Top

Brig

Cyngor a Chanllawiau

Cyn y cewch chi godi adeiladau newydd, gwneud newidiadau sylweddol, ehangu adeiladau presennol a gwneud llawer o newidiadau eraill i’r ffordd y defnyddir adeiladau a thir, mae’n rhaid i chi gael caniatâd cynllunio.

 

Mae'r Canllaw ar gyfer Gynllunio ym Mro Morgannwg yn esbonio mwy am Reolaeth Datblygu, Gorfodaeth Cynllunio, Apeliadau a'r Gwasanaeth Rheoli Adeiladu.  

 

Mae nifer o newidiadau pwysig i'r broses Ceisiadau Cynllunio a Rheoli Datblygu yng Nghymru. Daeth yr is-ddeddfwriaeth ganlynol i rym ar 16 Mawrth 2016.

 • Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Apêl Dilysu) (Gweithdrefn Sylwadau Ysgrifenedig) (Cymru) 2016
 • Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gwasanaethau Cyn Gwneud Cais) (Cymru) 2016
 • Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2016 ( "y Gorchymyn")

 

Newidiadau i Broses a Datblygu

 

 

*Ni all y Cyngor gynnig cyngor anffurfiol ac ysgrifenedig yn y dyfodol rhagweladwy ar yr angen am ganiatâd cynllunio ar gyfer ceisiadau gan ddeiliaid tai a bydd angen cais ffurfiol am yr holl benderfyniadau o'r fath. Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn penderfynu ar bob cais yng nghyswllt Tystysgrif Cyfreithlondeb dan Adran 192 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn unol â'r Gorchymyn newydd.

Newidiadau pwysig i broses Ceisiadau Cynllunio a Rheoli Datblygu yng Nghymru

Bydd yr is-ddeddfwriaeth a ganlyn yn dod i rym ar 16 Mawrth, 2016.

 • Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Apêl Dilysu) (Gweithdrefn Sylwadau Ysgrifenedig)(Cymru) 2016
 • Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gwasanaethau Cyn Gwneud Cais) (Cymru) 2016
 • Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2016 ("y Gorchymyn") 

Isod ceir esboniad ar y prif newidiadau i'r broses o reoli datblygiad. Bwriada Llywodraeth Cymru  gyhoeddi gwybodaeth ychwanegol mewn 'Llawlyfr Rheoli Datblygiad' ym mis Mawrth i gyd-fynd â chyflwyno’r ddeddfwriaeth uchod.

 

Is-ddeddfwriaeth

 • Ymgynghori Cyn Gwneud Cais

  Mae hwn yn ofyniad statudol fel bod datblygwyr yn cyflwyno adroddiad Ymgynghori Cyn Cyflwyno Cais fel rhan o unrhyw gais cynllunio am ddatblygiad "mawr" a rhaid osgoi unrhyw  ddryswch rhwng proses Cyn Gwneud Cais y Cyngor ei hun.

   

  Ceir canllawiau manwl ar y gofyniad am Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio dan Adran 17 Deddf Cynllunio Cymru 2015

   

  Daeth darpariaethau’r DMPWO ar gyfer ymgynghori cyn ymgeisio mewn perthynas â cheisiadau am ddatblygiad "mawr" i rym ym mis Mawrth 2016 ac mae'r gofyniad i ymgeiswyr gyflwyno adroddiad Ymgynghori Cyn Gwneud Cais (PAC) wedi dod yn ofyniad dilysu ar gyfer ceisiadau a wneir ar ôl Awst 1, 2016.

   

  Fel rhan o'r broses PAC, mae'n ofynnol i ddatblygwyr gynnal ymgynghoriad cyn gwneud cais gydag "ymgyngoreion cymunedol ac "ymgyngoreion arbenigol". Mae'n ofynnol i'r ymgynghorai roi "ymateb sylweddol" i'r datblygwr o fewn 28 diwrnod, neu o fewn unrhyw gyfnod y cytunwyd arno.

   

  Fel cymorth i ddatblygwyr wneud y cyswllt gydag "ymgyngoreion cymunedol ac "ymgyngoreion arbenigol " mae rhestr wedi cael ei chynhyrchu o'r holl Gynghorau Tref / Cymuned ac Aelodau’r Wardiau ac Ymgyngoreion Arbenigol, yn seiliedig ar Atodlen 4 Gorchymyn Deddf Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn 2016. 

 • Gwasanaethau Cyn ymgeisio

  Dan Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gwasanaethau Cyn Cyflwyno Cais) (Cymru) 2016 rhaid i bob awdurdod cynllunio lleol (LPAs) yng Nghymru ddarparu gwasanaeth cyn ymgeisio statudol.

  Mae'n rhaid i ymgeiswyr gwblhau a chyflwyno ffurflen ymholi cyngor cyn ymgeisio yn cynnwys gwybodaeth am eu cynnig i alluogi ymateb.

   

  Bydd yn ofynnol i chi ddarparu o leiaf:


  •  Enw, cyfeiriad a manylion cyswllt
  •  Disgrifiad o'r cynnig (gan gynnwys arwydd o gynnydd mewn arwynebedd llawr, a / neu nifer yr unedau newydd arfaethedig) 
  •  Cyfeiriad y safle 
  •  Cynllun Lleoliad
  •  Ffi 

   

  Mae'r ffioedd y gellir eu codi am wasanaethau cyn-ymgeisio statudol yn awr yr un fath ar draws Cymru, ond yn amrywio gan ddibynnu ar faint a graddfa'r datblygiad arfaethedig:

   

  •  Deiliaid Tai - £25

  •  Datblygiad bach - £250

  •  Datblygiad mawr - £600

  •  Datblygiad mawr iawn - £1000

   

  Yng nghyswllt datblygiadau mawr iawn bydd y ffi uchod yn cynnwys cyfarfod o awr yn swyddfeydd y Cyngor, yn ôl disgresiwn y Cyngor. Am ffi ychwanegol o £160 (yn cynnwys TAW) bydd y Cyngor yn darparu cyfarfod awr yng nghyswllt Deiliaid Tai, Datblygiad Bach, Mawr neu Fawr iawn mewn ymateb i  gais, yn ôl disgresiwn y Cyngor.

  Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn ymdrechu i ddarparu ymateb ysgrifenedig i bob ymholiad-cyn-gwneud-cais-dilys o fewn 21 diwrnod, oni fydd cytundeb ar estyniad amser rhwng yr awdurdod a'r ymgeisydd.


  Fel lleiafswm, dylai ymgeiswyr ar gyfer datblygiadau gan ddeiliaid tai dderbyn y wybodaeth ganlynol o fewn eu hymateb ysgrifenedig:


  •  Hanes cynllunio perthnasol y safle
  •  Polisïau perthnasol y cynllun datblygu y bydd y cynnig datblygu yn cael ei asesu yn eu herbyn
  •  Y canllawiau cynllunio atodol perthnasol (hy dylunio, cadwraeth ac ati)
  •  Unrhyw ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill
  •  Asesiad cychwynnol o'r datblygiad arfaethedig, yn seiliedig ar y wybodaeth uchod

  Yng nghyswllt yr holl gynigion datblygu eraill, dylai ymgeiswyr dderbyn yr holl wybodaeth a amlinellir uchod, yn ogystal bydd raid crybwyll a fydd unrhyw ardollau dan Adran 106 neu Ardollau Seilwaith Cymunedol yn daladwy ai peidio â rhoi arwydd faint fydd y cyfraniadau hynny.

  Oni thelir y ffi briodol, ni fydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol dan unrhyw rwymedigaeth i dderbyn ffurflen ymholi cyn ymgeisio.

 • Newidiadau i Ddatganiadau Dylunio a Mynediad

  Bydd y gofyniad am Ddatganiad Dylunio a Mynediad (DAS) yn newid ar 16 Mawrth, 2016. Bydd y gofyniad i gyflwyno DAS gyda chais cynllunio yn berthnasol i'r canlynol yn unig:

  • Pob cais cynllunio ar gyfer datblygiad "mawr" 1 ac eithrio'r rhai ar gyfer gweithrediadau mwyngloddio; datblygiadau gwastraff; llacio amodau (ceisiadau adran '73') a cheisiadau yng nghyswllt newid sylweddol yn y defnydd o dir neu o adeiladau.

  • Pob cais cynllunio ar gyfer datblygiadau mewn ardal gadwraeth 2 neu Safle Treftadaeth y Byd 3 sy'n cynnwys darparu un neu ragor o anheddau neu arwynebedd llawr o 100 metr sgwâr (gros) neu fwy.

  Yn achos ceisiadau cynllunio nad oes arnynt angen DAS, gall yr LPA ofyn am wybodaeth bellach am y cynllun yn ystod y prosesau cyn ymgeisio a phenderfynu os bydd hynny’n eu cynorthwyo i wneud penderfyniad ar y cais yng ngoleuni polisïau dylunio’r cynllun datblygu. Fodd bynnag, rhaid i unrhyw wybodaeth sydd ei hangen fod, bellach, yn berthnasol i bwrpas penderfynu ar y cais, ac yn rhesymol yng nghyswllt natur a graddfa'r datblygiad arfaethedig.  

  Cynnwys y Datganiad Dylunio a Mynediad

  Mae'r DMPWO wedi’i ddiwygio fel bod rhaid i DAS: 
  • egluro'r egwyddorion a'r cysyniadau dylunio sydd wedi'u defnyddio yng nghyswllt y datblygiad.
  • ddangos y camau a gymerwyd i werthuso cyd-destun y datblygiad a sut mae dyluniad y datblygiad yn ystyried y cyd-destun.
  • egluro'r polisi neu'r dull a fabwysiadwyd yng nghyswllt mynediad a sut y rhoddwyd sylw i bolisïau sy'n ymwneud â mynediad yn y cynllun datblygu.
  • esbonio sut y rhoddwyd sylw i faterion penodol a allai effeithio ar fynediad i'r datblygiad.

  Pan fo’n bosib dylid cytuno ar gwmpas y DAS yn y cyfnod cyn cyflwyno cais y datblygiad er mwyn sicrhau bod yr holl faterion perthnasol yn cael eu cynnwys.

 •  Ceisiadau Annilys: Hysbysiad ac Apêl

  Hysbysiad - Awdurdodau Cynllunio Lleol

  Ar 16 Mawrth daeth darpariaethau newydd i rym – rhai sy’n caniatáu apêl yn erbyn penderfyniad gan yr ACLl bod cais yn annilys. Mae'r ddarpariaeth hon yn berthnasol i geisiadau am ganiatâd cynllunio ac i unrhyw ganiatâd, cytundeb, neu gymeradwyaeth sy'n ofynnol oherwydd unrhyw amod neu gyfyngiad a fo ynghlwm wrth ganiatâd cynllunio.  

  Os bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol o'r farn nad yw cais am ganiatâd cynllunio (neu unrhyw beth sydd ynghlwm wrtho) yn cydymffurfio â gofyniad dilysu (gweler Adran 62 o Ddeddf 1990) rhaid iddynt roi hysbysiad i'r ymgeisydd yn datgan bod y cais yn annilys.

  Rhaid i'r hysbysiad hwn nodi beth yw’r gofynion penodol dan sylw (mewn perthynas ag Adran 62 o Ddeddf 1990) ac egluro pam nad yw'r cais yn cydymffurfio â gofynion dilysu. 

  Yn achos cais am ganiatâd, cytundeb, neu gymeradwyaeth (y bo’u hangen gan unrhyw amod neu gyfyngiad ynghlwm wrth y caniatâd cynllunio a roddir) rhaid i'r ACLl roi hysbysiad nad yw cais yn ddilys os ydynt o'r farn nad oedd y cais yn cydymffurfio â thelerau'r caniatâd cynllunio, oherwydd bod yr ymgeisydd heb gynnwys gwybodaeth yn y cais neu heb ddarparu dogfennau neu ddeunyddiau eraill gydag ef. Rhaid i'r hysbysiad, mewn achos fel hwn, nodi pa wybodaeth, dogfennau neu ddeunyddiau y mae gofyn eu cyflwyno.  

  Mewn hysbysiad nad yw cais yn ddilys, rhaid rhoi gwybod i'r ymgeisydd bod ganddynt hawl i apelio i Weinidogion Cymru drwy’r Arolygiaeth Gynllunio o fewn pythefnos i ddyddiad yr hysbysiad, ac yn cynnwys y manylion cyswllt perthnasol i'r ymgeisydd apelio os ydyw’n yn dewis gwneud hynny

   

  Gwneud apêl – Apelyddion

  Wedi iddo dderbyn hysbysiad bod cais yn annilys, mae gan yr ymgeisydd gyfnod o bythefnos o ddyddiad yr hysbysiad i gyflwyno apêl yn erbyn annilysu’r cais i Weinidogion Cymru.

  Rhaid i'r apêl gael ei gwneud drwy gyflwyno ffurflen a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru (bydd hyn ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru cyn 16 Mawrth 2016) a'i chyflwyno ynghyd a’r wybodaeth ganlynol:
  • Copi o'r hysbysiad a gyflwynwyd gan yr ACLl
  • Copi o'r cais a wnaed i'r ACLl
  • Copi o'r ffurflenni, dogfennau, cynlluniau, lluniadau, datganiadau, daliadau, tystysgrifau, manylion neu dystiolaeth a gyflwynwyd i'r Awdurdod Cynllunio Lleol mewn cysylltiad â'r cais
  • Copi o'r hysbysiad o'r penderfyniad i roi caniatâd cynllunio (nodwch fod hyn yn berthnasol yn unig pan fo apêl yn ymwneud â chais am ganiatâd, cytundeb, neu gymeradwyaeth sy'n ofynnol dan unrhyw amod neu gyfyngiad ynghlwm wrth y caniatâd cynllunio a roddwyd)

  Rhaid i'r apelydd hefyd anfon at yr ACLl, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, gopi o'r ffurflen (a dogfennau) a gyflwynwyd i Weinidogion Cymru fel bod yr awdurdod yn ymwybodol bod apêl wedi ei gwneud, a pha wybodaeth a gyflwynwyd yn yr her i’r hysbysiad. Wedyn bydd yr ACLl yn gwybod i beidio â chymryd unrhyw gamau pellach ar y cais hyd nes y bydd canlyniad yr apêl yn hysbys.

  Er bod modd cyflwyno apeliadau ar ffurf copi caled a thrwy'r post, anogir apelyddion i gyflwyno pob gwybodaeth yn electronig a thrwy hynny wneud y broses mor effeithlon ag y bo modd.

  Pan fo’r Arolygiaeth Gynllunio yn derbyn apêl (ar ran Gweinidogion Cymru) byddant yn ysgrifennu at yr apelydd a'r ACLl i'w hysbysu o rif cyfeirnod yr apêl. Mae Gweinidogion Cymru wedi gosod targed o 21 diwrnod i’r Arolygiaeth Gynllunio i ystyried a phenderfynu ar apeliadau yn erbyn annilysu ceisiadau. 

  Pan fo apêl yn cael ei chadarnhau, yna ni fydd angen cyflwyno’r wybodaeth y gofynna’r ACLl amdani i bwrpas pennu bod y cais yn ddilys. Os bydd yr apêl yn cael ei gwrthod, rhaid i'r ymgeisydd benderfynu'r naill ffordd neu’r llall - sef cyflwyno'r wybodaeth neu dynnu'r cais yn ôl. Anogir yr ymgeisydd i gysylltu â'r awdurdod cynllunio lleol i roi gwybod iddynt am ei fwriad, a'r amserlen debygol. 

  Pan fo apêl yn cael ei gwrthod, a’r wybodaeth angenrheidiol heb ei chyflwyno o fewn amserlen resymol, neu’n syml pan fo’r ymgeisydd heb hysbysu'r ACLl o'i fwriadau, yna dylai'r awdurdod ddychwelyd y cais a'r ffi gysylltiedig i'r ymgeisydd. 

 •  Taliadau am Ddiwygiadau ar ôl Cyflwyno

  O 16 Mawrth ymlaen bydd pob ymgeisydd sydd wedi cyflwyno cais cynllunio mawr, ac sy'n dymuno diwygio’i gynnig, yn gorfod talu ffi o £190 pan fydd yn cyflwyno diwygiad. 

  Ar ôl derbyn yr holl ddogfennau sydd ynghlwm wrth y cynnig a'r ffi, bydd gan yr awdurdod cynllunio lleol gyfnod statudol ychwanegol o 4 wythnos (os oes angen) i ystyried y wybodaeth newydd cyn gwneud penderfyniad.

 •  Hysbysiadau Byw o Benderfyniadau

  O 16 Mawrth, 2016 ymlaen mae'n rhaid i awdurdodau cynllunio lleol sicrhau y bydd hysbysiadau newydd o benderfyniadau, a gyhoeddir ar neu ar ôl y dyddiad hwn, yn nodi’r cynlluniau a’r dogfennau (rhifau cyfeirnod) a ddilynir i weithredu ar y datblygiad a ganiateir.

  Pan fo cais cynllunio yn cael ei gymeradwyo ar neu ar ôl 16 Mawrth, 2016 bydd yr hysbysiad o'r penderfyniad sy'n caniatáu'r egwyddor o ddatblygu (h.y. amlinellol neu ganiatâd cynllunio llawn) yn cael ei ddiweddaru, a fersiwn ddiwygiedig yn cael ei chyflwyno pan fo unrhyw gydsyniadau dilynol yn cael eu rhoi; megis manylion sy'n ofynnol gan amod (gan gynnwys ceisiadau materion a gadwyd yn ôl), neu pan fo cymeradwyaeth yn cael ei rhoddi i ddileu neu amrywio amod.

  Fel isafswm, rhaid i'r fersiwn ddiwygiedig o'r hysbysiad gynnwys:
  • y rhif cyfeirnod a roddwyd i'r cais dilynol (am ganiatâd neu am gymeradwyaeth i amod)
  • y dyddiad pryd y cafodd y penderfyniad ei wneud
  • effaith y penderfyniad (h.y. sut y cafodd y caniatâd neu'r amod ei newid)
  • enw'r corff a wnaeth y penderfyniad (os digwydd bod caniatâd neu gymeradwyaeth o'r fath eu rhoddi dan apêl)
  • rhif adolygu (i ddangos yn glir bod y rhybudd wedi cael ei ddiwygio)

  Nid oes dim yn y rheoliadau yn atal ACLl rhag cynnwys unrhyw gynghorion ychwanegol ynghlwm wrth hysbysiadau diwygiedig - rhai y credant sydd yn berthnasol i gynorthwyo'r ymgeisydd.

  Er mwyn eglurder, nid yw’r gofyniad i ddiwygio hysbysiadau o benderfyniadau yn berthnasol i unrhyw ganiatâd cynllunio pan fo’r hysbysiad o benderfyniad wedi’i gyhoeddi cyn 16 Mawrth 2016, felly ni fydd hyn yn cyffwrdd yn ôl-weithredol â chaniatadau cynllunio sy'n bodoli eisoes.  

 • Gofynion ar gyfer Hysbysu Cychwyn Datblygu ac Arddangos Hysbysiad

  Mae'r gofyniad i hysbysu'r awdurdod cynllunio lleol o gychwyn datblygu ac arddangos hysbysiad ar y safle yn amherthnasol i unrhyw ganiatâd cynllunio a roddwyd cyn 16 Mawrth.

   

  Hysbysiad

  Pan fydd datblygwr sydd â chaniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad mawr yn dymuno cychwyn ar y datblygiad, rhaid iddo gwblhau ffurflen ‘Hysbysiad o gychwyn datblygu' . Mae'n rhaid iddo gyflwyno'r ffurflen wedi'i llenwi i'r Cyngor (neu awdurdodau pan fo safle yn ymestyn dros ardal mwy nag un awdurdod).

   

  Nid yw cyflwyno ffurflen anghyflawn o reidrwydd yn atal ymgeisydd rhag cychwyn datblygu ar y dyddiad a nodir. Fodd bynnag, mae adran 71ZB (5) o Ddeddf 1990 yn tybio bod unrhyw ganiatâd cynllunio yn cael ei roi yn amodol ar y ddyletswydd i ddarparu hysbysiad cyn dechrau datblygu. Felly, byddai ffurflen anghyflawn yn gyfystyr â thorri amod a gallai'r ACLl gymryd camau gorfodi yn erbyn yr ymgeisydd.

   

  Mae'r ffurflen hysbysu hefyd yn gweithredu fel taflen wirio gan fod angen i'r datblygwr nodi a chadarnhau bod yr holl amodau cyn-cychwyn wedi cael eu bodloni.

   

  Hysbysiad o Ddechrau Datblygu

   

  Arddangos Hysbysiad

  Fel rhan o'r gofynion ar gyfer darparu hysbysiad datblygu, hefyd mae gofyn i ymgeiswyr arddangos hysbysiad sy'n cadarnhau bod caniatâd datblygu wedi’i roddi ar, neu'n agos at y safle datblygu, ac yn darparu cynllun yn dangos arwynebedd y safle datblygu. 

  Rhaid darparu’r hysbysiad safle yn y lleoliad ar yr hysbysiad o rybudd datblygu.

  Rhaid arddangos y rhybudd safle trwy gydol yr amser datblygu (ystyr hyn yw’r cyfnod adeiladu yng nghyswllt y datblygiad), yn y lleoliad a nodir o ddyddiad cychwyn ar y datblygiad. 
   

   

  Hysbysiad i'w arddangos ar y Safle

 • Dosbarth Defnydd Newydd - Tai Amlfeddiannaeth

  cael ei wneud a daw i rym ar 25 Chwefror, 2016. Mae'r Gorchymyn cysylltiedig, sef Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Diwygio) (Cymru) (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 2016 ( "y Gorchymyn Diwygio GPDO 2016") wedi cael ei gyflwyno i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a bydd hwn hefyd yn dod i rym ar 25 Chwefror, 2016.

  Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) (Diwygio) (Cymru) 2016 yn diwygio Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987 trwy:

  •  ddiwygio dosbarth defnydd C3 (tai annedd) i:
  o  gynnwys diffiniad o "aelwyd sengl" sy'n berthnasol i ddosbarth defnydd C39(a) yn unig;
  o  anddynnu o faes dosbarth defnydd C3(c) tai amlfeddiannaeth C3 ac sy’n rhan o’r dosbarth defnydd C4 newydd; a

  •  chyflwyno dosbarth defnydd C4 newydd (tai amlfeddiannaeth).

   

  Mae’r dosbarth defnydd newydd C4, gydag un eithriad, yn cyffwrdd â’r defnydd o annedd fel Tŷ bychan Amlfeddiannaeth fel y'i diffinnir yn adran 254 Deddf Tai 2004. Yn fras, mae’r defnydd hwn yn digwydd pan fo preswylfa denantiedig yn cael ei meddiannu gan 3 i 6 o bobl, rhai nad ydynt yn perthyn i’w gilydd ac sy’n rhannu un neu fwy o gyfleusterau sylfaenol, fel eu hunig neu brif breswylfa.

  Mae Gorchymyn Diwygio GPDO 2016 yn diwygio Rhan 3 (newid defnydd) yn Atodlen 2 Gorchymyn Deddf Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 i roi hawliau datblygu a ganiateir i newid defnydd o adeiladau a ddefnyddir fel tai ar raddfa fechan mewn amlfeddiannaeth (dosbarth defnydd newydd C4) i'w defnyddio fel tai annedd (dosbarth defnydd C3). Mae'r ddarpariaeth hon yn creu’r cyfle i droi dosbarth defnydd C4 i ddosbarth defnydd C3 heb yr angen i sicrhau caniatâd cynllunio.