Top

Brig

Pwyllgor Cynllunio

Mae’r Pwyllgor Cynllunio yn cynnwys 17 o gynghorwyr sy’n ymwneud â cheisiadau am ganiatâd cynllunio ym Mro Morgannwg, gan gynnwys y rhan fwyaf o gyfleusterau mwynau a gwastraff.

 Council-chamber

Mae’r Pwyllgor yn cyfarfod bob mis, ac eithrio mis Awst, yn y Swyddfeydd Dinesig yn y Barri. Mae cyfarfodydd fel arfer yn dechrau am 4.00pm.

Mae hawl gan y cyhoedd i fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio i wrando ar y trafodaethau.

 

Gellir cyflwyno achos yn ysgrifenedig, neu i unrhyw Gynghorydd, cyn y cyfarfod, ac mae darpariaeth ar gyfer siarad cyhoeddus yn y cyfarfod.


Gallwch weld rhestr o’r Cynghorwyr sy’n aelodau o’r Pwyllgor Cynllunio cyfredol uchod neu yn Swyddfa’r Dociau.

 

Gweddarlledu

Caiff cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio eu gweddarlledu.

Nodwch: mae’r dudalen gweddarlledu yn fyw yn ystod cyfarfodydd yn unig.

Gweddarlledu’r Pwyllgor Cynllunio

 

Archif gweddarllediadau

Cofrestru i Siarad mewn Pwyllgor Cynllunio

Pan mae’r Pwyllgor Cynllunio’n ystyried cais am ddatblygiad newydd, mae darpariaeth ar gyfer siarad cyhoeddus yn y Cyfarfod perthnasol hwnnw.

 

Siarad Cyhoeddus yng Nghyfarfodydd y Pwyllgor

 

 

Adroddiadau’r Pwyllgor a Dogfennau Cysylltiedig

Pan fydd cais yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Cynllunio, cynhyrchir adroddiad ysgrifenedig sydd ar gael i’r cyhoedd ei ddarllen (oni bai ei fod yn gyfrinachol). Mae adroddiadau’r Pwyllgor ar gael pedwar diwrnod gwaith cyn y cyfarfod. O bosib bydd sylwadau hwyr yn cael eu derbyn ar ôl i’r adroddiad gael ei ysgrifennu.

 

_
11 Ionawr 2018 Adroddiad 11.01.2018   Materion syn'n Codi 
07 Rhagfyr Adroddiad 07.12.2017   Materion sy’n Codi 07.12.2017
01 Tachwedd Adroddiad 01.11.2017   Materion sy’n Codi 01.11.2017
05 Hydref  Adroddiad 05.10.2017   Materion sy’n Codi
07 Medi Adroddiad 07.09.2017 Eitem Brys Materion sy’n Codi
27 Gorffennaf Adroddiad 27.07.2017   Materion sy’n Codi
06 Gorffennaf Adroddiad 06.07.2017 Eitem Brys Sylwadau Hwyr
15 Mehefin Adroddiad 15.06.2017   Sylwadau Hwyr
27 Ebrill Adroddiad -27.04.2017   Sylwadau Hwyr
30 Mawrth  Adroddiad - 30.03.2017   Sylwadau Hwyr
02 Mawrth  Adroaddiad - 02.03.2017   Sylwadau Hwyr
02 Chwefror  Adroaddiad - 02.02.2017   Sylwadau Hwyr
05 Ionawr 2017 Adroaddiad - 05.01.2017   Sylwadau Hwyr

Gallwch weld archif adroddiadau’r pwyllgor yn yr Adran Craffu a Gwasanaethau Pwyllgor yn y Swyddfeydd Dinesig, Holton Road, Y Barri.

 

Gwneud sylwadau ar geisiadau cynllunio sydd i gael eu hadrodd i'r Pwyllgor.

Pan gyflwynir sylwadau mewn perthynas â cheisiadau cynllunio sy’n cael eu hadrodd i'r Pwyllgor Cynllunio y tu hwnt i’r cyfnod ymgynghori statudol o 21 diwrnod, dylid nodi y gallai’r sylwadau hynny gael eu derbyn yn rhy hwyr i’w cynnwys o fewn adroddiad ffurfiol y pwyllgor. Mae hyn oherwydd bod adroddiadau fel arfer yn cael eu paratoi ryw bythefnos cyn Cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio.


Er mwyn sicrhau nad oes anfantais i aelodau o’r cyhoedd a sefydliadau/cyrff eraill sydd â diddordeb mewn cais penodol, bydd yr Awdurdod yn derbyn ac yn adrodd ar sylwadau a dderbynnir hyd at 12.00pm ar y diwrnod cyn cyfarfod y Pwyllgor. Caiff y sylwadau hyn eu dosbarthu ar ffurf adroddiad hwyr i aelodau’r Pwyllgor drwy e-bost ar y noson cyn y cyfarfod, ac fe’u cyflwynir ar ffurf copi caled yn y cyfarfod ei hun.