Top

Brig

Arweiniad ar Ynni Adnewyddadwy 

Mae technoleg ynni adnewyddadwy megis paneli solar, tyrbinau gwynt a gwresogyddion bio-màs yn ddewis effeithlon heb fod angen tanwydd ffosil. Byddant yn diwallu eich anghenion ynni ac yn lleihau allyriadau carbon deuocsid eich cartref.

 

Gallai cynhyrchu ynni adnewyddadwy wneud eich cyflenwad ynni’n fwy diogel, lleihau eich ôl troed carbon a gostwng eich biliau ynni dros y tymor hir.

Y Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) 

Mae CCA ar ddatblygu cynaliadwy a thechnoleg ynni adnewyddadwy ar gael i berchnogion tai a datblygwyr.

 

O fewn y CCA, mae rhestr wirio i ddatblygwyr i helpu i nodi meysydd lle gall cynigion ymgorffori’r dechnoleg newydd neu fynd i’r afael â’r materion a drafodir yn y canllaw. Gall y rhestr hefyd gael ei defnyddio i ddrafftio Datganiad Cynaliadwyedd, sy’n ofynnol yn achos ddatblygiadau sydd uwchben trothwy penodol. 

Y Cynllun Datblygu Undodaidd

Mae’r Cynllun yn cynnwys nifer o bolisïau strategol a pholisïau penodol sy’n ymwneud ag ynni adnewyddadwy.

  • Polisïau 1, 2 (Yr Amgylchedd)
  • Polisi 14 (Gwasanaethau Cymunedol a Chyhoeddus)
  • Polisi COMM 7 (Generaduron a Ffermydd Gwynt)
  • Polisi COMM 8 (Cynlluniau Ynni Adnewyddadwy Eraill)