Top

Brig

Hysbysfwrdd Cynhalwyr 

Y newyddion diweddaraf, digwyddiadau a gwybodaeth i gynhalwyr ym Mro Morgannwg. Mae’r dolenni yn Saesneg oni nodir fel arall.

 

Cynllun DIAL Caerdydd a’r Fro 

Mae DIAL yn cefnogi pobl â dementia, yn enwedig y bobl sydd â dementia sy’n datblygu’n fuan. Maen nhw’n darparu amrywiaeth o weithgareddau, yn cynnwys coginio, chwaraeon a therapi o gefnogi pobl sy’n byw â dementia a helpu eu cynhalwyr i ymdopi â’r cyflwr. Nod oes tâl am y gwasanaeth hwn. Gweler y poster am wybodaeth bellach.

Poster (saesneg)

Cynllun Ardal Caerdydd a Bro Morgannwg Drafft

Carem glywed eich barn ar y Cynllun Ardal Caerdydd a Bro Morgannwg Drafft a’r hyn y gallwn ei wneud i wella iechyd a llesiant.

 

Mae’r Cynllun Ardal yn rhoi’r ymateb Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg  i ganfyddiadau’r Asesiad o Anghenion y Boblogaeth, a gyhoeddwyd fis Mawrth 2017.

 

Mae wedi ei baratoi i ateb gofynion y Canllaw Statudol parthed y Cynlluniau Ardal o dan adran 14A Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

 

Mae’r Cynllun Ardal yn sefydlu’r anghenion allweddol a nodwyd yn yr Asesiad Poblogaeth, ynghyd â’r meysydd gweithredu i’w blaenoriaethu mewn ymateb i’r canfyddiadau. Ar ben hynny, datblygwyd Cynllun Gweithredu Ardal sy’n rhoi manylion am sut y caiff y blaenoriaethau hyn eu cyflawni.

 

Bydd prif ffocws y ddau Gynllun ar gyfrifoldebau’r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol dros integreiddio gwasanaethau yn ymwneud â: 

 • Pobl hŷn, gan gynnwys pobl â demensia
 • Plant ag anghenion cymhleth
 • Anabledd dysgu ac Awtistiaeth
 • Gofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion
 • Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd

Lle nodir themâu gofal a chymorth y cânt eu harwain gan Bartneriaethau a threfniadau cynllunio eraill ledled y rhanbarth, bydd y ddau Gynllun yn cyfeirio at ddulliau adrodd sy’n bodoli eisoes er mwyn gallu monitro cynnydd.

 

Byddem yn ddiolchgar pe gallech rannu eich barn drwy gyfrwng yr arolwg ar-lein yma erbyn Dydd Sul 3 Rhagfyr 2017. Fel arall, gallwch e-bostio unrhyw sylwadau yn uniongyrchol at hsc.Integration@wales.nhs.uk  erbyn 3 Rhagfyr.

Cyfarfodydd Cynhalwyr Crossroads Care in the Vale (EMI) (saesneg)

Mae Crossroads yn trefnu cyfarfodydd rheolaidd i gynhalwyr a chyn gynhalwyr pobl â dementia.  Os oes gennych ddiddordeb mewn mynd i un o’r grwpiau uchod, ffoniwch Jayne Hill rhwng dydd Llun a dydd Mercher o 9.00am tan 4.00pm ar:  

 • 029 2070 0057 dewis 3

 

Grwpiau Cefnogi Cynhalwyr Hafal yn y Fro  

Prif elusen Cymru sy’n helpu pobl ag afiechydon meddwl difrifol a’u cynhalwyr yw Hafal.

Mae wedi cynhyrchu 10 cynllun 10 pwynt i gynhalwyr.  (saesneg)

 

Croeso i chi ymuno ag un o’n grwpiau cyfeillgar sy’n cefnogi cynhalwyr a chwrdd ag aelodau teuluoedd a chynhalwyr sy’n gofalu am anwyliaid ag afiechyd meddwl mewn cynefin ymlaciol a chefnogol, rhwng 10.00am a 12.00pm ar:

 

 

Prosiect Marie Curie - Cynnwys Cymunedau Amrywiol mewn Gofal Diwedd Oes

Mae Marie Curie yn credu y dylai pawb gael mynediad cyfartal i’r holl ofal a’r gefnogaeth y mae arnynt eu hangen os ydynt yn byw gyda salwch terfynol, heb ystyried eu cyflwr, eu hanabledd neu eu dewisiadau crefyddol.

 

I helpu gyda chyrraedd y nod hwn, rydym yn cynnal prosiect 3 blynedd sy’n cael ei gyllido gan y Gronfa Loteri Fawr i edrych ar anghenion y bobl sy’n byw gyda salwch terfynol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg ac, yn benodol:

 • Dementia
 • Anableddau Dysgu
 • Credoau crefyddol neu gredoau anghrefyddol

Rydym yn casglu barn y bobl yn y grwpiau hyn er mwyn deall eu hanghenion o ran gofal diwedd oes a'r rhwystrau maent yn eu hwynebu o bosib o ran cael mynediad at wasanaethau priodol. Hefyd rydym yn datblygu cyswllt â sefydliadau sy’n gweithio gyda’r grwpiau hyn, er mwyn galluogi mynediad at ein gwasanaethau. Bydd y wybodaeth sy’n cael ei chasglu’n cael ei defnyddio i gyflwyno argymhellion i Marie Curie am y newidiadau sydd eu hangen i ddarparu gwasanaethau i wella mynediad i'r grwpiau hyn.

 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut gall Marie Curie eich cefnogi chi, cysylltwch â Monica Reardon ar

 • 02920 426025
 • Monica.reardon@mariecurie.org.uk
 • Marie Curie

 

Cylchythyr NEXUS Involvement 85 – ymgysylltu cynhalwyr â materion iechyd meddwl (saesneg)

Rhannu Hoffi