Top

Brig

Cynllunio

Gwybodaeth a chyngor am y broses gynllunio a’r ceisiadau diweddaraf, polisïau a chanllawiau cynllunio cenedlaethol a lleol, a’n Gwasanaeth Rheoli Adeiladu.

 

Rydym yn helpu i gynnal a gwella’r amgylchedd naturiol ac adeiledig a chyflawni lleoedd, adeiladau a seilwaith diogel, hygyrch a chynaliadwy.

 

Mae ein Cofrestr Cynllunio yn caniatáu i chi weld Ceisiadau sydd wedi’u cyflwyno i’r Cyngor a gallwch chwilio drwy ein Mapiau Hanes Ceisiadau Cynllunio sy’n cael eu diweddaru bob dydd.

 

 

Canllawiau Cynllunio Ategol

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Bro Morgannwg ar 28 Mehefin 2017. Mae'n nodi'r polisïau ar gyfer rheoli datblygu ym Mro Morgannwg ac mae'n sail ar gyfer penderfyniadau ar gyfer cynllunio defnydd tir. Ar hyn o bryd rydym yn ymgynghori ar nifer o ddogfennau Canllawiau Cynllunio Ategol drafft (CCA) a fydd yn ategu'r polisïau a gynhwysir yn y CDLl. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn rhedeg o ddydd Llun 22 Ionawr tan ddydd Gwener 02 Mawrth 2018.

 

CCA Drafft

 

 

  

Rheoli Adeiladu  

 

Perfformiad 

Mae'r Cyngor yn adraddu blynyddol i'r Llywodraeth Cymraeg ar ei berfformiad. Mae'r adroddiad ar gael yma:

 

Council-chamber

Dweud eich dweud

Mae nifer o ffyrdd o roi barn ar geisiadau cynllunio ym Mro Morgannwg.

 

 

 

Rheoli Adeiladu

Mae’r adran yn cydweithio â pherchnogion adeiladau, contractwyr ac ymgynghorwyr proffesiynol i gyfleu adeiladau sy’n cydymffurfio â’r safonau iechyd a diogelwch ac ansawdd sy’n ofynnol gan y Rheoliadau Adeiladu, yn brydlon ac o fewn cyllideb. 

 

Rheoli Adeiladu