Top

Brig

Ailgynllunio Ysgolion Cynradd yng Ngorllewin y Fro

Mae’r Cyngor yn cynnig adeiladu adeilad ysgol newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Llancarfan wedi’i leoli yn y Rhws. 

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i sicrhau bod pob disgybl yn y Fro yn caelpob cyfle i sicrhau'r deilliannau gorau ag y bo modd. Er mwyn gwireddu'r uchelgais hon,mae'n hanfodol ein bod yn sicrhau bod ysgolion yn parhau i fod yn gynaliadwy, eu bod ynadlewyrchu anghenion y gymuned leol a'u bod yn manteisio ar yr amgylcheddau dysgugorau ag y bo modd.


Mae'r ymgynghoriad hwn yn gyfle i chi ddysgu am y cynnig ad-drefnu a wneir i adeiladuadeilad ysgol newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Llancarfan, a fydd yn cynnig lle i 210 o blant,yn ogystal â darpariaeth 48 lle meithrin rhan-amser, a fyddai'n cael ei leoli yn y Rhws.Cynigir y byddai holl ddisgyblion, staff a llywodraethwyr Ysgol Gynradd Llancarfan ynsymud i'r adeilad newydd hwn. Mae'r ymgynghoriad hwn yn cynnig cyfle i chi ofyncwestiynau a gwneud sylwadau a ystyrir pan fydd y Cyngor yn penderfynu sut i symudymlaen.

 

Beth mae hyn yn golygu i Ysgol Gynradd Llancarfan

Byddai’r Cyngor yn hwyluso symud Ysgol Gynradd Llancarfan i’r adeilad newydd trwy Fand B Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Byddai’n adeilad cynradd â 210 lle gyda dosbarth meithrin 48 lle rhan amser, a bydd ystod oedran yr ysgol yn newid o ysgol 4-11 oed i ysgol sy’n addysgu plan 3-11 oed.  

 

Mae’r Cyngor yn cynnig y byddai'r holl staff a’r disgyblion yn trosglwyddo i’r adeilad ysgol newydd a byddai’r corff llywodraethu yn parhau heb ei newid. Byddai trefniadau derbyn pontio yn berthnasol ar gyfer disgyblion Llancarfan ar y gofrestr hyd at symud i'r safle newydd; rhagwelir mai ym mis Medi 2021 fydd hyn. Bwriad y Cyngor yw cadw at y trefniadau bwydo a chysylltiadau'r dalgylchoedd i'r Bont-faen i ddisgyblion Ysgol Gynradd Llancarfan sydd ar y gofrestr ar ddyddiad y symudiad.

 

Beth mae hyn yn golygu i preswylwyr y Rhws

Mae Taylor Wimpey yn datblygu'r tir i'r gogledd-orllewin o'r Rheilffordd ar hyn o bryd. Mae gofyn i ddatblygwyr y tir i'r gogledd-orllewin o'r Rheilffordd, Taylor Wimpey,drosglwyddo un hectar i'r Cyngor er mwyn darparu ysgol gynradd. Gall safle un hectargynnig lle i ysgol 210 lle ac uned feithrin. Rhagwelir y bydd y tai ychwanegol o'rdatblygiadau yn cynyddu'r galw yn yr ardal gymaint â 70 lle meithrin, 194 lle cynradd, ymae'n debygol y bydd gofyn i 162 ohonynt gael darpariaeth cyfrwng Saesneg, a 174 lleuwchradd, yn ôl amcangyfrifon.


Mae Ysgol Gynradd y Rhws yn adeilad rhestredig gradd 2. Mae'r ysgol yn rhan o brosiectYsgolion Fictoraidd ac mae'n cael buddsoddiad fesul cam trwy Raglen BuddsoddiadCyfalaf y Cyngor. Adeiladwyd bloc ychwanegol o bedair ystafell ddosbarth ar gyferdosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2 yn 2009, er mwyn rheoli'r cynnydd yn y galw ganddatblygiad gwreiddiol Rhoose Point. Mae maint safle yr ysgol yn gyfyngedig, yn ogystalâ'r potensial o ran cyfleoedd datblygu pellach. Felly, ni fyddai'r ysgol yn gallu ymdopi âchyfanswm y cynnydd rhagamcanol yn nifer y disgyblion.

 

Dyma mapiau o'r dalgylch  presennol ac a  gynigir.

 

Dyma sut gall yr ysgol newydd edrych

 

 

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Primary Building Exterior Play Area 

 

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Primary Building Indoor

 Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Primary Building Classroom

 

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Primary Building Outdoor

 

Sut mae cael gwybod mwy?

Gallwch lawrlwytho copi o’r llythyr, yr asesiad effaith cymunedol, y ddogfen ymgynghori a'r cwestiynau cyffredin sy’n rhoi manylion o’r cynnig ac anfon eich sylwadau i mewn yn y ffyrdd canlynol:

 

  • Llenwch y ffurflen ymateb ar-lein
  • Dewch i’r sesiwn galw heibio a siarad â ni yn bersonol. Dyma ffordd dda o allu cael atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych o bosibl ynglŷn â’r cynigion. Byddwn yn gofyn o hyd eich bod yn llenwi ffurflen ymateb ar yr ymgynghoriad, oherwydd gallwn ond dderbyn safbwyntiau yn ysgrifenedig.
  • Llenwch y ffurflen ymateb ar yr ymgynghoriad, y gellir dod o hyd iddi ar ddiwedd y ddogfen ymgynghori, a’i dychwelyd i’r cyfeiriad a roddir.

Sesiynau galw i mewn 

Sesiynau galw i mewn
 Cynulleidfa Dyddiad/ Amser Lleoliad
Sesiwn galw i mewn i rieni Dydd Mercher 14 Mawrth 2018, 09:00am - 11:00am a 3:00pm - 7:00pm Ysgol Gynradd LLancarfan
Cyfarfod staff  Dydd Mercher 28 Mawrth 2018, 4:30pm - 5:30pm Ysgol Gynradd LLancarfan
Cyfarfod Llywodraethwyr  Dydd Mercher 28 Mawrth 2018, 5:30pm - 6:30pm Ysgol Gynradd LLancarfan 
Sesiwn galwi i mewn i gymuned y Rhws  Dydd Gwener 23 Mawrth 2018, 3:00pm - 6:00pm Canolfan cymunedol y Rhws, Stewart Rd, y Rhws

 

Os oes gennych ymholiad nad ydyw wedi’i ateb gan y wybodaeth a roddir, gallwch gysylltu â ni dros y ffôn neu drwy e-bost. 

 

Manylion Cyswllt