Top

Brig

Cynllun Datblygu Unedol Bro Morgannwg

Cynllun datblygu ar gyfer Bro Morgannwg yw Cynllun Datblygu Unedol Mabwysiedig Cyngor Bro Morgannwg 1996–2011 ac mae’r cynllun yn disodli pob strwythur a chynllun lleol a fabwysiadwyd ac a gymeradwywyd o’r blaen.

 

  

Mae ein map cynigion rhyngweithiol yn gadael i chi chwilio am safle ar fap o’r Fro, neu ddod o hyd i gyfeiriad, i weld os ydi’r CDU yn berthnasol ai peidio.  Mae’n bosib i chi wedyn weld testun unrhyw bolisïau CDU perthnasol.

 

Nodwch: Mae’n bosib y gall polisïau perthnasol eraill fod yn berthnasol e.e. Polisi ENV1 – Datblygu yng Nghefn Gwlad

 

Nodwch fod rhai o’r rhifau Polisi wedi newid yn y ddogfen derfynol hon oherwydd y nifer o ddileadau ac ychwanegiadau a wnaed yn ystod y broses o lunio’r cynllun. O 10 Ebrill 2006 bydd pob gohebiaeth oddi wrth y Cyngor yn cyfeirio at y nrhifau polisi newydd  . Cymharwch y rhifau polisi newydd â’r rhai blaenorol yma.

 

Dim ond er gwybodaeth yn unig y bwriadwyd y map cynigion rhyngweithiol a’r tudalennau ar y wefan. Y copi cyhoeddedig ydi’r fersiwn derfynol o Gynllun Datblygu Unedol mabwysiedig Bro Morgannwg.

 

Mae'n bosib i chi brynu copi o’r CDU (ond nid y ddogfen gyfansawdd ar hyn o bryd) gan gynnwys y mapiau, am £50 gan gynnwys cludiant. Gwnewch y siec yn daladwy i Gyngor Bro Morgannwg a’i hanfon at y:

Swyddog Gwybodaeth Cynllunio

Swyddfa’r Doc

Dociau’r Barri

Y Barri

CF63 4RT

 

 

 

 

Rhannu Hoffi