Top

Brig

Hawl i Weld Gwybodaeth

Mae gan y cyhoedd hawl i weld gwybodaeth sydd ym meddiant awdurdodau lleol.  Y ddeddf berthnasol yw Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Weld Gwybodaeth) 1985.  

 

Mae angen i’r cyngor ddweud pryd mae’r wybodaeth am gynllunio’n cael ei gyhoeddi.  Yn achosion ceisiadau sydd o dan adain Delegated Powers, mae’r cyfan ar gael cyn i’r cais gael ei ystyried, ond mae angen trefnu apwyntiad gyda’r Swyddog Gwybodaeth.  Nodwch fod yna bosibilrwydd y bydd y ffeil wedi newid rhwng dyddiad eich apwyntiad a dyddiad ei ystyriaeth wrth i ohebiaeth gyrraedd.

 

Y gofrestr gynllunio

 

Dan y Ddeddf hon mae Cyngor Bro Morgannwg yn nodi pan fydd gwybodaeth sy'n cael ei chadw am ffeiliau cynllunio yn dod ar gael. Yn achos ceisiadau cynllunio y penderfynir arnynt dan Bwerau Dirprwyedig, mae cynnwys llawn y ffeil ar gael cyn penderfynu, yn amodol ar wneud apwyntiad gyda’r Swyddog Gwybodaeth. Fel dogfen weithiol, mae’n bosib na fydd yr holl ohebiaeth y bydd y penderfyniad yn seiliedig arni yn y ffeil ar yr adeg yr edrychir arni.

 

 • Y gofrestr gynllunio

  Y ddeddf berthnasol yw Adran 69 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.  Mae angen cofrestr mewn dwy ran:

   

  Rhan un:  Y ffurflen gais, cynlluniau ac unrhyw wybodaeth arall cyn i’r cais gael ei ystyried.  Mae angen i chi ymweld â Swyddfa’r Dociau yn Y Barri a gofyn am y “Part one file”.   Mae’r gwasanaeth am ddim ond rydym yn gofyn i chi dalu ychydig am lungopïo.

   

  Rhan dau:  Y cynlluniau a’r penderfyniad.  Rydym yn gofyn i chi drefnu apwyntiad i weld y rhain ond os nad yw pethau’n rhy brysur mi wnawn ein gorau glas i’ch cynorthwyo heb rybudd.  Mae’r gwasanaeth am ddim (hyd yn oed am hen benderfyniadau) ond rydym yn gofyn i chi dalu ychydig am lungopïo.

   

  Ffeiliau wedi eu pennu / wedi eu cau:  Mae’n rhaid trefnu apwyntiad i weld y rhain.  Mae’n bosib y bydd angen talu i weld ffeiliau cyfan; mae’r manylion islaw.

 • Rheoli datblygu

  Yn achos ffeiliau wedi eu pennu, yn ogystal â’r manylion uwchlaw mae’r canlynol ar gael ar eich cyfer:

   - cynlluniau

   - penderfyniadau

   - ymatebion i ymgynghoriadau a rhybuddion i gymdogion

   - adroddiadau swyddogion.

   

  Yn y mwyafrif o achosion, mae Deddf Hawl Gweld Gwybodaeth 1985 neu Ddeddf Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn cael y flaenoriaeth ar y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

   
 • Apelio

  Mae apeliadau cyfredol yn cael eu trin fel ceisiadau cyfredol.  Maen nhw i’w gweld yn Swyddfeydd y Dociau yn Y Barri.  Mae’n syniad da i drefnu apwyntiad o flaen llaw.

   

  Ar gyfer apelio yn erbyn penderfyniadau wedi eu pennu, mae pethau fel sy’n cael eu hesbonio uwchlaw ynglŷn â cheisiadau wedi eu pennu.

   

 • Gorfodaeth

  Ar y cyfan, ni fydd manylion ffeiliau gorfodaeth ar gael gan fod y mwyafrif yn deillio o gŵyn ac mi fydd yr unigolyn sydd wedi cwyno wedi gofyn am gadw ei fanylion yn gyfrinachol.

   

  Os oes Rhybudd ffurfiol wedi ei gyhoeddi, mae’r rhybudd ac unrhyw wybodaeth berthnasol – er enghraifft y cynlluniau – ar gael i’w gweld.  Rydym yn awgrymu eich bod yn cysylltu i drefnu apwyntiad.

 • Gwybodaeth am ryddhau amodau sy’n gysylltiedig â chaniatâd cynllunio

  Er mwyn cael gwybod os yw pawb perthnasol wedi cydymffurfio â’r amodau, neb heb gydymffurfio â’r amodau, mae angen gofyn am Dystysgrif Cyfreithlondeb.  

   

 

Mi fydd popeth ar gael cyn gynted â phosib, ond yn bendant o fewn ugain diwrnod gwaith at dderbyn y cais.

 

Mae gan y cyngor yr hawl i ofyn am daliad rhesymol.  Mae  ar gael yma.  Os oes angen i chi weld mwy nag un ffeil, dyma’r Rhestr Costau Gweld Ffeiliau Wedi Eu Pennu.

 

 

Am wybodaeth am geisiadau Rheoli Adeiladu, mae angen ysgrifennu at: