Top

Brig

Trawsnewid Addysg Uwchradd yn y Barri 

Sefydlu dwy ysgol uwchradd gymysg newydd yn y Barri 


Cefndir 

Ar 6ed Mawrth 2017, penderfynodd Cabinet y Cyngor ar y cynnig i drawsnewid addysg uwchradd yn y Barri trwy gau’r ddwy ysgol gyfun un rhyw cyfrwng Saesneg  presennol, sef Ysgolion Cyfun y Barri a Bryn Hafren, a sefydlu dwy ysgol gyfun gymysg cyfrwng Saesneg newydd ar safleoedd presennol Ysgolion Cyfun y Barri a Bryn Hafren o fis Medi 2018. 

 

Newyddion Diweddaraf 

I gael y newyddion a’r diweddariadau diweddaraf, tanysgrifiwch i’r e-gylchlythyr Trawsnewid Addysg Uwchradd yn y Barri.

 


(Saesneg yn unig)
Mae angen cyfeiriad ebost

Please enter a valid email address

 

bryn hafrenGwahoddir rhieni i noswaith agored ysgolion

Gwahoddir rhieni holl ddisgyblion blwyddyn 6 a rhieni disgyblion blwyddyn 7-9 Ysgol Gyfun Y Barri ac Ysgol Bryn Hafren i fynychu nosweithiau agored ar y ddau safle cyn gwneud eu ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19.


Bydd y diwrnodau agored yn rhoi’r cyfle i rieni gael taith o’r cyfleusterau, cwrdd â staff a dysgu mwy am y cwricwlwm a darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol a gynigir ym mhob ysgol newydd, yn ogystal â chynlluniau ar gyfer gwelliannau yn y dyfodol a’r broses derbyn i ysgolion.  


Rhoddir cyflwyniad hefyd gan y Pennaeth Gweithredol ar gyfer y ddwy ysgol newydd, Dr Vince Browne.  


Mae'r sesiynau yn cael ei gynnal yn:

 

Safle Port Road   

Dydd Mercher 18 Hydref 2017

Barry Comprehensive School

 Bl 6: 17:00-18:00 

Bl 7, 8 & 9: 18:00-19:00

Safle Merthyr Dyfan Road 
Dydd Iau 19 Hydref 2017

Ysgol Gyfun Y Barri

Bl 6: 18:00-19:00

Bl 7, 8 & 9: 19:00-20:00

 

 

 

Secondary school pupils using a tablet device

Derbyniadau ar-lein nawr yn agored

Mae’r derbyniadau ar-lein ar gyfer Medi 2018 bellach ar agor. Bydd gofyn i rieni pob disgybl sydd ar hyn o bryd ym mlynyddoedd 7-9 wneud cais am le yn un o'r ysgolion uwchradd cymysg newydd o fis Medi 2017. Mae’r derbyniadau ar agor o 15fed Medi 2017 – 20fed Hydref 2017. 


Am ragor o wybodaeth, gweler y dudalen we bwrpasol, Derbyniadau Trawsnewid Addysg Uwchradd yn y Barri. 

 

 

Dr Browne at work in the Civic OfficesPenodi Pennaeth Gweithredol 

Penodwyd Dr Vince Browne fel Pennaeth Gweithredol y ddwy ysgol uwchradd gymysg newydd a fydd yn cael eu sefydlu yn y Barri y flwyddyn nesaf. 
Ar hyn o bryd, mae’n bennaeth Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr ac yn Bennaeth Gweithredol Ysgol Uwchradd Llanisien yng Nghaerdydd. Yn awr, bydd Dr Browne yn cymryd cyfrifoldeb am bob agwedd ar reolaeth strategol yr ysgolion newydd, yn ogystal â chanlyniadau’r disgyblion. Darllen yr erthygl cyfan.

 

 

Creu Byrddau Llywodraethu Dros Dro  

Cymeradwywyd y cynnig i sefydlu dwy ysgol newydd ar safleoedd presennol Ysgol Gyfun y Barri ac Ysgol Gyfun Bryn Hafren, a chweched dosbarth ar y cyd ar draws y ddwy, ar 6 Mawrth 2017. Bydd yr ysgolion un rhyw presennol yn cau'n ffurfiol ar ddiwedd mis Awst 2018.

 

Cymerwyd y penderfyniad yn dilyn rhaglen hir o ymgysylltu â rhieni, disgyblion, staff, llywodraethwyr a gweithwyr proffesiynol eraill, ac mae'r Cyngor yn ymrwymedig i barhau i gynnwys ystod mor eang â phosib o bobl. Crëwyd dau gorff llywodraethu dros dro newydd i helpu i gyflawni hyn.

 

 

Cwestiynau Cyffredin (FAQs) 

 

 • Pryd fyddai addysg gymysg yn dechrau yn y Barri?
  Bydd y ddwy ysgol gymysg newydd yn cael eu sefydlu ym mis Medi 2018 ar safleoedd Ysgol Gyfun Bryn Hafren ac Ysgol Gyfun y Barri. Rhagwelir y dylai'r adeiladau ysgol newydd ar gampws presennol Ysgol Gyfun y Barri a'r adeiladau wedi’u moderneiddio ar gampws presennol Bryn Hafren fod yn barod erbyn Medi 2022, yn amodol ar gyllid. 
 • Pam fod angen cau ysgolion y Barri a Bryn Hafren? 
  Er mwyn sefydlu dwy ysgol gymysg, bydd angen cau Ysgol Gyfun y Barri ac Ysgol Gyfun Bryn Hafren. Ni fydd unrhyw fwlch amser rhwng cau ac agor yr ysgolion. Gan fod y ddwy ysgol yn rhai newydd, mae gan bob ysgol ei chorff llywodraethu dros dro ei hun.
 • Beth mae hyn yn ei olygu i fyfyrwyr sy'n mynychu Ysgol Gyfun y Barri ac Ysgol Gyfun Bryn Hafren ar hyn o bryd? 
  Bydd pob myfyriwr sy'n mynychu Ysgol Gyfun y Barri ac Ysgol Gyfun Bryn Hafren ar adeg agor y ddwy ysgol yn sicr o le yn eu dalgylch. Gofynnir i rieni plant ym mlynyddoedd 7, 8 a 9 ym mlwyddyn ysgol 2017/18 wneud cais am le yn yr ysgol newydd o’u dewis, o’r 15fed Medi 2017. Os oes lleoedd dros ben yn y naill ysgol neu'r llall, ar ôl i bob dysgwr o'r dalgylch sydd wedi gwneud cais gael cynnig lle, derbynnir ymgeiswyr eraill yn seiliedig ar y meini prawf a amlinellir yn y Canllaw Rhieni ar gyfer Derbyniadau Ysgol. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am drefniadau derbyn ar wefan bwrpasol Derbyniadau Trawsnewid Addysg Uwchradd yn y Barri. 
 • A fydd gan yr ysgolion newydd enw a gwisg newydd?
  Bydd gan y ddwy ysgol newydd enw newydd. Bydd y corff llywodraethu newydd yn penderfynu ar wisg ar gyfer y ddwy ysgol. Bydd yn bwysig i'r cyrff llywodraethu ystyried gwisgoedd presennol y ddwy ysgol, fforddiadwyedd y wisg newydd, a chyflwyno’r wisg newydd fesul cam. 
 • Beth fydd y dalgylchoedd lleol ar gyfer pob ysgol? 
  Ar hyn o bryd, mae Ysgol Gyfun Bryn Hafren ac Ysgol Gyfun y Barri yn rhannu'r un dalgylch. Byddai’r ysgol newydd ar safle Ysgol Gyfun y Barri yn gwasanaethu  gorllewin y dref a'r ysgol newydd ar gampws Bryn Hafren yn gwasanaethu’r dwyrain. Gellir canfod rhestr o enwau strydoedd sy'n gysylltiedig â phob dalgylch newydd a chwilotwr cod post ar dudalen ymgynghori Trawsnewid Addysg Uwchradd yn y Barri. 
 • Sut ydw i'n gwneud cais am fynediad i'r ysgolion newydd? 
  Gofynnir i rieni plant ym mlynyddoedd 7, 8 a 9 ym mlwyddyn ysgol 2017/18 wneud cais am le yn yr ysgol newydd o’u dewis o’r 15fed Medi 2017. Ceir rhagor o wybodaeth am drefniadau derbyn ar wefan bwrpasol Derbyniadau Trawsnewid Addysg Uwchradd yn y Barri. Gofynnir i rieni myfyrwyr blwyddyn 6 ym mlwyddyn ysgol 2017/18 wneud cais am le mewn ysgol uwchradd o’r 28ain Medi 2017. Ceir rhagor o wybodaeth am drefniadau derbyn uwchradd ar y dudalen gwe derbyniadau. 
 •  Beth fydd yn digwydd i’m plentyn os yw i fod i sefyll ei TGAU yn 2019? 
  Bydd disgyblion blwyddyn 10 ym mlwyddyn ysgol 2017/18 yn parhau yn eu grŵp blwyddyn un rhyw presennol yn eu lleoliad presennol ar gyfer eu blwyddyn olaf o TGAU.  
 • Beth fydd yn digwydd i’m plentyn os yw i fod i sefyll ei arholiadau UG neu A2 yn 2019? 

  Bydd disgyblion sy'n symud i mewn i'w blwyddyn A2 (Blwyddyn 13) ym mis Medi 2018 yn parhau yn eu dosbarth presennol. Bydd disgyblion sy'n dechrau blwyddyn gyntaf Lefel A (Blwyddyn 12) yn ymuno â'r chweched dosbarth ar y cyd newydd. Bydd disgyblion sydd ym Mlwyddyn 11 yng ngwanwyn 2018 yn dewis eu hopsiynau Ôl-16 ar y pwynt hwn.

 •  A fydd cludiant yn parhau i gael ei ddarparu? 
  Gyda'r newidiadau i'r dalgylchoedd, gwneir adolygiad o gymhwyster disgyblion ar gyfer cludiant ysgol. Dylai'r holl ddisgyblion fod yn byw o fewn 3 milltir o gerdded i’w hysgol ddalgylch, ac eithrio disgyblion sy'n byw yn y Rhws a Heol Collen, Parc Y Gwenfo. Dim ond 37 o ddisgyblion sy'n byw ymhellach na 3 milltir o bellter cerdded o'u hysgol ddalgylch fydd yn gymwys i gael cludiant am ddim i'r ysgol. Ni fydd plant sy'n dewis ac sy’n cael eu derbyn i fynychu unrhyw ysgol arall ar wahân i'w hysgol ddalgylch neu'r ysgol agosaf yn gymwys i gael cludiant ysgol am ddim. 

 

Cysylltwch â ni 

Os oes gennych gwestiwn ynglŷn â thrawsnewid addysg uwchradd yn y Barri, cwblhewch y ffurflen isod.

 

Ffurflen Cyswllt 

 

Fel arall, gallwch ysgrifennu at:

 

 • Trefniadaeth a Mynediad Ysgolion, 
  Cyngor Bro Morgannwg, 
  Heol Holltwn,
  Y Barri
  CF63 4RU