Top

Brig

Briffiau Datblygu

Briffiau datblygu cynllunio ar gyfer projectau ym Mro Morgannwg 

Briff Datblygu Sain Tathan

Cymeradwyodd y Cyngor y Briff Datblygu Sain Tathan ym mis Gorffennaf 2006.

 

Mae’r briff yn amlinellu’r cynigion tu ôl i gais Defence Training Review (DTR) ar gyfer cyfleusterau hyfforddiant milwrol newydd a gyflwynwyd gan Metrix i’r Weinyddiaeth Amddiffyn;

Cadarnhau’r berthynas rhwng cynigion yr Academi Hyfforddiant ac Awyrofod Cymru mewn perthynas â safle Sain Tathan ac yn darparu sail ar gyfer ystyried unrhyw geisiadau cynllunio ar gyfer Sain Tathan yn y dyfodol.

 

 

Dogfen amlinellu egwyddorion datblygu Glannau'r Barri

Mae'r ddogfen yn amlinellu gweledigaeth y cyngor ar gyfer yr ardal.  Cafodd ei chymeradwyo ar 29 Gorffennaf 2009.

 

Egwyddorion Datblygu Glannau'r Barri

Briff Datblygu Drafft – Tir i’r Gogledd o’r Rheilffordd yn Rhws

Mae’r Cyngor eisiau clywed eich barn am y Briff Datblygu Drafft  uchod a baratowyd fel rhan o’r broses o lunio’r Cynllun Datblygu Unedol. Unwaith y bydd y briff wedi cael ei benderfynu bydd yn gweithredu fel canllaw ar gyfer datblygu’r safle yn y dyfodol a bydd rhaid rhoi ystyriaeth ddwys iddo cyn dod i benderfyniad ynglŷn ag unrhyw gais cynllunio. Mae’n hanfodol y bydd y gwaith o ddatblygu’r safle hwn yn gwneud cyfraniad effeithiol a phositif tuag at les y gymuned leol yn gymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ac rydym yn awyddus iawn i gael clywed eich barn ynglŷn â hyn o beth.

 

Cynhaliwyd ymarfer ymgynghori rhwng Dydd Llun 31 Gorffennaf 2006 a Dydd Gwener 8 Medi. 

 

Response to the representations and changes  Approved Development Brief 

Datblygiad Canolfan Arddio’r Bont-faen

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cymeradwyo Briff Datblygu ar gyfer safle Canolfan Arddio Hurran’s yn y Bont-faen. Paratowyd y briff i gynorthwyo’r holl bartïon perthnasol sydd â diddordeb yn nyfodol y safle. Mae’r cyngor, drwy’r Briff Datblygu, yn ceisio hyrwyddo’r cyfleoedd arwyddocaol a allai godi pe bae’r safle tir llwyd pwysig yma’n cael ei ailddatblygu yn y dyfodol gan amlinellu rhai o’r cyfyngiadau sy’n gysylltiedig â’r safle er mwyn sicrhau y bydd y datblygiad terfynol o’r safon orau posib.

 

Roedd y Briff Datblygu’n destun ymarfer ymgynghori cyhoeddus ym mis Hydref 2004. Derbyniwyd llawer o sylwadau ynglŷn â’r safle y rhoddwyd ystyriaeth iddynt wrth lunio’r fersiwn terfynol o’r Briff Datblygu, sydd bellach wedi cael ei gymeradwyo gan y Cyngor mewn perthynas â dibenion Rheoli Datblygu.

Gweithdrefnau Datblygu Safle

Mae’r Cyngor wedi sefydlu gweithdrefn ar gyfer cynhyrchu, adrodd, ymgynghori a mabwysiadu Gweithdrefnau Briffiau Datblygu a Chynllunio Safle. 


Gweithdrefnau Briffiau Datblygu a Chynllunio Safle