Top

Brig

Hysbysfwrdd Cynhalwyr 

Y newyddion diweddaraf, digwyddiadau a gwybodaeth i gynhalwyr ym Mro Morgannwg. Mae’r dolenni yn Saesneg oni nodir fel arall.

 

Cynllun DIAL Caerdydd a’r Fro 

Mae DIAL yn cefnogi pobl â dementia, yn enwedig y bobl sydd â dementia sy’n datblygu’n fuan. Maen nhw’n darparu amrywiaeth o weithgareddau, yn cynnwys coginio, chwaraeon a therapi o gefnogi pobl sy’n byw â dementia a helpu eu cynhalwyr i ymdopi â’r cyflwr. Nod oes tâl am y gwasanaeth hwn. Gweler y poster am wybodaeth bellach.

Poster (saesneg)

Cyfarfodydd Cynhalwyr Crossroads Care in the Vale (EMI) (saesneg)

Mae Crossroads yn trefnu cyfarfodydd rheolaidd i gynhalwyr a chyn gynhalwyr pobl â dementia.  Os oes gennych ddiddordeb mewn mynd i un o’r grwpiau uchod, ffoniwch Jayne Hill rhwng dydd Llun a dydd Mercher o 9.00am tan 4.00pm ar:  

  • 029 2070 0057 dewis 3

 

Grwpiau Cefnogi Cynhalwyr Hafal yn y Fro  

Prif elusen Cymru sy’n helpu pobl ag afiechydon meddwl difrifol a’u cynhalwyr yw Hafal.

Mae wedi cynhyrchu 10 cynllun 10 pwynt i gynhalwyr.  (saesneg)

 

Croeso i chi ymuno ag un o’n grwpiau cyfeillgar sy’n cefnogi cynhalwyr a chwrdd ag aelodau teuluoedd a chynhalwyr sy’n gofalu am anwyliaid ag afiechyd meddwl mewn cynefin ymlaciol a chefnogol, rhwng 10.00am a 12.00pm ar:

 

 

Prosiect Marie Curie - Cynnwys Cymunedau Amrywiol mewn Gofal Diwedd Oes

Mae Marie Curie yn credu y dylai pawb gael mynediad cyfartal i’r holl ofal a’r gefnogaeth y mae arnynt eu hangen os ydynt yn byw gyda salwch terfynol, heb ystyried eu cyflwr, eu hanabledd neu eu dewisiadau crefyddol.

 

I helpu gyda chyrraedd y nod hwn, rydym yn cynnal prosiect 3 blynedd sy’n cael ei gyllido gan y Gronfa Loteri Fawr i edrych ar anghenion y bobl sy’n byw gyda salwch terfynol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg ac, yn benodol:

  • Dementia
  • Anableddau Dysgu
  • Credoau crefyddol neu gredoau anghrefyddol 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut gall Marie Curie eich cefnogi chi, cysylltwch â Monica Reardon ar

  • 02920 426025
  • Monica.reardon@mariecurie.org.uk
  • Marie Curie

 

Diverse Cymru Digwyddiadau newydd Ionawr/Chwefror 2018

Dysgwch sut i ddylanwadu ar eich cyngor; sut mae’r Llywodraeth yn gweithio a sut i gymryd rhan; yn ein digwyddiadau yng Nghaerdydd neu’r Fro