Top

Brig

Derbyniadau Trawsnewid Addysg Uwchradd yn y Barri

Gwneud cais am le yn ysgolion newydd cydaddysg y Barri

 

Bydd Ysgol Gyfun y Barri ac Ysgol Gyfun Bryn Hafren yn cau ym mis Gorffennaf 2018 a bydd 2 ysgol uwchradd gymysg newydd yn cymryd eu lle o fis Medi 2018. Bydd gofyn i rieni disgyblion ym mlynyddoedd 7-9 (blwyddyn academaidd 2017/18) wneud cais am le yn yr ysgol o’u dewis.

 

Ysgolion uwchradd cymysg newydd y Barri

Dyddiad agor: 15 Medi 2017

Dyddiad cau: 20 Hydref 2017

Hysbysiad: 15 Rhagfyr 2017

 

 

Cyflwyno cais ar lein

 

 

Dalgylchoedd

Nid oes gan yr ysgolion newydd enw ar hyn o bryd ac fe'u nodir fel a ganlyn:

Ar hyn o bryd, mae Ysgol Gyfun y Barri ac Ysgol Gyfun Bryn Hafren yn rhannu un dalgylch unigol. Bydd gan yr ysgolion cymysg newydd ddalgylchoedd ar wahân, gyda Safle Port Road yn bennaf yn gwasanaethu gorllewin y Barri a Safle Merthyr Dyfan Road yn gwasanaethu'r dwyrain. Gall rhieni wirio eu dalgylch trwy deipio eu cod post cartref isod:

 

 

 

Cwestiynau Cyffredin (FAQs)

 • A oes rhaid i mi wneud cais am le ysgol?

  Bydd yn ofynnol i holl rieni/ gwarcheidwaid disgyblion ym mlynyddoedd 7 - 9 yn ystod blwyddyn academaidd 2017/18 wneud cais am le mewn ysgol yn un o'r ddwy ysgol gymysg newydd a fydd yn agor o fis Medi 2018. Gan fod y ddwy ysgol yn rhai cymysg, mae ganddynt ddalgylchoedd ar wahân. Gwiriwch eich dalgylch drwy ddefnyddio'r gwirydd dalgylch ar wefan Bro Morgannwg. Os na fyddwch yn gwneud cais am le mewn ysgol, efallai na fydd eich plentyn yn gallu mynychu eu dewis ysgol y flwyddyn nesaf. 

 • Mae fy mhlentyn ym mlwyddyn 10 ar hyn o bryd, a fydd angen i mi wneud cais am le ar gyfer y flwyddyn nesaf?

  Er mwyn osgoi tarfu diangen yn ystod blynyddoedd TGAU pwysig, cytunwyd y bydd disgyblion blwyddyn 10 yn cael eu gosod yn awtomatig yn yr ysgol newydd ar safle eu hysgol gyfredol yn ystod blwyddyn academaidd 2017-18. Er enghraifft, os yw eich plentyn ar hyn o bryd ym mlwyddyn 10 ym Mryn Hafren, byddant yn cael lle blwyddyn 11 yn awtomatig yn Safle Merthyr Dyfan Road. 

 • Pwy gaiff gwblhau cais?
  Rhaid i riant/gwarcheidwad y plentyn dan sylw gwblhau'r ffurflen gais. Mewn achosion lle mae'r plentyn yng ngofal yr Awdurdod Lleol, neu wedi bod yng ngofal yr Awdurdod Lleol yn flaenorol, rhowch fanylion cyswllt y gweithiwr cymdeithasol. 
 • Erbyn pryd y mae angen i mi gyflwyno fy nghais?
  Bydd y porth mynediad ar-lein ar agor o 15fed Medi 2017, ac yn cau ar 20fed Hydref 2017. Os na allwch gael mynediad at y porth ar-lein, neu os oes angen cymorth arnoch i lenwi'r ffurflen gais, cysylltwch â C1V. 
 • Sut ydw i’n darganfod yr ysgol ddalgylch ar gyfer fy nghyfeiriad?  
  Gallwch ddarganfod eich dalgylch trwy deipio eich cod post i mewn i'r gwirydd dalgylch. Bydd eich ysgol ddalgylch yn ymddangos o dan 'Eich Dalgylch Uwchradd’. 
 • A allaf i wneud cais i’m plentyn fynychu’r ysgol nad yw yn fy nalgylch?  
  Gallwch wneud cais i'ch plentyn fynd i'r naill ysgol neu'r llall, waeth beth fo'r dalgylch. Fodd bynnag, os bydd y grŵp blwyddyn yn cael mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael, rhoddir blaenoriaeth i geisiadau o fewn y dalgylch.
 • A fydd fy newis o ysgol yn effeithio ar fy nghludiant am ddim? 

  Gan y bydd gan yr ysgolion newydd ddalgylchoedd gwahanol, effeithir ar gymhwysedd cludiant am ddim. Ysgrifennir ar wahân at y rhai yr effeithir arnynt, i amlinellu'r effeithiau llawn. 
 • A fydd y wisg ysgol yn newid?

  Bydd y ddwy ysgol gymysg newydd yn ymgysylltu â disgyblion, rhieni ac aelodau'r gymuned i sefydlu enw, logo a gwisg newydd. Rhoddir trefniadau cyfnod pontio yn eu lle i gyfyngu ar effeithiau ariannol cyflwyno gwisg newydd.  

 • A effeithir ar opsiynau TGAU fy mhlentyn?
  Bydd pob disgybl blwyddyn 9 presennol yn cael dewis opsiynau yn rhydd, er mwyn sicrhau bod pob agwedd o'r cwricwlwm ar gael i ddisgyblion blwyddyn 10, waeth pa ysgol newydd y maent yn ei mynychu.