaeth

Swyddfa’r Doc

Y Barri

CF63 4RT

Bydd rhaid i’r sylwadau ein cyrraedd cyn y dyddiad cau - fel rheol 21 niwrnod ar ôl gosod yr hysbyseb. Mae pob llythyr yn llythyr cyhoeddus ac mae’n rhaid i’r sylwadau ymwneud â materion cynllunio.

 

Cyngor a Chanllawiau

Cyflwyniad i’r broses gynllunio a sut i fynd ati i baratoi Cais Cynllunio

 

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth

Paratowyd Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Leol y Fro gan Bartneriaeth Bioamrywiaeth Bro Morgannwg.

 

Cynllun Trafnidiaeth

Mae’r Cynllun Trafnidiaeth Leol yn gosod yr agenda trafnidiaeth ar gyfer Bro Morgannwg.

 

Cynlluniau Datblygu

Y Cynllun Datblygu Unedol a’r Cynllun Datblygu Lleol

 

 

E

 

Enwi a rhifo strydoedd

Yr adran Dylunio Peirianyddol sy’n rhan o’r Gwasanaethau Gweladwy sy’n gyfrifol am enwi a rhifo tai newydd a datblygiadau masnachol a diwydiannol

 

 

F/Ff

 

Ffioedd

Gwybodaeth am ffioedd ceisiadau cynllunio.

 

Ffurflenni Cais

Ar gael i’w llawrlwytho yn fformat PDF.

 

 

G

 

Gorchymynion Gwarchod Coed

 

Gorfodaeth

Gwybodaeth ynglŷn â thorri rheolau Cynllunio. Cysylltwch â ni os ydych chi eisiau gwybodaeth ynglŷn â chaniatâd cynllunio neu sut i gydymffurfio ag amodau cynllunio datblygiad arbennig.

 

Gwrychoedd a Pherthi Uchel

Gwybodaeth ynglŷn ag anghydfodau mewn perthynas â gwrychoedd a pherthi.

 

Gwybodaeth Cyswllt

Oriau swyddfa a manylion ynglŷn â phwy i gysylltu.

 

 

H

 

Hysbysebion

Trowch at y Ffurflen Ganiatad Hysbysebu am fwy o fanylion.

 

 

L/ll

 

Llwybrau Troed

I gael gwybodaeth ynglŷn â Hawliau Tramwy ym Mro Morgannwg

 

 

M

 

Mapiau

Mae’n ddrwg gennym ond dim ond mewn perthynas â cheisiadau am ganiatâd cynllunio neu reoliadau adeiladu y gallwn ni gynnig mapiau i chi. I weld mapiau yn dangos swyddfeydd y cyngor ewch i’r dudalen Cysylltu â’r Adran.

 

Mwynau

I gael gwybodaeth am echdynnu mwynau a chael gwared â gwastraff

 

 

N

 

Newid Defnydd

Cysylltwch â’r adran Rheoli Datblygu

 

 

P

 

Perchenogaeth Tir

Cysylltwch â’r Gofrestrfa Tir yn Abertawe

  • 01792 355000

 

Polisi Cynllunio

Gwybodaeth am gynlluniau datblygu statudol a Cynllun Datblygu Unedol Bro Morgannwg.

 

Pwyllgor Cynllunio

Gwybodaeth am y Pwyllgor Cynllunio.

 

 

R/Rh

 

Radon

Mae gwybodaeth am fesurau diogelwch ar gyfer nwy Radon trowch at y nodiadau Rheoli Datblygu.

 

Rheoliadau Rheoli Cynllunio

Cyn mynd ati i adeiladu, altro, ymestyn neu newid defnydd adeilad y mae’n bosib y bydd angen caniatad a chyngor arnoch yn y lle cyntaf.

 

Rhyddid Gwybodaeth

Mae gan y cyhoedd hawl i weld gwybodaeth sydd ym meddiant awdurdodau lleol. Y ddeddf berthnasol yw Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Weld Gwybodaeth) 1985.  

 

 

S

 

Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig

  • 01446 704623

 

 

Y

 

Ystadegau

Mae ein Hystadegwyr yn darparu gwybodaeth i’r cyhoedd, busnesau a myfyrwyr.