Top

Brig

Grant Gwisg Ysgol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno grant o £105.00 i helpu teuluoedd ar incwm isel i brynu gwisg ysgol.

 

Mae’r grant ar gael i ddisgyblion sy’n trosglwyddo o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd yn unig ac nid yw'r grant ar gael i blant sydd eisoes yn yr ysgol uwchradd.

 

Mae’r grant ar gael hefyd i blant 11 oed ar ddechrau’r flwyddyn ysgol sy’n mynychu ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion.

 

Mae rhieni sy’n derbyn rhai taliadau cymorth, er enghraifft hawl i bryd ysgol am ddim, yn gymwys i hawlio'r grant.  Y taliadau cymorth perthnasol yw:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm (IBJSA)
  • L
    • wfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
  • Cymorth o dan Rhan VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999
  • Elfen wedi ei warantu o Gredyd Pensiwn y Wlad
  • Credyd Treth Plant (ond nid y Credyd Treth Gwaith) gydag incwm blynyddol (fel yr aseswyd gan Gyllid y Wlad) heb fod yn fwy na £16,190

 

Ffurflen Gais

Os ydych yn meddwl y gall eich plentyn fod yn gymwys, llenwch a dychwelwch y Ffurflen Cais am Grant Gwisg Ysgol

 

 

Dychwelyd ffurflenni sydd wedi ei gwblhau i:

 

Cyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau
Swyddfeydd Dinesig
Heol Holltwn
Y Barri
CF63 4RU