Top

Brig

Trawsnewid Addysg Uwchradd yn y Barri

Ymgynghoriad ar y cynnig i drawsnewid darpariaeth addysg cyfrwng Saesneg uwchradd yn y Barri

 

Y Cefndir

Yn 2015 ymgynghorodd y Cyngor ar gynnig i drawsnewid addysg uwchradd yn y Barri drwy greu un uwch-ysgol rhyw cymysg a fyddai’n cael ei lleoli ar safleoedd presennol Ysgol Barry Comprehensive ac Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Yn seiliedig ar ymateb rhieni, disgyblion, athrawon a llywodraethwyr, penderfynodd y Cyngor archwilio dewisiadau eraill ar gyfer trawsnewid addysg uwchradd yn y Barri. 

 

Mae bwrdd ymgynghorol, sy’n cynnwys penaethiaid ysgolion Barry Comprehensive a Bryn Hafren, llywodraethwyr, cynghorwyr lleol, athrawon cynradd ac uwchradd ac uwch swyddogion y Cyngor, wedi llunio cynigion newydd ar gyfer addysg uwchradd cyfrwng Saesneg a Chymraeg yn y Barri sy’n seiliedig ar wybodaeth fanwl a gasglwyd yn ystod yr ymgynghoriad diwethaf a’r flwyddyn wedyn.


Cynhaliwyd ymgynghoriad ar gynyddu nifer y llefydd yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg ym mis Mehefin.

 

Y cynnig

 • I sefydlu dwy ysgol gyfun rhyw cymysg i ddisgyblion 11–18 oed yn y Barri
 • Pam bod y Cyngor yn cynnig y newid hwn?  
  Mae nifer o resymau pam rydyn ni’n teimlo mai nawr yw’r amser iawn i drawsnewid addysg uwchradd cyfrwng Saesneg yn y Barri. Yn gyntaf, mae ymgynghoriadau blaenorol wedi amlygu’r galw am addysg uwchradd rhyw cymysg yn y Barri. Yn ogystal, mae nifer y disgyblion sy’n mynychu’r ddwy ysgol wedi gostwng dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae’n ofynnol ar y Cyngor i weithredu i godi niferoedd y disgyblion sy’n ymgeisio am fynd i’r ysgolion hyn. Mae cyflwr yr adeiladau yn rheswm arall am y trawsnewidiad arfaethedig. Byddai buddsoddi yn yr ysgolion newydd yn caniatáu i’r Cyngor ddarparu cynefin addysgiadol addas i’r unfed ganrif ar hugain. Yn olaf, ac efallai yn bwysicaf oll, y canlyniadau addysgiadol. Ym marn Estyn, mae angen ‘gwelliant sylweddol’ ar ysgolion Bryn Hafren a Barry Comprehensive fel ei gilydd. Rydyn ni’n ffyddiog y gall y cynnig hwn helpu i gyflenwi’r newid sy’n angenrheidiol i alluogi disgyblion i gyrraedd eu llawn botensial. 
 • Beth mae hyn yn ei olygu?
  Er mwyn sefydlu dwy ysgol newydd rhyw cymysg, byddai angen cau’r ddwy ysgol un rhyw presennol, Bryn Hafren a Barry Comprehensive. Byddai chweched dosbarth ar y cyd yn cael ei sefydlu ar draws y ddwy ysgol.  
 • Sut olwg fydd ar yr ysgolion newydd?  
  Mae’r Cyngor yn cynnig adeiladu ysgol gyfun newydd ar safle presennol ysgol Barry Comprehensive, ac adnewyddu a gwella’r adnoddau cyfredol yn ysgol gyfun Bryn Hafren, i greu dau gynefin addysgiadol cyfoes. 
 • Pwy fydd yn llywodraethu’r ysgolion?  
  Bydd angen sefydlu cyrff llywodraethu newydd, a bydden nhw yn gyfrifol am benodi penaethiaid ar gyfer yr ysgolion newydd. Bydden nhw hefyd yn gyfrifol am strwythurau arweinyddiaeth a staffio, a bydd angen eu cynllunio i gwrdd ag anghenion yr ysgolion newydd. Bydd y Cyngor yn gryf gynghori'r cyrff llywodraethu bod rolau yn cael eu clustnodi cyn belled ag y bo modd rhwng y ddwy ysgol i sicrhau sefydlogrwydd, cysondeb a chefnogaeth i'r disgyblion.
 • Beth am y Chweched Dosbarth? 
  Drwy greu chweched dosbarth ar y cyd, y nod yw i’r ddwy ysgol arbenigo mewn meysydd penodol mewn addysg ôl-16 oed. Bydd hyn yn cynnig yr un cyfleoedd i ddisgyblion o’r ddwy ysgol mewn addysg ôl-16 oed. Fel y chweched dosbarth ar y cyd presennol, bydd disgyblion wedi eu cofrestru ar y ddau safle, ond efallai bydd gofyn iddynt deithio rhwng y ddau gampws ar gyfer gwahanol bynciau. 
 • Beth am ddalgylchoedd yr ysgolion? 
  Gan fod yr ysgolion presennol yn rhannu’r un dalgylch, bydd dau ddalgylch ysgol newydd yn cael eu sefydlu. Rhowch eich cod post yn y blwch chwilio isod i weld beth yw trefniadau arfaethedig y dalgylchoedd. Bydd 1,100 o lefydd ar gael yn y ddwy ysgol, a’r gyfradd mynediad bydd 180 o ddisgyblion y flwyddyn. Mae mapiau o’r dalgylchoedd wedi cael eu creu a gellir eu gweld yn y ddogfen ymgynghori isod. Noder bod dalgylchoedd ond yn berthnasol pan fydd nifer y disgyblion sy'n gwneud cais i ysgol fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael.
 • Sut bydd hyn yn effeithio ar y disgyblion presennol?  
  Os caiff y cynnig hwn ei dderbyn, y nod yw agor y ddwy ysgol newydd ym mis Medi 2018. Bydd rhieni disgyblion ym mlynyddoedd 7 i 10 yn cael cynnig dewis i ba ysgol byddai’n well ganddynt gael lle i’w plant. Bydd llefydd yn cael eu rhoddi drwy broses fynediad y Cyngor. I osgoi tarfu ar astudiaethau arholiadau TGAU, bydd disgyblion Blwyddyn 11 yn aros yn eu dosbarthiadau presennol, ac yn cael eu cofrestru yn agoriad yr ysgol ar safle eu hysgol gyfredol. Bydd disgyblion sy’n dechrau ar Flwyddyn 12 a 13 hefyd yn cael eu cofrestru yn agoriad yr ysgol ar safle eu hysgol newydd, ond byddant yn aros yn eu dosbarthiadau cyfredol ar gyfer 2018–19. 

 

Chwilio am ddalgylch

Rhowch eich cod post yn y blwch isod.


(Saesneg yn unig)

 

 

Gallwch chi hefyd lawrlwytho rhestr o gyfeiriadau sydd wedi eu lleoli o fewn dalgylchoedd arfaethedig yr ysgolion newydd. 

 

 

Gwybodaeth bellach 

Ceir yma wybodaeth fanylach am y cynnig a sut y gallai effeithio arnoch chi yn y ddogfen ymgynghori, y llythyr i’r rhanddalwyr a’r asesiad effaith cymunedol isod. 

 

  

Dweud eich dweud

 

Wnaeth yr ymgynghoriad hwn rhedeg o 5 Medi tan 17 Hydref 2016 ac yn nawr ar gau. 

 

 

Adroddiad yr Ymgynghoriad 

Mae’r awdurdod yn ddiolchgar i bawb a roddodd o’u hamser i ystyried ein cynnig a’r rhai hynny a roddodd wybod i ni am eu barn.  Ystyriwyd yr holl sylwadau gan Gabinet y Cyngor ar 12 Rhagfyr 2016.   

 

Mae Adroddiad yr Ymgynghoriad ar gael i’w lawrlwytho neu mae copïau caled o’r adroddiad ar gael ar gais trwy gysylltu â'r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.


Adroddiad gweithdy ymgynghori ysgolion cynradd

 

Cyhoeddi Hysbysiad Statudol i sefydlu ysgolion uwchradd cymysgryw Cyfrwng Saesneg newydd yn y Barri

Mae Cabinet y Cyngor wedi cytuno i gyhoeddi hysbysiad statudol i sefydlu ysgolion uwchradd cymysgryw cyfrwng Saesneg newydd yn y Barri. Bydd yr hysbysiad yn rhedeg o 3 Ionawr 2017 tan 31 Ionawr 2017.

Mae’r hysbysiad statudol ar gael i’w lawrlwytho neu mae copïau caled ar gael ar gais trwy gysylltu â'r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau, manylion isod.

Dylid anfon gwrthwynebiadau at Paula Ham, Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau Dros Dro, manylion isod.

 

Penderfyniad

Ar 6 Mawrth 2017, penderfynodd Cabinet Cyngor Bro Morgannwg ar gynnig i drawsffurfio addysg uwchradd yn y Barri drwy gau Ysgolion Cyfun y Barri a Bryn Hafren cyfrwng Saesneg un rhyw presennol a sefydlu dwy ysgol gyfun newydd rhyw cymysg, 11 - 18, cyfrwng Saesneg ar safleoedd cyfredol Ysgol Gyfun y Barri ac Ysgol Gyfun Bryn Hafren o fis Medi 2018 ymlaen.

 

Mae'r llythyr penderfyniad a’r adroddiad ar y gwrthwynebiad ar gael i'w lawrlwytho neu mae copïau caled ar gael ar gais drwy gysylltu â'r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau, gweler manyloion cyswllt isod.

 

Cysylltu

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â’r Tîm Trefnu Ysgolion.

 

 

Cyngor Bro Morgannwg,
Ty Provincial,
Heol Kendrick,
Y Barri
CF62 8BF