Top

Brig

Pay for school meals onlinePrydau Ysgol

Mae Gwasanaethau Arlwyo’r Fro yn darparu pryd ysgol iach, maethlon amser cinio, sy’n cydymffurfio â’r safonau maeth a bennwyd yn strategaeth Blas am Oes Llywodraeth Cymru. 

 

Mae ymchwil yn dangos bod cynnydd yng ngallu plant i ganolbwyntio a chofio os ydynt yn bwyta cinio iach, cytbwys. Rydyn ni wedi addasu ein ryseitiau i ostwng lefelau siwgr, halen a braster ac i8 gynyddu lefelau protein, carbohydradau, ffibr, sinc, asid ffolig, calsiwm a Fitaminau A ac C.


Mae holl staff y gegin yn cael eu hyfforddi yn unol â'r gofynion deddfwriaethol sy’n gysylltiedig â gweithdrefnau arlwyo, i ardystio bod bwyd yn cael ei baratoi mewn amgylchedd diogel.


Mae ein prydau’n cydymffurfio â’r safonau maeth a bennwyd yn strategaeth Blas am Oes Llywodraeth Cymru. 

 

Mae Blas am Oes yn gosod agenda Llywodraeth Cymru ar wella’r bwyd a’r diodydd sy’n cael eu darparu yn ystod diwrnod yn yr ysgol, a’r gweithredodd sydd angen eu cyflawni er mwyn i hyn ddigwydd.


Rydyn ni’n cydweithio mewn partneriaeth â dietegwyr pediatrig y Gwasanaeth Iechyd ac yn prynu bwyd gan gyflenwyr cyfrifol, a phan mae’n bosibl, cynnyrch lleol.

 

Talu ar-lein am brydau ysgol

Gall disgyblion sy'n mynd i'r ysgol yn y Fro gofrestru ar gyfer y cynllun, ac ni fydd angen mynd ag arian parod na siec i dalu am ginio bellach. Gall rhieni dalu ar-lein drwy ddefnyddio porth diogel ar y rhyngrwyd. 

 

Pay Online

Children-eating-school-meals

Hysbysiad i Rieni / Gwarcheidwaid - Newidiadau i Fwydlenni Ysgol

Yn ystod Ebrill eleni, creodd y gwasanaeth arlwyo 3 bwydlen faethlon i’w cynnig i ysgolion i ddisgyblion ddewis eu hoff un.

 

Mae’r ysgolion nawr yn y broses o siarad â disgyblion a newid i fwydlen wahanol o bosibl.

Bydd eich ysgol yn rhoi gwybod ac yn arddangos y fwydlen a ffefrir a’r dyddiadau y mae’r fwydlen yn ymwneud â hwy.  Bydd gan ysgolion gyfle arall i newid eu bwydlen yn y Flwyddyn Newydd.  

 

Mae ein holl brydau’n cydymffurfio â Safonau Bwyd a Maeth Llywodraeth Cymru. Gallwn ni ddarparu prydau ar gyfer anghenion dietegol arbennig ar dderbyn cadarnhad a chais ysgrifenedig gan feddyg neu ddietegydd.

 

Pris: £2.20

Healthy Harry

Harri Heini

Dewch i gwrdd â Harri Heini yn ei glwb ar-lein. Dyfeisiwyd Harri Heini er mwyn annog plant i fwyta’n iach a dewis y ffordd iach i faeth. Dilynwch Harri Heini a’i Griw Calonogol ar wefan Fy Nghinio Ysgol. 

 

Fy Nghinio Ysgol 

 

Sesiynau blasus

Mae sesiynau blasu’n cael eu cyflwyno er mwyn i blant brofi seigiau newydd a rhoi adborth. Gallwn ni gynnig cyflwyniadau hefyd i lywodraethwyr, athrawon a rhieni i drafod unrhyw ymholiadau am brydau ysgol. 

 

 

 

Rhannu Hoffi