Top

Brig

Threfniadau Adran 106

Mae cytundebau cynllunio, a’r rhwymedigaethau sy’n gynwysedig ynddynt, yn offerynnau cyfreithiol y gallai’r Cyngor eu defnyddio i ofyn am gyfraniadau oddi wrth ddatblygwyr i liniaru effeithiau negyddol datblygiadau.

 

Mae’r system bresennol yn dod o dan Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (diwygiwyd ym 1991) ac maen nhw'n cael eu hadnabod weithiau fel cytundebau Adran 106.

 

Mae Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 13/97 (Rhwymedigaethau Cynllunio) yn datgan bod rhaid i rwymedigaethau cynllunio fod yn:

  • angenrheidiol
  • yn berthnasol i gynllunio
  • yn uniongyrchol yn berthnasol i’r datblygiad arfaethedig
  • yn deg ac yn rhesymol yn berthnasol o ran graddfa a golwg i’r datblygiad a gynigir ac
  • yn rhesymol ymhob ystyr arall

 

Bydd y Cyngor yn debygol o geisio sicrhau rhwymedigaethau cynllunio pan fydd y datblygiad yn un mawr neu lle bydd yn debygol o effeithio ar safle neilltuol o sensitif. Mae’r math o gyfraniadau y gofynnir amdanynt amlaf yn cynnwys tai, addysg, priffyrdd, tirwedd a mannau agored ac adnoddau cymunedol.

 

 

O’r 1af o Ionawr 2007 cyflwynodd y Cyngor ffioedd ar wahân ar gyfer bwrw ymlaen ac yna monitro cytundebau neu rwymedigaethau cynllunio. Dyfeisiwyd Safonau Gwasanaeth Rhwymedigaethau Cynllunio i ddangos ymrwymiad y Cyngor i gyflwyno gwasanaeth o ansawdd i ddatblygwyr a deiliaid diddordeb mewn perthynas â phob mater sy’n gysylltiedig â rhwymedigaethau cynllunio.

 

 

Cytundebau Adran 106

Mae’r Cyngor wedi cadw cofrestr ddiweddar o gytundebau adran 106 llofnodedig ers 1990: